Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Garšu ceļvedis Latvijas - Lietuvas pierobežā

Garšu ceļvedis Latvijas - Lietuvas pierobežā

Ceļošana ir viens no labākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, kas sniedz jaunas zināšanas, neparastu pieredzi un paplašina redzesloku. Šajā bukletā aicinām iepazīt četrus aizraujošus galamērķus: Žemaitijas Versaļu - Pluņģes pilsētu un rajonu, ainaviskos Rokišķus un apkārtni, atraktīvo Jēkabpils pilsētu un gleznaino Kokneses novadu. Dodieties ceļā, lai piedzīvotu unikālus atpūtas veidus, gūtu jaunas garšas un atklātu neaizmirstamus apskates objektus, ko iespējams iepazīt divu un vairāk dienu maršrutos. 

Kulinārijas tūrisma piedāvājums tapis Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā "Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" (AttractiveFORyou), Nr.LLI-211. Projekta  mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū un popularizējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus. Projekta partneri - Kokneses novada dome, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs, Pluņģes rajona pašvaldības administrācija - cer radīt sadarbības modeli, kas stiprinās tūrisma attīstību pierobežas reģionos.

Projekta "AttractiveFORyou" īstenošanas ilgums ir no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.decembrim. To finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.

 Šis materiāls ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild projekta partneri un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Kelionės – tai vienas geriausių laisvalaikio leidimo būdų, suteikiantis naujų žinių, neįprastų patyrimų ir praplečiantis akiratį. Šioje brošiūroje pateikiami keturi maršrutų pasiūlymai: į Žemaitijos Versalį – Plungės apylinkes ir rajonus, į vaizdingas Rokiškio apylinkes, į patrauklų Jekabpilio miestą ir į vaizdingą Kuoknesės apskritį. Leiskitės į vienos ar dviejų dienų kelionę ir išbandykite unikalius pramoginius renginius, įgykite unikalios patirties ir atraskite nepamirštamus įžymius objektus.

Kulinarinio turizmo pasiūlymas suformuluoti kuriant 2014–2020 m. projektą tarp Latvijos ir Lietuvos Nr. LLI-211 „Tvaraus turizmo paslaugų plėtra ir turizmo infrastruktūros prieinamumo gerinimas“ (AttractiveFORyou). Projekto tikslas – Latvijos ir Lietuvos miestų patrauklumo ir konkurencingumo raida, egzistuojančių turizmo paslaugų ir infrastruktūros prieinamumo gerinimas, susidomėjimo potencialiais klientais didinimas ir pavienių teminių turistinių maršrutų pasienio regione populiarinimas. Projekto partneriai – Kuoknesės rajono taryba, Jekabpilio miesto savivaldybė, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras, Plungės rajono Savivaldybės administracija – tikisi sukurti bendradarbiavimo modelį, kuris sustiprins turizmo plėtrą pasienio regionuose.

 „AttractiveFORyou“ projekto trukmė – nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Pagal 2014–2020 m. Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bendradarbiavimo programą projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

Ši medžiaga paruošta gavus Europos Sąjungos finansinę paramą. Už leidinio turinį pilnai atsako projekto partneriai. Ši informacija neturi būti laikoma Europos Sąjungos oficialia nuomone.

 

Travelling is one of the best ways to spend free time, through which one can gain new knowledge, extraordinary experience and expand their horizons. In this pamphlet we offer you to learn about four exciting destinations: The Versailles of Zemaitija, Plungė City and region, beautiful Rokiskis and its surroundings, the attractive city of Jekabpils and picturesque Koknese region. Take a trip to experience unique types of recreation, gain extraordinary sensations and discover unforgettable tourism objects, which may be viewed during trips of two or more days.

The food tourism offer was created in the scope of the project "Development of sustainable tourism services through joint solutions” (AttractiveFORyou), No. LLI-211, of the Latvian-Lithuanian cross-border cooperation programme 2014-2020. A purpose of the project is to develop the attractiveness and competitiveness of Latvian and Lithuanian cities by improving the availability of existing tourism services and infrastructure, increasing the interest of potential tourists and popularising combined thematic cross-border tourism routes. The project partners - Koknese Municipality Council, Jekabpils Local Government, the Information and Coordination Centre of Tourism and Traditional Crafts of Rokiskis, Plungė Region Local Government Administration - hope to create a cooperation model that is able to strengthen the development of tourism in the border area regions. 

Duration of the project "AttractiveFORyou" is between 1 April 2017 and 31 December 2018. It is financed by the European Regional Development Fund in the scope of the Latvian-Lithuanian cross-border cooperation programme 2014-2020.

 This material was prepared with the financial support of the European Union. Project partners are fully responsible for the content of this publication, and it shall in no circumstances be treated as an official position of the European Union.

 

Путешествие – один из лучших способов приятно провести досуг, он приносит новые знания, необычный опыт и расширяет кругозор. В этом буклете мы предлагаем ознакомиться с четырьмя увлекательными местами: это жемайтийский Версаль – Плунге и Плунгеский район, красивый Рокишкис и его окрестности, интересный Екабпилс и живописный Каунасский край. Отправляйтесь в путь, чтобы насладиться уникальными видами отдыха, получить необычные ощущения и открыть для себя незабываемые достопримечательности – маршруты рассчитаны на два дня и больше. 

Предложение кулинарного туризма создано в рамках программы латвийско-литовского трансграничного сотрудничества на 2014–2020 гг., проект «Развитие долгосрочных туристических услуг и улучшение доступности туристической инфраструктуры» (AttractiveFORyou), № LLI-211. Цель проекта – развить привлекательность и конкурентоспособность городов Латвии и Литвы за счет улучшения доступности имеющихся туристических услуг и инфраструктуры, повышения интереса среди потенциальных туристов и популяризации объединенных маршрутов тематического трансграничного туризма. Партнеры проекта – Кокнесская краевая дума, самоуправление города Екабпилса, Рокишкский информационно-координационный центр туризма и традиционго ремесла, муниципальная администрация Плунгеского района – надеются создать модель сотрудничества, которая укрепит развитие туризма в приграничных регионах. 

Продолжительность реализации проекта AttractiveFORyou – с 1 апреля 2017 года до 31 декабря 2018 года. Его финансирует Европейский фонд регионального развития в рамках программы латвийско-литовского трансграничного сотрудничества на 2014–2020 гг.

 Данный материал подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза. За содержание публикации полностью отвечают партнеры проекта, и оно ни при каких обстоятельствах не считается официальной позицией Европейского союза.

 

Izmaiņu datums 23.07.2019. 16:57