2022.gada 27.jūlijā starp Jēkabpils novada  pašvaldību un SIA "AIJA AUDIO", reģistrācijas Nr.§5403037487 noslēgts Nomas līgums par nomas objektu Ķieģeļu iela 19, Jēkabpilī, kas sastāv no:

  1. nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5601 001 1534 Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 daļas ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 8002,  1,8339 ha platībā;
  2. ražošanas ēkas ar labiekārtoto teritoriju, t.sk. inženierbūvēm (piebraucamie ceļi un stāvlaukumi, divi ārējie ugunsdzēsības ūdens  apgādes atklātie rezervuāri, betona bruģa  segums, žogs), kas tiks būvētas saskaņā ar būvprojektu “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkakbpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 20120.gada 2.janvāra būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2019-1069 (12/2019);
  3. ārējiem inženiertīklu pievadiem (gāzevada, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas pievada, elektroapgādes spēka kabeļa no transfromatora apakšstacijas līdz ražotnei), kas tiks būvētas saskaņā ar būvprojektu “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkakbpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 20120.gada 2.janvāra būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2019-1069 (12/2019).

Nomas objekts nodots nomas lietošanā uz 15 gadiem no līguma parakstīšanas brīža par nomas maksu 5600,00 eiro mēnesī, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli, komunālos maksājumus un apsaimniekošanas izdevumus.

Nomas objekts tiek iznomāts, tajā skaitā, ar mērķi īstenot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei”, projekta identifikācijas Nr. 5.6.2.0/19/I/008.

Nomas objekts nodots nomā ar lietošanas (izmantošanas) mērķi –  akustisko un apdares paneļu ražošana (NACE 2 red. – 16.23 namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana)

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu iela 19, Jēkabpils nomas tiesību pirmās izsoles rezultātu.

2022.gada 1.jūnijā plkst. 10.00. Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī 1.stāvā, sēžu zālē  notika nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 daļas ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 8002, iznomātās zemes vienības daļas platība 1,8339 ha, kurā 1,61 ha platībā tiks veikti ES projekta ieguldījumi un ražošanas ēkas ar labiekārtoto teritoriju, t.sk. inženierbūves (piebraucamie ceļi un stāvlaukumi, divi ārējie ugunsdzēsības ūdens apgādes atklātie rezervuāri, betona bruģa segums, žogs) un ārējo inženiertīklu pievadi, kas tiks būvēti saskaņā ar būvprojektu “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 2020.gada 2.janvāra būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2019-1069 (12/2019) (turpmāk - Nomas objekts),  nomas tiesību pirmās izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā Nomas objekta nomas tiesības uz 15 gadiem no nomas līguma abpusējas parakstīšanas brīža ieguva SIA “AIJA AUDIO”, reģistrācijas Nr.45403037487, par nomas maksu 5600,00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai, rīkojot  nomas tiesību pirmo izsoli:

  1. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu iela 19, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 daļu ar kadastra apzīmējumu 560100101698002, 1,8339 ha platībā, kurā 1,61 ha platībā tiks veikti  Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei”, projekta identifikācijas Nr.5.6.2.0/19/I/008 ieguldījumi;
  2. ražošanas ēku ar labiekārtoto teritoriju, t.sk. inženierbūves (piebraucamie ceļi un stāvlaukumi, divi ārējie ugunsdzēsības ūdens apgādes atklātie rezervuāri, betona bruģa segums, žogs), kas tiks būvēts saskaņā ar būvprojektu “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 2020.gada 2.janvāra būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2019-1069 (12/2019);
  3. ārējos inženiertīklu pievadus (gāzesvada, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas pievada, elektroapgādes spēka kabeļa no transformatora apakšstacijas līdz ražotnei), kas tiks būvēti saskaņā ar būvprojektu “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 2020.gada 2.janvāra būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2019-1069 (12/2019).

 

 

19.02.2021.

