Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Faktiskā adrese: Draudzības aleja 26, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 20371543 vai 20371529
e-pasts: sarmite.safronova@jekabpils.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Otrdiena 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Trešdiena 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Ceturtdiena 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Piektdiena 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena Brīvdiena

Darbinieki:
Vadītāja SARMĪTE SAFRONOVA
Psiholoģe DIĀNA STRAUSE
Psiholoģe KRISTĪNE MEŽARAUPE
Logopēde ANDRA MAKSIMOVA
Speciālā pedagoģe INITA KOLKOVSKA

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (turpmāk – Centrs) ir izveidots, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes 21.07.2011. lēmumu (protokols Nr.17., 20.§) Nr.321 Par grozījumiem iestādes „Jēkabpils pilsētas pašvaldība” nolikumā.
Centra kompetence ir veicināt iekļaujošas izglītības vides veidošanu izglītības iestādēs, īstenojot izglītības atbalsta sistēmas funkciju divos aspektos - individuālu atbalstu un institucionālu atbalstu izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām.

Centrs nodrošina:

  1. Jēkabpils pilsētas Pedagoģiski medicīniskā komisijas funkcijas, iesakot izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus;
  2. Metodisku un konsultatīvu atbalstu, tai skaitā logopēda, psihologa, speciālā pedagoga atbalstu, izglītības iestādēm, vecākiem, speciālistiem un citām personām par izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām atbilstošas izglītības nodrošināšanu, tai skaitā iekļaujošas izglītības veicināšanu, nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem;
  3. Metodisko palīdzību pedagoģiskā procesa organizēšanā izglītības iestādēs izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem;
  4. Sadarbību ar ģimenes ārstiem, sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm un sabiedriskām organizācijām;
  5. Darbu vienotā datu bāzē ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem centra pakalpojumi pieejami bez maksas.

Izmaiņu datums 03.04.2018. 09:48