Kvalitātes vadības un energopārvaldības sistēma

KVALITĀTE mūsu izpratnē ir:

  • Dokumentu un procedūru atbilstība ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
  • Jēkabpils novada iedzīvotāju un organizāciju apmierinātība ar pašvaldības darbu;
  • Pašvaldības iestāžu efektīva darbība.

Lai to nodrošinātu, pašvaldība:

  • Pieprasa no pašvaldības iestādēm tām deleģēto uzdevumu kvalitatīvu izpildi.
  • Pārzina savus klientus, apzinoties, ka pašvaldības pakalpojuma kvalitāti novērtē un atgriezeniski ietekmē klients.
  • Vadītāji ir atvērti pārmaiņām, pārskata un pielāgo pašvaldību jaunām tendencēm, iedvesmo savus darbiniekus, kā arī veicina modernas un efektīvas publiskās pārvaldes izveidi.
  • Uztur un pilnveido efektīvu kvalitātes vadības sistēmu. Pašvaldība izmanto uz faktiem balstītu informāciju un datus par esošo procesu izpildi, lai identificētu uzlabojumu iespējas un ieviestu tās. Pašvaldība apzina un vada iespējamos riskus.
  • Veido tādu organizācijas kultūru, kur tiek attīstītas un novērtētas darbinieku zināšanas un prasmes, talanti un radošums, veicinot darbinieku lojalitāti, iesaistīšanos un atbildību par stratēģisko mērķu un vīzijas sasniegšanu. Vadība sagaida no pašvaldības speciālistiem un padotībā esošām iestādēm proaktivitāti, kas nozīme ne tikai ziņošanu par problēmām, bet arī savu risinājumu variantu piedāvājumu kopīgai apspriešanai.

2023. gada 22. februārī SIA "Bureau Veritas Latvia" auditori veica Jēkabpils novada pašvaldības Kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācijas auditu atbilstoši Eiropas standartiem ISO 9001:2015 "Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības" un energopārvaldības sistēmas pārsertifikācijas auditu atbilstoši ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi".

Pašvaldība ir atkārtoti saņēmusi sertifikātu, kas apliecina, ka procesi pašvaldībā tiek uzturēti atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem un atbilst konkrētiem kritērijiem.

Kvalitātes vadības sistēma Jēkabpils novada pašvaldībā ir ieviesta un sertificēta kopš 2008. gada 13. maija. Savukārt kopš 2017. gada 4. aprīļa pašvaldībā ir ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma atbilstoši standarta ISO 50001 prasībām.

ISO jeb Starptautiskās standartizācijas organizācijas standarts ISO 9001 ir viens no pazīstamākajiem vadības sistēmu standartiem pasaulē. Šo standartu izmanto gan valsts pārvaldes, gan pašvaldību iestādes, gan arī privāti uzņēmumi un sabiedriskās organizācijas visā pasaulē. Standarts ir palīgs jebkuras iestādes darbībā, gan arī apliecinājums pašvaldības  klientiem, ka pašvaldības sniegtie pakalpojumi ir atbilstoši noteiktai kvalitātei, ka pakalpojumu kvalitāte tiek nepārtraukti uzlabota.