Jēkabpils pilsētas pašvaldības ielu ikdienas uzturēšana

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” p. 4 Jēkabpils pilsētas pašvaldība nosaka un apstiprina ielu sarakstus, kuros norādītas ielu uzturēšanas klases vasaras un ziemas periodā.

Uzturēšanas darbus Jēkabpils pilsētas pašvaldības ielu tīklā, atbilstoši noslēgtajam līgumam „Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas darbi”, veic SIA „Jēkabpils pakalpojumi”. Tranzīta ielu posmus, kas šķērso Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritoriju veic VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons atbilstoši MK noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.

Valsts un Jēkabpils pilsētas pašvaldības autoceļi ir sadalīti četrās uzturēšanas klasēs – A (augstākā), B, C un D (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma. Tā kā Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums ir ierobežots, lai nodrošinātu klasei atbilstošu uzturēšanas prasību izpildi, tad pašvaldība ir paredzējusi veikt ielu un ceļu uzturēšanu prioritārā secībā, vispirms uzturot ielas, pa kurām nepieciešamas pārvietoties satiksmes autobusiem, maģistrālās un pilsētas nozīmes ielas. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas kārtība, izpildes kontrole un kvalitāte tiek noteikta atbilstoši Jēkabpils domes apstiprinātajām “Jēkabpils domes ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijām”.

Lietotājiem ir tiesības satiksmei lietot visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs aizliegums. Īslaicīga materiālu vai priekšmetu novietošana ielas sarkano līniju koridorā, ja tas netraucē un neapdraud transporta kustību un neietekmē ielas un tai piederošo virszemes un apakšzemes inženierbūvju stāvokli, ir pieļaujama, to saskaņojot ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības nodaļu. Ielu lietotājiem un ielu pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem) ir aizliegts aizbērt vai citādi bojāt un piegružot ielu sāngrāvjus (novadgrāvjus) un citus ielas elementus, novadīt sāngrāvjos saimnieciskos notekūdeņus.

Pielikumi