Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgas ielā 205

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgas ielā 205

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai  Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienībā Rīgas iela 205, ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 5601 001 2942, Jēkabpilī.

Tiek izstrādāts būvprojekts  “Otrā pasaules kara memoriāla labiekārtojuma pārbūve Rīgas ielā 205, Jēkabpilī ”, kas paredz koku izciršanu. Ar būvprojekta  materiāliem var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2019.gada 18.jūnija līdz 2019.gada 28.jūnijam (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 19.06.2019. 10:11