Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 01.01.2021.

N.p.k. Nosaukums, reģ.nr. Juridiskā adrese Pamatkapitāls EUR Pašvaldības līdzdalība % Daļas Daļas vērtība Ieguldījums EUR Piezīmes
1 SIA “Jēkabpils ūdens”, 45403000395 Jaunā ielā 60, Jēkabpilī 6283831.00 100 6283831 1 EUR 6283831.00 Publiskas personas kapitālsabiedrība
2 SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", 50003356621 A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī 2722493.00 100 2722493 1 EUR 2722493.00 Publiskas personas kapitālsabiedrība
3 SIA “Jēkabpils siltums”, 40003007778 Nameja ielā 4a, Jēkabpils 3366253.00 100 3366253 1 EUR 3366253.00 Publiskas personas kapitālsabiedrība
4 SIA “JK Namu pārvalde”, 45403000484 Andreja Pormaļa 39, Jēkabpils 574608.00 100 574608 1 EUR 574608.00 Publiskas personas kapitālsabiedrība
5 SIA „Pils rajona Namu pārvalde”, 45403004912 Pils Rajons 219-46, Jēkabpils 330584.00 100 330584 1 EUR 330584.00 Publiskas personas kapitālsabiedrība
6 SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, 45403006010 Zemgales iela 24/1, Jēkabpils 50809.00 100 50809 1 EUR 50809.00 Publiskas personas kapitālsabiedrība
7 SIA „Jēkabpils autobusu parks”, 45403003245 Salas novads, Salas pagasts, "Akurāteri" 1565240.00 51 798273 1 EUR 798273.00 Publiski privātā kapitālsabiedrība
8 SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, 55403015551 Krustpils nov., Mežāres pag., "Dziļā Vāda" 41910.00 32,04 13428 1 EUR 13428.00 Publiski privātā kapitālsabiedrība

Informācija sagatavota izmantojot UR izziņu. Tai nav juridiska spēka.

Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībās ar 01.01.2020. ir pašvaldības izpilddirektors.

Publiskas personas kapitālsabiedrībām un publiski privātām kapitālsabiedrībām, kurās Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība,  nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Līdzdalības pārvērtējums par Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un kapitālsabiedrību vispārējie stratēģiskie mērķi (Domes 14.02.2019. lēmums Nr.48)

Par SIA “Vidusdaugavas televīzija”, reģ. Nr. 40003452864  kapitāla daļu pārdošanu (Domes 14.02.2019. lēmums Nr.49)

 

Jēkabpils novada pašvaldībā apvienoto novadu pašvaldību un  tām  piederošo kapitālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktā informācija par periodu līdz 30.06.2021. ir pieejama šeit: