Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Projekta Nr. un nosaukums: ” Viedā sola uzstādīšana Sēļu parkā Aknīstē”, nr. 21-05-AL24-A019.2201-000002 Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Atbalsta pasākums: “Darbību īstenošana saskaņā ar…
  Statuss:
  Realizētie
  27.12.2021.
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 …
  Statuss:
  Realizētie
  01.07.2021.
  Projekta Nr. un nosaukums Projekts Nr. LLI-199 Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju (Travel smart – visit Lithuania and Latvia) Fonda nosaukums Eiropas Reģionālās attīstības…
  Statuss:
  Realizētie
  25.05.2021.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Eiropas Sociālā fonda projekts „Sociālās integrācijas atbalsta mehānismi” (Nr. 2009/0328/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/016) Projekta mērķis: ir veicināt bērnu un…
  Statuss:
  Realizētie
  25.05.2021.
  Ieguldījums tavā nākotnē „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā” (Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030) Projekta mērķis: ir attīstīt Jēkabpils…
  Statuss:
  Realizētie
  02.05.2021.
  Projekts “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana”, (AttractiveFORyou), LLI-211 tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. …
  Statuss:
  Realizētie
  Projekts “Infrastruktūras pilnveidošana -iedzīvotāju drošumspējas palielināšanai Salas novadā” (Nr.21-05-AL24-A019.2201-000003) īstenots, lai uzlabotu iedzīvotāju un novada viesu drošību. Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” teritorijā…
  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par…
  Statuss:
  Realizētie
  15.09.2020.
  Aknīstes novada pašvaldība ir piesaistījusi Valsts Zivju fonda 2019. gada projektu konkursa līdzekļus inventāra iegādei zivju resursu aizsardzībai Aknīstes novada ūdenstilpēs, piesaistot 5664.77 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 2020.97 eiro…