Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes KONTAKTI >>

Tautas nami >> | Bibliotēkas >> | Muzeji >>

TĀLR. NR.: +371 29534870

E-PASTS: jkp@jekabpils.lv

ADRESE: Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202

MĀJASLAPA: https://www.jkp.lv/

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Jēkabpils novada domes (turpmāk arī dome) izveidota pastarpinātas pārvaldes iestāde, kas rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Jēkabpils novada pašvaldībā.

 

Pārvaldes darbību finansē no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pārvaldei ir sava budžeta tāme, ko apstiprina dome.

Pārvalde īsteno pašvaldības autonomās funkcijas rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Jēkabpils novada pašvaldībā.

Pārvalde patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, radošajām apvienībām, fondiem, nacionālajām kultūras biedrībām, juridiskām un fiziskām personām realizē pašvaldības funkcijas kultūrā Jēkabpils novadā.

 

Pārvaldei ir šādas funkcijas:

 • Jēkabpils novada kultūrpolitikas vadlīnijām atbilstošas kultūras stratēģijas izstrāde, īstenošana un kultūrvides veidošana;
 • Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, tautas tradīciju mērķtiecīga izmantošana Jēkabpils novada pasākumos;
 • Kultūrizglītības procesa nodrošināšana;
 • Latvijas Republikas svētku un atceres dienu atzīmēšana novadā;
 • Dziesmu un deju svētku norises nodrošināšana atbilstoši pašvaldības kompetencei;
 • Starptautisku kultūras attiecību nodrošināšana ar Jēkabpils sadraudzības pilsētām, ārvalstu institūcijām, veicinot pozitīvu novada tēlu kultūras jomā;
 • Sadarboties ar kompetentām institūcijām valsts un starptautiskas nozīmes kultūrvēsturiskā nemateriālā mantojuma un kultūras infrastruktūras saglabāšanā uzturēšanā un attīstīšanā;
 • veicināt latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību;
 • sadarboties ar vēsturiskajās zemēs ietilpstošām pašvaldībām un veicināt attiecīgās latviešu vēsturiskās zemes kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu, attīstību un iedzīvotāju kopējās identitātes izjūtu;
 • atbalstīt attiecīgo latviešu zemju kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un iedzīvotāju kopējās identitātes izjūtu;
 • veicināt latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides savstarpēju iepazīšanu un popularizēšanu.

Pārvaldes galvenie uzdevumi ir šādi:

 • izstrādāt un iesniegt Jēkabpils novada domei kultūras pasākumu gada plānu apstiprināšanai, nodrošināt tā izpildi;
 • koordinēt amatierkolektīvu darbību, organizēt skates, konkursus un festivālus šajā jomā, kā arī sniegt pašvaldības dibinātiem kolektīviem nepieciešamo nodrošinājumu Dziesmu un deju svētku starplaikā, kā arī Dziesmu un deju svētku laikā;
 • veicināt un nodrošināt Jēkabpils novada reprezentāciju starptautiskā līmenī, aktivizējot pakļautības struktūrvienību un tautas mākslas kolektīvu starptautisko sadarbību;
 • veidot un uzturēt informācijas bāzi par Jēkabpils novadā notiekošiem un plānotiem kultūras un mākslas pasākumiem;
 • organizēt kultūras pasākumus;
 • rosināt sabiedrībā interesi par kultūru un popularizēt kultūras vērtības;
 • veicināt jebkura sabiedrības locekļa iespēju sevi radoši izpaust un pilnveidot amatiermākslā un tautas mākslā;
 • veicināt iedzīvotāju ar speciālām vajadzībām iekļaušanos kultūrizglītības procesā;
 • veicināt privāto iniciatīvu kultūras pasākumu rīkošanā Jēkabpils novadā;
 • plānot pakļautības struktūrvienību tīkla attīstību;
 • pārvaldīt Pārvaldes rīcībā esošos materiālos un finanšu resursus, nodrošināt to racionālu un lietderīgu izlietošanu;
 • iesniegt Jēkabpils novada domei Pārvaldes budžeta projektu un kontrolēt apstiprinātā budžeta izpildi;
 • iesniegt pārskatus un atskaites par Pārvaldes darbību saskaņā ar normatīvo aktu un Jēkabpils novada pašvaldības prasībām;
 • atbilstoši Pārvaldes kompetencei izskatīt iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības;
 • slēgt saimnieciskus un sadarbības līgumus Pārvaldes darba nodrošināšanai;
 • piesaistīt papildus finansējumu funkciju nodrošināšanai;
 • risināt pakļautības struktūrvienību materiāli tehniskās apgādes, personāla, darba organizācijas un darba samaksas jautājumus;
 • apsaimniekot Pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamos nekustamos īpašumus, tai skaitā Krustpils kultūras centrs, Jēkabpils Tautas nams, Krustpils saliņa, Kena parka estrāde, Sēlijas kultūrtelpa, amatniecības centrs “Rūme” un Gārsenes pils vēsturiskā istaba;
 • nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību;
 • seko līdzi politikas plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu projektiem, sniedz priekšlikumus likumprojektiem, Ministru kabineta noteikumu projektiem, attīstības plānošanas dokumentu projektiem, pašvaldību saistošajiem noteikumiem;
 • veikt citus pienākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un Jēkabpils novada domes lēmumiem.

