Pašvaldību likuma 46.panta trešajā daļā ir noteikts, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu jāpublicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Saņemtie viedokļi par saistošo noteikumu projektu tiks apkopoti un atspoguļoti projekta paskaidrojuma rakstā

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstiski var iesniegt:

  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: saistosie@jekabpils.lv
  • nosūtot Jēkabpils novada pašvaldības administrācijai pa pastu uz adresi: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
  • klātienē iesniedzot Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils, LV-5201, kā arī visās pašvaldības Klientu apkalpošanas vietās Jēkabpils novada teritorijā (Klientu apkalpošanas speciālistu pieņemšanas laikos)

Jēkabpils novada pašvaldība noskaidro sabiedrības viedokli par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Saistošo noteikumu nosaukums

Projekts

Viedokļa iesniegšanas periods

Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā"
No 29.05.2023. līdz 12.06.2023.
Saistošo noteikumu "Par Jēkabpils novada pašvaldības simboliku" projekts
Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo notiekumu "Jēkabpils  novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" projekts
Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu Jēkabpils novadā" projekts
Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu "Grozījums Jēkabpils novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 19 “Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksu”"projekts
Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu "Grozījums Jēkabpils novada domes 2022.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.27"Jēkabpils novada Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums"" projekts
Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu "Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.28 “Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums”" projekts
Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Grozījums Jēkabpils novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.10 “Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā” projekts
Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” projekts
Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā" projekts
Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies