Paziņojums par „Kaltes konteinera novietošana” būvniecības ieceres publisko apspriešanu Mežrūpnieku ielā 6A, Jēkabpilī

Paziņojums par „Kaltes konteinera novietošana” būvniecības ieceres publisko apspriešanu Mežrūpnieku ielā 6A, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 21.07.2017. lēmumu Nr. 34, būvniecības ierosinātājs SIA “JuN” reģ. Nr. 45403020599, Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, LV-5201, tel. 26765224, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Kaltes konteinera novietošana”.

Būvniecības ierosinātājs:
SIA “JuN”
Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, LV-5201
reģ. Nr. 45403020599
tel. 26765224

Projektētājs:
SIA “Birojs T22”
Akmeņu iela 13, Rīga, LV-1048
reģ. Nr. 40003749087
tel.: 22334217

Publiskas apspriešanas pamatojums

Būvniecības iecere paredz zemesgabalā Mežrūpnieku ielā 6A, Jēkabpilī ar kadastra apzīmējumu 56010020171, kaltes konteinera novietošanu. Atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes 04.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 6 „Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajam pielikumam “Plānotā un atļautā izmantošana” nekustamais īpašums Mežrūpnieku ielā 6A, Jēkabpilī atrodas jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu apbūves teritorijā (J).

Kaltes darbības rezultātā veidosies skaņa, kas var radīt ietekmi uz blakus esošajās mājās dzīvojošajiem cilvēkiem. Saskaņā ar 01.10.2014. “Būvniecības likums” 14. panta piekto daļu, Jēkabpils pilsētas būvvalde 21.07.2017. pieņēma lēmumu Nr. 34 par publiskās apspriešanas nepieciešamību.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas termiņš noteikts no 09.08.2017. līdz 06.09.2017.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 30.08.2017. plkst. 17:15 nojumē, Mežrūpnieku ielā 6A, Jēkabpilī.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 06.09.2017. iespējams:
1. Jēkabpils pilsētas būvvaldē Jaunajā ielā 31C, 5. kabinetā, darba dienās darba laikā;
2. Jēkabpils pilsētas mājaslapā www.jekabpils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;

Atsauksmes līdz 06.09.2017. iespējams iesniegt:
1. Jēkabpils pilsētas būvvaldē Jaunajā ielā 31C, 5. kabinetā, darba dienās darba laikā.

Izmaiņu datums 19.09.2017. 16:37