Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2022.gada 1.janvārī  darbu uzsāka Jēkabpils novada pašvaldības iestāde “Jēkabpils novada Izglītības pārvalde” , kura pilda normatīvajos aktos pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas  un īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā.

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes pakļautībā darbojas struktūrvienība “Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs” (TITC), pedagoģiski medicīniskā komisija kā arī pedagogi karjeras konsultanti uz projekta “ Nr. 8.3.5.0/16/001 “Karjeras atbalsts vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” realizēšanas laiku.

Izglītības attīstības pamatnostādņu virsmērķis 2021.-2027.gadam

Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas  visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu mūža garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā.

Jēkabpils novada pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Izglītības pārvalde” darbības mērķi:

  1. Organizēt pašvaldības funkciju īstenošanu izglītībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iedzīvotāju vajadzībām.
  2. Nodrošināt izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu izglītojamajiem un pedagogiem.

Darbības uzdevumi:

  1. Organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Jēkabpils  novada pašvaldības sasitošajiem noteikumiem, domes lēmumiem.
  2. Nodrošināt izglītības  un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu īstenošanu, efektīvu izglītības sistēmas un resursu pārvaldību.
  3. Jauno pedagogu piesaiste, nodrošinot  pedagogu pēctecību.
  4. Nodrošināt mērķtiecīgu atbalsta sistēmu iekļaujošas izglītības nostiprināšanai, pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumus.
  5. Atbalsts profesionālās ievirzes, interešu izglītības  un bērnu, jauniešu brīvā laika aktivitātēm.
  6. Nodrošināt savstarpējo norēķinu par izglītības iestāžu pakalpojumu administrēšanu.
  7. Racionāla un sabalansēta izglītības iestāžu tīkla nostiprināšana.