Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Palejas ielā 15a

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Palejas ielā 15a

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai  Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienībā Palejas iela 15A ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 5601 001 2734, Jēkabpilī.

Tiek izstrādāts būvprojekts  “Auto stāvlaukuma jaunbūve Palejas ielā 15A, Jēkabpilī”, kas paredz auto stāvlaukuma izbūvi pie PII “Kāpēcītis”. Ar būvprojekta  materiāliem var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2019.gada 20.maija līdz 2019.gada 30.maijam (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 19.06.2019. 10:08