Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

zemes vienībā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 5601 001 0848, Jēkabpilī

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai  Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienībā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 5601 001 0848, Jēkabpilī.

Tiek izstrādāts būvprojekts  “Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī”, kas paredz jaunas ielas, nobrauktuvju, notekgrāvju izbūvi. Ar būvprojekta  materiāliem var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2018.gada 12.februāra līdz 2018.gada 21.februārim (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 12.02.2019. 16:30