Paziņojums par Nomas līguma noslēgšanu.

2020.gada 15.februārī starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "Goldkorn", reģistrācijas Nr.45403025238 noslēgts Nomas līgums par nomas objektu Ķieģeļu iela 19, Jēkabpilī, kas sastāv no:

  1. nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5601 001 1534 Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 daļas ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 8001, iznomājamās zemes vienības daļas platība ir 1,5195 ha;
  2. ražošanas ēkām un būvēm (piebraucamie ceļi, stāvlaukumi), kas tiks būvētas saskaņā ar būvprojektu “Pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūves uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 2017.gada 15.novembra būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2017-6050 (57/2017).

Nomas objekts nodots nomas lietošanā uz 15 gadiem no līguma parakstīšanas brīža par nomas maksu 3540,00 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Nomas objekts tiek iznomāts, tajā skaitā, ar mērķi īstenot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Degradētās teritorijas revitalizācijas uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī”, projekta identifikācijas Nr. 5.6.2.0/18/I/007.

Nomas objekts nodots nomā ar lietošanas (izmantošanas) mērķi – graudaugu pārslu ražošana un graudaugu pārslu saturošu produktu ražošana (NACE 2 red. - 10.61 graudu malšanas produktu ražošana).

01.02.2021.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu iela 19, Jēkabpils nomas tiesību pirmās izsoles rezultātu.

2021.gada 15.janvārī plkst. 10.00. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 2.stāvā, sēžu zālē (209.kabinets) notika nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 daļas ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 8001, iznomājās zemes vienības daļas platība ir 1,5195 ha un ražošanas ēku un būvju (piebraucamie ceļi, stāvlaukumi), kas tiks būvētas saskaņā ar būvprojektu “Pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūves uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 2017.gada 15.novembra būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2017-6050 (57/2017) (turpmāk - Nomas objekts) nomas tiesību pirmā izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā Nomas objekta nomas tiesības uz 15 gadiem no nomas līguma abpusējas parakstīšanas brīža ieguva SIA “Goldkorn”, reģistrācijas Nr.45403025238 par nomas maksu 3540,00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

03.12.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010169 daļu ar kadastra apzīmējumu 560100101698001 un ražošanas ēkas un būves (piebraucamie ceļi, stāvlaukumi), kas tiks būvētas saskaņā ar būvprojektu “Pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūves uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 2017.gada 15.novembra būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2017-6050 (57/2017), rīkojot, pirmo nomas tiesību izsoli.

! Nomas objekta nomas tiesību pirmās izsoles dokumentos norādītais Nomas objekta apgrūtinājums - Īpašnieks aprobežots ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās " 16.panta noteikumiem: nekustamo īpašumu piecus gadus nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt personālservitūtu, ja citos likumos nav noteikts citādi, kas bija aizlieguma atzīmes veidā nostiprināts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000547225 - 07.12.2020. Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000547225 ir dzēsts.

30.11.2020.

Atzīta Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020.gada 20.augustā rīkotā nekustamā īpašuma Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī nomas tiesību trešā izsole par nenotikušu, jo izsoles uzvarētājs, SIA “Goldkorn”, reģistrācijas Nr.45403025238, kurš ieguva tiesības slēgt nomas līgumu, atbilstoši noteiktajai kārtībai neparakstīja nomas līgumu.

06.10.2020.

Paziņojums par Nomas līguma noslēgšanu.

