Jēkabpils uzņēmējdarbības vides raksturojums

Jēkabpils uzņēmējdarbības vides raksturojums

Pilsētas kopējā platība ir 2553 ha (CSP) un pilsētā dzīvo 23854 (uz 01.07.2016 pēc PMLP datiem) iedzīvotāji. Pēc platības Jēkabpils ir astotā lielākā Latvijas pilsēta, pēc iedzīvotāju skaita – mazākā no republikas nozīmes pilsētām. Jēkabpilī dzīvo 9.3% no Zemgales plānošanas reģiona iedzīvotāju skaita.

Latvijas Republikas nozīmes pilsētas statuss Jēkabpilij piešķirts 2009.gadā saskaņā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu. Tādējādi Jēkabpils ir kļuvusi par nacionālas nozīmes attīstības centru. Jēkabpils pilsētu aptver un tiešās savstarpējās mijiedarbības zonu veido šādi novadi: Aknīstes novads, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Salas novads, Viesītes novads.


Jēkabpils pilsētas ekonomisko profilu veido:

 • nozares, kurās kā produkcijas ražošanas izejviela tiek izmantots pilsētā vai tās apkārtnē esošās dabas bagātības, tas ir, pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, būvmateriālu ražošana, būvniecība u.c; 
 • nozares, kuru attīstībai pilsētā ir vēsturiski izveidojies pamats – attīstībai piemērota infrastruktūra, uzkrātas zināšanas un pieredze, kā arī izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta, piemēram, apģērba ražošana, transports un loģistika, enerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem u.c.;
 • nozares, kuras sniedz komercpakalpojumus ražojošajām nozarēm, piemēram, tādus pakalpojumus, kā grāmatvedība, IT pakalpojumi, tehnikas apkope un serviss, vairumtirdzniecība, finanses un apdrošināšana u.c.;
 • nozares, kuras veicina vispārēju interesi par pilsētu, mudina uz viesošanos tajā un tajā ražoto preču un sniegto pakalpojumu iegādi, piemēram, – tūrisms, atpūta, kultūra, sports un izklaide.
 • nozares, kuras sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, piemēram, apmācības, sadzīves pakalpojumi, veselības un skaistumkopšanas pakalpojumi, sabiedriskā ēdināšana, mazumtirdzniecība u.c.;

Jēkabpilī krustojas valsts galvenās tranzīta dzelzceļa līnijas, kurām ir starptautiska nozīme. Latvijas ietvaros šīs līnijas savieno Jēkabpili ar Rīgu, Jelgavu, Rēzekni un Daugavpili. Krustpils stacija uz šīm maģistrālēm ir svarīgs transporta mezgls, kas apstrādā kravas un sadala transporta plūsmas pirms galamērķiem.

Jēkabpili šķērsojošās dzelzceļa līnijas Rīga-Daugavpils un Rīga-Rēzekne-Zilupe ir iekļautas Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) pamattīklā. 

Jēkabpili šķērso arī valsts nozīmes autoceļš Rīga-Daugavpils (A6), kas ved līdz Baltkrievijas robežai. Pie Jēkabpils tam sākas atzars Rēzekne-Zilupe (A12), kas ved līdz Krievijas robežai. Šie autoceļi ietilpst Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) pamattīklā.

Jēkabpils ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kā arī 2009.gadā iegūtais republikas nozīmes pilsētas statuss noteic, ka tai jākļūst par apkārtējā reģiona saimnieciskās izaugsmes dzinējspēku, kas savukārt nav iedomājams bez uzņēmējdarbības attīstības. Veiksmīga uzņēmējdarbība un konkurētspējīgu uzņēmumu attīstība ir pilsētas izaugsmes pamats. Kopš 2007.gada katru gadu Jēkabpilī tiek reģistrēti vairāk kā simts jauni uzņēmumi un ap četrdesmit tiek likvidēti.


Jēkabpilī reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits (Lursoft).

 

2011  

2012  

2013 

2014  

2015  

2016  

2017 

2018

2019

Reģistrētie    

123 106 94 100 81 59 81 73 63

Likvidētie

38 37 26 68 94 78 108 101 106

 

 


 Jēkabpils uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2018.gadā (Lursoft).

Nr. Uzņēmuma nosaukums Apgrozījums, EUR Pret 2017 Pret 2016 Pret 2015
1 OŠUKALNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 45,174,251.00 28% 73% 58%
2 Jēkabpils kokapstrāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 28,013,465.00 18% 46% 56%
3 JĒKABPILS PMK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 14,667,191.00 17% 2.53 reizes 3%
4 DEVONA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 12,984,469.00 14% 34% 49%
5 Jēkabpils reģionālā slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10,842,476.00 10% 15% 21%
6 GEFA LATVIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7,473,526.00 12% 34% 23%
7 LC būve, SIA 6,779,223.00 9% 31% 31%
8 SILPEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6,142,295.00 21% 31% 68%
9 Viadukts, Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums 5,648,680.00 -11% 16% -8%
10 Sedumi, SIA 5,082,888.00 20% 34% 44%

Kopš 2008.gada Jēkabpilī īstenoti (pabeigti un procesā) 35 projekti, ieguldot pilsētas  attīstībā vairāk nekā 75,6 milj. EUR , piesaistot gan pašvaldības budžeta, gan valsts, gan ES un citu ārējo finanšu instrumentu finansējumu.
Jēkabpils pilsētā ES fondu finansējums uz 1 iedzīvotāju sastāda 2230 EUR, kas ir otrais augstākais rādītājs Zemgales reģionā.

Pilsētā ir pieejamas vairākas teritorijas ražošanas attīstībai. Nozīmīgākās rūpnieciskai ražošanai piemērotās, ar kvalitatīviem tehniskās infrastruktūras pieslēgumiem nodrošinātās platības pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības ar rūpniecisku objektu izvietošanai.

Vieglu piekļuvi pilsētas industriālajām teritorijām, kā arī tur esošajos uzņēmumos saražoto produktu ērtu transportēšanu nodrošinās otrs tilts pāri Daugavai, kā arī jaunu pievadu izbūve, savienojot valsts nozīmes autoceļus ar pilsētas ielām. Vairāk par šim teritorijām skat. ŠEIT 

Saimnieciskās darbības attīstībai Jēkabpilī ir vairākas svarīgas priekšrocības:

 • Pieejamas teritorijas industriālu objektu izveidei ar nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru
 • Plašas loģistikas iespējas - starptautiski nozīmīgas transporta infrastruktūras klātbūtne
 • Pieejams darbaspēks
 •  Nozīmīgu dabas resursu pieejamība Jēkabpils pilsētai apkārt esošajos novados - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meži, derīgie izrakteņi
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
 • Jelgavas biznesa inkubatora Jēkabpils filiāle - iespējas un atbalsts jaunajiem uzņēmējiem
 • Jēkabpils tālākizglītības un tehnoloģiju centrs - Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. (www.titc.lv)

Uzziņām:
Statistika par uzņēmējdarbību Jēkabpilī
Jēkabpils uzņēmēju datu bāze
Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2020. – 2026.gadam 
Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam  
Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Latvijas pašvaldību statistiskie rādītāji


 

 

Izmaiņu datums 13.02.2020. 11:51