Mācību jomu koordinatori 2019./2020.m.g.

Mācību jomu koordinatori 2019./2020.m.g.

Jēkabpils pilsētas

izglītības iestāžu mācību jomu koordinatoru saraksts 2019./2020.m.g.

Mācību joma

Koordinatora vārds, uzvārds

Pašreizējā darba vieta, amats

Pirmsskolas un sākumskolas joma

Ineta Aizporiete (pirmsskola)

Ilze Čevere (sākumskola)

PII “Kāpēcītis” vadītājas vietniece izglītības jomā

Jēkabpils pamatskola, sākumskolas skolotāja

Sociālā un pilsoniskā joma

Daina Spuriņa

 

Jēkabpils 2.vidusskola, vēstures, sociālo zinību skolotāja

Valodu joma

Dace Seglēre (svešvaloda)

 

Kristīne Modnika (latviešu valoda)

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, angļu, vācu valodas skolotāja

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Tehnoloģiju joma

Inga Purviņa (mājturības tehnoloģijas)

 

 

Biruta Lasmane

(informācijas tehnoloģijas)

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, mājturības un tekstiltehnoloģiju skolotāja

 

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja, direktora vietniece IT jautājumos

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Dagnija Vībāne 

(sports, veselība, drošība)

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, sporta un sociālo zinību skolotāja.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Silvija Tumanova  (literatūra,vizuālā māksla, teātra māksla, mūzika)

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Matemātikas joma

Ilona Bičole

 

Jēkabpils 3.vidusskola, matemātikas skolotāja

Dabaszinātņu joma

Zaiga Vēvere

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, bioloģijas skolotāja

Izmaiņu datums 25.08.2020. 10:13