Statuss:
Realizētie
vizualizācija
logo

Projekta Nr. un nosaukums: 22-05-AL24-A019.2201-000005 “Skatu platformas izveide Rubenes pagastā Jēkabpils novadā”

Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Atbalsta pasākums: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Īstenošanas laiks: 2022. gada jūnijs līdz 2023. gada jūlijam

Īstenošanas vieta: Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Kaldabruņas ciemats

Projekta vispārējais mērķis – sakārtot publisko ārtelpu un nodrošināt drošu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem JNP, LP Sēlija teritorijā.

Projekta specifiskais mērķis - izbūvēt skatu platformu Rubenes pagastā, sakārtot līdz šim neapgūtu, bet ar lielu potenciālu esošu pašvaldības teritorija, pilnveidot tūrisma infrastruktūra - izveidot jaunu tūrisma objektu, un veicināt drošu tūrisma pakalpojumu attīstību novada iedzīvotājiem un viesiem Jēkabpils novadā.

Aktivitātes: Veikti labiekārtošanas darbi - izbūvēta skatu platforma Rubenes pagastā.

Kopējās projekta izmaksas (EUR) 51 084,63

ELFLA līdzfinansējums (EUR) 24 300.00

Pašvaldības līdzfinansējums (EUR) 26 784,63

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

1