Pārvaldei ir tiesības:

 • Sniegt maksas pakalpojumus, kurus ir apstiprinājusi Jēkabpils novada dome;
 • Pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām Pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;
 • Iesniegt domei un valsts institūcijām priekšlikumus par kultūras attīstības jautājumiem.
 • Iesniegt Kultūras ministrijai priekšlikumus par jautājumiem, kuru izlemšana ir tās kompetencē;
 • Vērsties ar prasībām un sūdzībām par trešo personu prettiesisku rīcību;
 • Izstrādāt un iesniegt Jēkabpils novada domei priekšlikumus par Pārvaldes struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu, likvidāciju;
 • Slēgt nomas līgumus par Pārvaldes apsaimniekošanā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem kultūras, sporta, atpūtas un izklaides pasākumu organizēšanai. Piesaistīt trešās personas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodrošināšanai.
 • Nodrošina gida pakalpojumus ekspozīciju padziļinātai iepazīšanai Gārsenes pils vēsturiskajā istabā un Sēlijas kultūrtelpā.

Pārvaldes pārraudzībā atrodas šādas Domes izveidotas iestādes:

 • Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka;
 • Jēkabpils vēstures muzejs;
 • Viesītes muzejs “Sēlija”.

Pārraudzības ietvaros šajās iestādēs Pārvaldei ir tiesības pārbaudīt iestādes lēmuma tiesiskumu, atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu pieņemt lēmumu.

 

Organizatoriskā struktūra un vadība

Pārvaldes darbu vada Pārvaldes direktors, kam ir augstākā izglītība, zināšanas kultūras organizēšanas darbā. Pārvaldes direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Jēkabpils novada dome. Darba līgumu ar Pārvaldes direktoru slēdz izpilddirektors.

Pārvaldes nolikumu, struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada dome.

Pārvaldes direktors:

