PABALSTI
  2021 2022 2023
Sociālās palīdzības pabalstiem (ar ienākumu vērtēšanu) 766060 1285029 1532478
t.sk. plūdos cietušajiem     85920
GMI pabalstam 327422 525658 362405
Mājokļa pabalstam 293897 470372 931670
Pabalstam veselības aprūpei 122095 127586 114168
Atbalstam bāreņiem un audžuģim. 228824 319642 329840
Atbalstam daudzbērnu ģimenēm 53312 110268 204377
Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem (bez ienākumu vērtēšanas) 231342 292156 306810
Atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu 0 31697 38019
Kopā pabalstiem 1 279 538 2 038 792 2 411 524
       
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Pašu nodrošinātie      
Aprūpes mājās pakalpojums 129254 148923 123870
Krīzes centra pakalpojums 125621 148011 200545
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi (dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu, montesori,silto smilšu nodarbības) 57951 82222 134514
Naktspatversmes pakalpojums 93839 101980 116156
Grupu mājas "Saka" pakalpojums 45970 83684 102867
Grupu mājas "Aknīste" pakalpojums 0 0 18490
Pansijas "Mežvijas" pakalpojums 156175 142186 178900
Dienas centra Viesītē pakalpojums 2070 274 5268
Dienas aprūpes centra "Birži" pakalpojums 0 0 4668
Kopā 610 880 707 280 885 278
Pirktie      
Aprūpes mājās pakalpojums 34327 118385 234371
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (pansionāts) 910030 1084505 1231014
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem 59173 27613 15924
Ģimenes asistenta akalpojums 18975 18647 0
Dienas centra pakalpojums senioriem 1136 12925 28208
Kopā 1 023 641 1 262 075 1 509 517
       
Valsts finansēts un pašvaldības administrēts Asistenta pakalpojums pašvaldībā 157538 382961 648909
       
Sociālo dzīvokļu uzturēšanas izdevumi (maksa par īri un komunālajiem pakalpojumiem) 44119 59751 62708
       
Norādītajās summās ir iekļauts Ukrainas iedzīvotājiem sniegtais atbalsts. Izlietoto līdzekļu apjomu lielā mērā ietekmē izmaiņas valsts normatīvajos aktos, Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, pandēmijas laiks, plūdi u.c.