2020.gada 29.septembrī starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "RN Komponents", reģistrācijas Nr.45403054148 noslēgts 2020.gada 8.septembra Nomas līgums par nomas objektu Brīvības iela 187, un Brīvības iela 185, Jēkabpilī, kas sastāv no:

1. nekustamā īpašuma Brīvības ielā 187, Jēkabpils, īpašuma kadastra numurs 56010024117, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010024117, 382 kvadrātmetru platībā un vienas būves ar kadastra apzīmējumu 56010024117001 ar kopējo platību 324,6 kvadrātmetri, apbūves laukums 197,9 kvadrātmetri. Virszemes stāvu skaits: 2; pazemes stāvu skaits: 1; ēkas augstums: 8,6 metri; būvtilpums: 1671 kubikmetri. Būves galvenais lietošanas veids - Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, būves tips - Viesnīcu ēkas (tipa kods 12110101);

2. nekustamā īpašuma Brīvības ielā 185, Jēkabpilī ar kadastra numuru 56010024140, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010024140, 320 kvadrātmetru platībā.

Nomas objekts nodots nomas lietošanā uz 15 gadiem no līguma parakstīšanas brīža par nomas maksu 900,00 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, t.i. nomas objekta nomas maksa sastāv no nomas maksas par īpašumu Brīvības ielā 187, Jēkabpilī -780,00 euro un nomas maksas par īpašumu Brīvības ielā 185, Jēkabpilī - 120,00 euro.

Nomas objekts tiek iznomāts, tajā skaitā, ar mērķi īstenot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”, projekta identifikācijas Nr. 5.6.2.0/16/I/021. Nomas objekts nodots nomā ar lietošanas (izmantošanas) mērķi – viesnīcas darbībai (NACE 2 red.- 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās).

16.09.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu iela 19, Jēkabpils nomas tiesību trešās izsoles rezultātu.

2020.gada 20.augustā plkst. 10.00. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 2.stāvā, sēžu zālē (209.kabinets) notika nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 daļas ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 8001, iznomājās zemes vienības daļas platība ir 1,5195 ha un ražošanas ēku un būvju (piebraucamie ceļi, stāvlaukumi), kas tiks būvētas saskaņā ar būvprojektu “Pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūves uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 2017.gada 15.novembra būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2017-6050 (57/2017) (turpmāk - Nomas objekts) nomas tiesību trešā izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā Nomas objekta nomas tiesības uz 15 gadiem no nomas līguma abpusējas parakstīšanas brīža ieguva SIA “Goldkorn”, reģistrācijas Nr.45403025238 par nomas maksu 2500,00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

16.09.2020.

Paziņojums par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024117 Brīvības iela 187, Jēkabpils un nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024140 Brīvības iela 185, Jēkabpils nomas tiesību otrās izsoles rezultātu.

2020.gada 19.augustā plkst. 10.00. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 2.stāvā, sēžu zālē (209.kabinets) notika nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024117 Brīvības iela 187, Jēkabpils un nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024140 Brīvības iela 185, Jēkabpils nomas tiesību otrā izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024117 Brīvības iela 187, Jēkabpils un nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024140 Brīvības iela 185, Jēkabpils nomas tiesības uz 15 gadiem no nomas līguma parakstīšanas brīža ieguva SIA “RN Komponents”, reģistrācijas Nr.45403054148 par nomas maksu 900,00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

26.06.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod atkārtoti iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010169 daļu ar kadastra apzīmējumu 560100101698001 un ražošanas ēkas un būves (piebraucamie ceļi, stāvlaukumi), kas tiks būvētas saskaņā ar būvprojektu “Pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūves uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 2017.gada 15.novembra būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2017-6050 (57/2017), rīkojot, trešo nomas tiesību izsoli.

25.06.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024117 Brīvības iela 187, Jēkabpils un nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024140 Brīvības iela 185, Jēkabpils, rīkojot, otro nomas tiesību izsoli.

27.01.2020. Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020.gada 23.janvāra lēmumu Nr.30 "Par izsoles atzīšanu par nenotikušu" atzīta Jēkabpis pilsētas pašvaldības 2020.gada 22.janvārī rīkotā nekustamā īpašuma Brīvības iela 187 un Brīvības iela 185, Jēkakbpilī nomas tiesību izsole par nenotikušu, jo uz izsoli nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktajā termiņā nebija pieteicies neviens pretendents.