 • organizē, realizē un kontrolē Pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi un kontrolē Pārvaldes budžeta izpildi;
 • organizē un plāno Pārvaldes darbu, un ir atbildīgs par Pārvaldes darbību, realizējot Pārvaldes uzdevumus un tiesības;
 • izveido normatīvajos aktos noteiktās iestādes iekšējās kontroles sistēmas;
 • nepieciešamības gadījumā izstrādā Pārvaldes nolikuma grozījumu projektu;
 • apstiprina Pārvaldes struktūrvienību reglamentus, saskaņojot tos ar iestādes “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Juridisko nodaļu;
 • apstiprina Pārvaldes darbinieku amata aprakstus;
 • pieņem darbiniekus darbā un atbrīvo no darba, slēdz darba līgumus;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par Pārvaldes darbību;
 • iesniedz priekšlikumus (normatīvo aktu projektu veidā) Jēkabpils novada domei par normatīvo aktu izstrādi kultūras jomā;
 • koordinē darbinieku regulāru kvalifikācijas celšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada domei Pārvaldes darba atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo Pārvaldes budžeta projektu;
 • nodrošina Pārvaldes finanšu līdzekļu un materiālo vērtību racionālu izlietošanu;
 • sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām;
 • slēdz sadarbības, pirkuma, uzņēmuma, piegādes, sadarbības, nomas un citus līgumus Pārvaldes darba nodrošināšanai atbilstoši Jēkabpils novada domes noteiktajai kārtībai;
 • apstiprina norakstīšanas aktus par ilgtermiņa aktīvu (izņemot nekustamo īpašumu), kuru atlikusī vērtība ir līdz 1500 euro (izņemot bibliotēku krājumus) norakstīšanu;
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņemt lēmumu par Nolikuma 10.18.apakšpunktā noteikto objektu un 16.punktā noteikto struktūrvienību telpu iznomāšanu kultūras pasākumu organizēšanai un slēgt nomas līgumus;
 • pilnvaro darbiniekus pārstāvībai iestādēs un tiesā;
 • veic citus pienākumus, kas noteikti amata aprakstā.

Pārvaldes direktoram ir vietnieks, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes direktors. Pārvaldes direktora vietnieka pienākumus nosaka pārvaldes direktors.

Pārvaldei ir šādas struktūrvienības:

 1. Administrācija;
 2. Gārsenes Tautas nams;
 3. Antūžu un Variešu tautas nams;
 4. Asares Tautas nams;
 5. Atašienes Tautas nams;
 6. Ābeļu Tautas nams;
 7. Biržu Tautas nams;
 8. Dunavas Tautas nams;
 9. Elkšņu Tautas nams;
 10. Jēkabpils Tautas nams;
 11. Kalna un  Leimaņu tautas nams;
 12. Krustpils kultūras centrs;
 13. Spunģēnu Tautas nams;
 14. Lones Tautas nams;
 15. Mežāres Tautas nams;
 16. Rites Tautas nams;
 17. Rubenes Tautas nams;
 18. Salas Tautas nams;
 19. Sēlpils Tautas nams;
 20. Viesītes kultūras centrs "Sēlija";
 21. Vīpes Tautas nams;
 22. Zasas Tautas nams;
 23. Zīlānu Tautas nams;
 24. Gārsenes pils vēsturiskā istaba;
 25. Sēlijas kultūrtelpa;
 26. Sēļu amatniecības centrs “Rūme”;
 27. Vīpes amatniecības centra “Māzers”.

Pārvaldes struktūrvienību darbību nosaka Pārvaldes vadītāja apstiprināti reglamenti.

Pārvaldē darbojas konsultatīvā padome, kas sastāv no struktūrvienību vadītājiem. Konsultatīvo padomi vada Pārvaldes vadītājs. Konsultatīvā padome sniedz atzinumu par Pārvaldes darba gada plānu un pārvaldes budžeta finansējumu. Konsultatīvās padomes atzinumiem ir konsultatīvs raksturs. Pēc Pārvaldes direktora ierosinājuma Konsultatīvajā padomē var izskatīt jebkuru citu jautājumu.

 

Pārvaldes tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par Pārvaldes darbību

Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina Pārvaldes direktors. Pārvaldes direktors ir atbildīgs par Pārvaldes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

Pārvaldes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jēkabpils novada domē. Jēkabpils novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Pārvalde kārto patstāvīgi lietvedību un personāla lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pārvaldes grāmatvedības kārtošanu nodrošina iestāde “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde”.