Izsaki vērtējumu par Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbu

2. Nosauciet trīs Jēkabpils pilsētas pašvaldības paveiktos darbus pēdējā gada laikā, ko vērtējat pozitīvi?
3. Nosauciet trīs lietas/problēmas, ko Jēkabpils pilsētas pašvaldībai būtu steidzami jāatrisina??
Ļoti pozitīviDrīzāk pozitīviDrīzāk negatīviĻoti negatīviGrūti pateikt/NA
Palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā *
Kultūras problēmu risināšana *
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana *
Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām *
Narkomānijas, alkoholisma u.c. problēmu risināšana *
Bezdarba samazināšana *
Interešu un neformālās izglītības nodrošināšana *
Izglītības iespēju nodrošināšana *
Pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšana *
Pilsētas apgaismojums *
Veselīga dzīvesveida popularizēšana *
Sporta problēmu risināšana *
Uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts saimnieciskajai darbībai *
Siltumapgāde *
Ūdeņu un Mežaparka apsaimniekošana *
Pilsētvides labiekārtošana *
Veselības aprūpes pieejamība *
Bērnu tiesību aizsardzība *
Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana *
Jaunatnes politikas attīstība (apmācības,līdzdalība,brīvprātīgo darbs) *
Ūdensapgāde *
Ielu, ceļu stāvoklis *
Pilsētas tēla veidošana un popularizēšana *
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana *
Pretplūdu pasākumu organizēšana *
Pilsētas budžeta veidošana un izlietošana *
Sabiedriskā drošība un kārtība pilsētā *
Ļoti lielas iespējasDrīzāk lielas iespējasDrīzāk mazas iespējasĻoti mazas/nekādas iespējasGrūti pateikt/ NA
Saņemt banku pakalpojumus *
Iegūt augstāko izglītību *
Iesaistīties sabiedrisko organizāciju darbā *
Uzsākt uzņēmējdarbību *
Atpūsties, izklaidēties *
Saņemt medicīniskos pakalpojumus *
Atrast mājokli *
Atrast darbu ar Jūs apmierinošu atalgojumu *
Saņemt informāciju par pašvaldības darbu *
Apmeklēt kultūras pasākumus *
Apmeklēt bibliotēku *
Iegūt vidējo izglītību *
Piedalīties pilsētas attīstības plānošanā *
Saņemt juridiskos pakalpojumus *
Iegūt pamatizglītību *
Atrast kvalifikācijai atbilstošu darbu *
Apmeklēt baznīcu/ dievkalpojumus *
Nodarboties ar sportu *
Pārkvalificēties *
Informācijas pietiekInformācijas nav pietiekami, bet zinu, kur to varētu atrastInformācijas nav pietiekami, un īsti nezinu, kur to atrastŠie jautājumi neinteresē
Pašvaldības darbība kopumā *
Pašvaldības iestāžu sniegtie komunālie pakalpojumi *
Jēkabpilī notiekošie sporta pasākumi *
Jēkabpilī notiekošie kultūras pasākumi *
Pilnībā apmierinaDrīzāk apmierinaDrīzāk neapmierinaPilnībā neapmierinaNav viedokļa
Darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem *
Darbinieku zināšanas un kompetence attiecīgajā jomā *
Jautājuma atrisināšanas/atbildes sniegšanas laiks *
X
m
i
L
F
W
Ievadiet kodu bez atstarpēm.