Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Zīlānu ielā, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Zīlānu ielā, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai  Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienībā Zīlānu iela ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 5601 001 7156, Jēkabpilī.

Tiek izstrādāts būvprojekts  “Zīlānu ielas posma no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai pārbūve, Jēkabpilī (1.kārta)” un “Zīlānu ielas posma no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai pārbūve, Jēkabpilī (2.kārta)”, kas paredz esošās ielas, nobrauktuvju, notekgrāvju, apgaismojuma pārbūvi. Ar būvprojekta  materiāliem var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 11.martam (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 19.06.2019. 09:56