Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pasta ielā, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pasta ielā, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Pasta iela 46 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 1930 ), Pasta iela 58 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 31931), Pasta iela 40 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 2013), Akmeņu iela 1A (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 4128), Pasta iela 38 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 4106).

Ir izstrādāts būvprojekts “Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī”, kas paredz servitūta ceļa izbūvi Pasta ielā 46, skvēru Jēkaba- Pasta un Akmeņu – Pasta ielas labiekārtošanu un apzaļumošanu. Ar būvprojektu var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2018.gada 26.jūnija līdz 2018.gada 9.jūlijam, izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 vai e-pastu vpa@jekabpils.lv.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija un atzinuma no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pieprasīšanas, jautājums tiks skatīts atkārtoti Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 26.06.2018. 10:14