Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Ārijas Elksnes ielā 18, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Ārijas Elksnes ielā 18, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai piederošā un tās lietotāja VAS” Latvijas dzelzceļš” zemes vienībā  Ārijas Elksnes  ielā  18 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 3232), Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts VAS ”Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldes vadītāja V. Makedona iesniegums par  divpadsmit koku zāģēšanu Ārijas Elksnes ielā 18, Jēkabpilī. Iemesls - lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras objektu drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību pamatojoties uz Ministru kabineta 01.02.2005. noteikumu Nr.79 “Dzelzceļa  zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumu” 6.7. punktu: izcirst kokus un krūmus, kas apdraud sliežu ceļus, elektropārvades un komunikāciju līnijas, citas inženierbūves vai vilcienu satiksmes drošību. Ar materiāliem var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2020.gada 13.jūnija līdz 2020.gada 30.jūnijam (plkst.13.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 13.06.2020. 10:43