Ar uzņēmējdarbību saistītās valsts institūcijas Jēkabpilī

Ar uzņēmējdarbību saistītās valsts institūcijas Jēkabpilī


Valsts ieņēmumu dienests (VID)
Jēkabpils klientu apkalpošanas centrs

Valsts ieņēmumu dienests ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.

Kontaktinformācija

Mājas lapa: www.vid.gov.lv
Adrese: Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis (izziņu pieprasījumi): 65 207 150
E-pasts: jekabpils.pieprasijumi@vid.gov.lv
Tālrunis (65 231 572): 65 207 150
E-pasts: jekabpils.lietvediba@vid.gov.lv

Informatīvais tālrunis: 67120000


Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Jēkabpils reģionālā nodaļa

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus.

Kontaktinformācija

Mājas lapa: www.ur.gov.lv
Adrese: Neretas iela 39, Jēkabpils, LV 5201
Tālrunis: 65221600
E-pasts: jekabpils@ur.gov.lv
E-pasts tikai komercķīlas iesniegšanai: komerckila@ur.gov.lv 


Nodarbinātības valsts aģentūra
Jēkabpils filiāle

Valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra. Nodarbinātības valsts aģentūra ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

Kontaktinformācija

Mājas lapa: www.nva.gov.lv
Adrese: Jaunā iela 79e, Jēkabpils, LV- 5201;
Tālrunis: 65231950
E-pasts: jekabpils@nva.gov.lv


Valsts darba inspekcija
Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas birojs Jēkabpilī

Valsts darba inspekcija (VDI) ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras galvenā funkcija ir valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Kontaktinformācija

Mājas lapa: www.vdi.gov.lv
Adrese: Jēkabpils, Brīvības ielā 45, 2. stāvā 201.kab.
Telefons: 65283865, 26145360, 25484744, 28342951
Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās no 09.00 līdz 17.00


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
Jēkabpils reģionālā nodaļa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

Kontaktinformācija

Mājas lapa: www.vsaa.lv
Adrese: Jēkabpils, Rīgas iela 152
Tālrunis:  65221858
E-pasts: jekabpils@vsaa.lv

Klientu pieņemšanu notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 65221858 vai, rakstot uz e-pastu jekabpils@vsaa.lv.


Lauku atbalsta dienesta (LAD)  
Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

Atbilstoši savai kompetencei LAD administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai - pieņem un izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli.

Kontaktinformācija:

Mājas lapa: www.lad.gov.lv
Adrese: Jēkabpils, Tvaika iela 2, LV-5201
Papildu pieņemšanas vieta (sektors): Madona, Saieta laukums 1, 114.kabinets, 1.stāvs, tālr. 64860998
Teritorija: Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Jēkabpils, Madonas, Varakļānu, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadi, Jēkabpils.
Tālrunis: 65237642, 65237643
E-pasts: viduslatvija@lad.gov.lv

Informatīvais tālrunis: 67095000


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKIC)
Jēkabpils birojs

LLKIC ir vadošā lauku attīstības konsultāciju pakalpojumu organizāciju Latvijā.

LLKIC misija ir lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem sniegt nozares ražošanas procesu, grāmatvedības un biznesa plānošanas konsultācijas un pakalpojumus, kā arī veikt pētījumus, izglītošanu un informēšanu.

Centra klienti darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citās lauku uzņēmējdarbības jomās. Tie ir arī dažādu lauku iedzīvotāju sociālo grupu pārstāvji.

Kontaktinformācija

Mājas lapa: www.llkc.lv
Adrese: Bebru iela 108, Jēkabpils LV-5201
Tālrunis: 65207070


Valsts zemes dienests
Klientu apkalpošanas centrs Jēkabpilī

Valsts zemes dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā nacionālās bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai nodrošinātu tās sekmīgu izmantošanu un aizsardzību.

Funkcijas:

  • nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību;
  • nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību;
  • nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību;
  • nodrošināt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes darbību;
  • veikt nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu;
  • piedalīties valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā;
  • veikt būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu.

Kontaktinformācija

Mājas lapa: www.vzd.gov.lv
Adrese:   Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 67038800
E-pasts:   kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata
Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa

Zemesgrāmatas ir publiskās grāmatas, kas nodibinātas tiesību korroborācijai uz nekustamu īpašumu. Saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība.

Kontaktinformācija

Mājas lapa: www.zemesgramata.lv
Adrese:  Jēkabpils, Rīgas iela 150, LV-5202
Tālrunis:  6522 1490,  6522 3114
E-pasts: jekabpils@zemesgramata.lv


Pārtikas un veterinārā dienests
Austrumzemgales pārvalde

PVD lielākais un nozīmīgākais darbaspēks strādā 11 pārvaldēs visā Latvijā, nodrošinot veterināro uzraudzību un pārtikas aprites kontroli.

Kontaktinformācija

Mājas lapa: www.pvd.gov.lv
Adrese: Brīvības iela 88, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 652 35466, 652 31695
E-pasts: austrumzemgale@pvd.gov.lv


Valsts meža dienests
Sēlijas mežniecība

Valsts meža dienests ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

Valsts meža dienesta galvenās funkcijas ir uzraudzīt meža apsaimniekošanu, izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu; pārtraukt un novērst meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus; piedalīties valsts meža politikas izstrādē un ieviešanā; piedalīties Eiropas Savienības lauksaimniecības garantiju un virzības fonda lauku attīstības atbalsta pasākumu izstrādē un ieviešanā.

Kontaktinformācija

Mājas lapa: www.vmd.gov.lv

Administrācija
Adrese: Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65231669
E-pasts: vm@selija.vmd.gov.lv

Jēkabpils mežniecība
Adrese: Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65233226
E-pasts: jekabpils.meznieciba@selija.vmd.gov.lv


Valsts vides dienests
Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Daugavpils reģionālā vides pārvalde ir Latvijas Republikas Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku Daugavpils un Jēkabpils pilsētās un 14 novados - Līvānu, Preiļu, Ilūkstes,Vārkavas, Daugavpils, Jēkabpils, Salas, Krustpils, Aknīstes, Viesītes, Dagdas, Krāslavas, Aglonas, Riebiņu novados.

Adrese: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65423219,28635770 (SOS)
E-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv

Pieņemšanas laiks JĒKABPILĪ, Brīvības ielā 45, 2. Stāvā
Vienu reizi mēnesī (mēneša pirmajā ceturtdienā)
10:00-12:30 un 13:00-15:00


 

Izmaiņu datums 12.02.2020. 13:21