Izsaki vērtējumu par Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbu

2. Nosauciet trīs Jēkabpils pilsētas pašvaldības paveiktos darbus pēdējā gada laikā, ko vērtējat pozitīvi?
3. Nosauciet trīs lietas/problēmas, ko Jēkabpils pilsētas pašvaldībai būtu steidzami jāatrisina??
Ļoti pozitīviDrīzāk pozitīviDrīzāk negatīviĻoti negatīviGrūti pateikt/NA
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana *
Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana *
Veselības aprūpes pieejamība *
Pretplūdu pasākumu organizēšana *
Veselīga dzīvesveida popularizēšana *
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana *
Pilsētvides labiekārtošana *
Interešu un neformālās izglītības nodrošināšana *
Palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā *
Kultūras problēmu risināšana *
Sporta problēmu risināšana *
Bezdarba samazināšana *
Pilsētas apgaismojums *
Ūdeņu un Mežaparka apsaimniekošana *
Uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts saimnieciskajai darbībai *
Ielu, ceļu stāvoklis *
Pilsētas budžeta veidošana un izlietošana *
Pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšana *
Narkomānijas, alkoholisma u.c. problēmu risināšana *
Ūdensapgāde *
Izglītības iespēju nodrošināšana *
Bērnu tiesību aizsardzība *
Jaunatnes politikas attīstība (apmācības,līdzdalība,brīvprātīgo darbs) *
Siltumapgāde *
Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām *
Pilsētas tēla veidošana un popularizēšana *
Sabiedriskā drošība un kārtība pilsētā *
Ļoti lielas iespējasDrīzāk lielas iespējasDrīzāk mazas iespējasĻoti mazas/nekādas iespējasGrūti pateikt/ NA
Atrast mājokli *
Saņemt informāciju par pašvaldības darbu *
Apmeklēt kultūras pasākumus *
Uzsākt uzņēmējdarbību *
Iesaistīties sabiedrisko organizāciju darbā *
Atrast darbu ar Jūs apmierinošu atalgojumu *
Piedalīties pilsētas attīstības plānošanā *
Atpūsties, izklaidēties *
Apmeklēt bibliotēku *
Pārkvalificēties *
Nodarboties ar sportu *
Apmeklēt baznīcu/ dievkalpojumus *
Saņemt medicīniskos pakalpojumus *
Iegūt pamatizglītību *
Saņemt juridiskos pakalpojumus *
Saņemt banku pakalpojumus *
Iegūt vidējo izglītību *
Iegūt augstāko izglītību *
Atrast kvalifikācijai atbilstošu darbu *
Informācijas pietiekInformācijas nav pietiekami, bet zinu, kur to varētu atrastInformācijas nav pietiekami, un īsti nezinu, kur to atrastŠie jautājumi neinteresē
Pašvaldības darbība kopumā *
Jēkabpilī notiekošie sporta pasākumi *
Pašvaldības iestāžu sniegtie komunālie pakalpojumi *
Jēkabpilī notiekošie kultūras pasākumi *
Pilnībā apmierinaDrīzāk apmierinaDrīzāk neapmierinaPilnībā neapmierinaNav viedokļa
Darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem *
Darbinieku zināšanas un kompetence attiecīgajā jomā *
Jautājuma atrisināšanas/atbildes sniegšanas laiks *
u
y
X
d
8
S
Ievadiet kodu bez atstarpēm.