Izsaki vērtējumu par Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbu

2. Nosauciet trīs Jēkabpils pilsētas pašvaldības paveiktos darbus pēdējā gada laikā, ko vērtējat pozitīvi?
3. Nosauciet trīs lietas/problēmas, ko Jēkabpils pilsētas pašvaldībai būtu steidzami jāatrisina??
Ļoti pozitīviDrīzāk pozitīviDrīzāk negatīviĻoti negatīviGrūti pateikt/NA
Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana *
Izglītības iespēju nodrošināšana *
Pilsētas apgaismojums *
Ielu, ceļu stāvoklis *
Ūdensapgāde *
Ūdeņu un Mežaparka apsaimniekošana *
Narkomānijas, alkoholisma u.c. problēmu risināšana *
Uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts saimnieciskajai darbībai *
Pretplūdu pasākumu organizēšana *
Pilsētas tēla veidošana un popularizēšana *
Kultūras problēmu risināšana *
Interešu un neformālās izglītības nodrošināšana *
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana *
Bērnu tiesību aizsardzība *
Siltumapgāde *
Pilsētas budžeta veidošana un izlietošana *
Palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā *
Veselības aprūpes pieejamība *
Pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšana *
Bezdarba samazināšana *
Sporta problēmu risināšana *
Sabiedriskā drošība un kārtība pilsētā *
Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām *
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana *
Jaunatnes politikas attīstība (apmācības,līdzdalība,brīvprātīgo darbs) *
Pilsētvides labiekārtošana *
Veselīga dzīvesveida popularizēšana *
Ļoti lielas iespējasDrīzāk lielas iespējasDrīzāk mazas iespējasĻoti mazas/nekādas iespējasGrūti pateikt/ NA
Saņemt informāciju par pašvaldības darbu *
Piedalīties pilsētas attīstības plānošanā *
Pārkvalificēties *
Uzsākt uzņēmējdarbību *
Atrast mājokli *
Saņemt banku pakalpojumus *
Iegūt vidējo izglītību *
Iesaistīties sabiedrisko organizāciju darbā *
Atpūsties, izklaidēties *
Apmeklēt baznīcu/ dievkalpojumus *
Saņemt juridiskos pakalpojumus *
Saņemt medicīniskos pakalpojumus *
Apmeklēt kultūras pasākumus *
Iegūt pamatizglītību *
Apmeklēt bibliotēku *
Nodarboties ar sportu *
Atrast kvalifikācijai atbilstošu darbu *
Atrast darbu ar Jūs apmierinošu atalgojumu *
Iegūt augstāko izglītību *
Informācijas pietiekInformācijas nav pietiekami, bet zinu, kur to varētu atrastInformācijas nav pietiekami, un īsti nezinu, kur to atrastŠie jautājumi neinteresē
Jēkabpilī notiekošie sporta pasākumi *
Jēkabpilī notiekošie kultūras pasākumi *
Pašvaldības darbība kopumā *
Pašvaldības iestāžu sniegtie komunālie pakalpojumi *
Pilnībā apmierinaDrīzāk apmierinaDrīzāk neapmierinaPilnībā neapmierinaNav viedokļa
Darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem *
Darbinieku zināšanas un kompetence attiecīgajā jomā *
Jautājuma atrisināšanas/atbildes sniegšanas laiks *
N
g
d
X
i
H
Ievadiet kodu bez atstarpēm.