Kopumā 2021.gadā sociālos pakalpojumus jaunizveidotajā novadā ir saņēmušas 555 personas (t.sk. 97 bērni) par kopējo summu 1 598 124 euro, no tām Jēkabpils novada Sociālā dienesta sniegtos sociālos pakalpojumus ir saņēmušas 347 personas (t.sk.43 bērni), kur izdevumi sastāda 1 157 471 euro. 

2021.gadā vidēji mēnesī par trūcīgām bija atzītas 927 mājsaimniecības (1379 personas) un par maznodrošinātām – 394 mājsaimniecības (464 personas).

Sociālajiem pabalstiem un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem kopumā izlietoti 1 279 538 euro. No tā sociālajai palīdzībai - 994 884 euro, atbalstam daudzbērnu ģimenem – 53 312 euro un brīvprātīgai iniciatīvai (apbedīšanai, bērna piedzimšanas pabalstiem, peldbaseina pakalpojumam, pabalstiem kāzu jubilejā, svētku pabalstiem politiski represētām personām, pabalstiem aizgādņiem un aizbildņiem u.c.) – 231 342 euro.

Sociālā atbalsta pasākumiem izlietoto līdzekļu īpatsvars 2021.gadā 

Diagramma1

Kā redzams diagrammā, lielāko īpatsvaru  - 36 % sastāda izdevumi sociālajiem pakalpojumiem, kas sevī ietver aprūpes mājās pakalpojumu, Ģimenes atbalsta centra (Krīzes centra) pakalpojumu, Naktspatversmes pakalpojumu, Dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar GRT, pansijas “Mežvijas” pakalpojumus, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (pansionāti) u.c. un 22.4 % sastāda izdevumi sociālajai palīdzībai.   

Starp sociālās palīdzības pabalstiem vislielāko īpatsvaru sastāda garantētais minimālais ienākumu (GMI) pabalsts un mājokļa pabalsts, kurus noteikusi valsts.

Naudas līdzekļu izlietojums sociālajiem pabalstiem.

Diagramma2

Pēc gada pārskata datiem vidējais GMI pabalsta lielums 1 personai gadā sastādīja 399 euro, mēnesī – 68 euro un vidējais GMI pabalsta saņemšanas ilgums 1 personai gadā 6 mēneši.