Pabalstu/pakalpojumu veidi                                              

2015.

(euro)

2016.

(euro)

2017.

(euro)

2018.

(euro)

2019.

(euro) 

 

Pabalsti veselības aprūpei

102128

111259

124863

135280

124577

Pabalsti GMI līmeņa nodrošin.

159167

171720

163798

145740

112747

Dzīvokļa pabalsti

170654

148611

161819

157241

132491

Pabalsti mājokļa remontam

0

9833

26744

29398

12084

Pabalsti krīzes situācijās

425

3687

3913

6024

3256

Brīvpusdienas (trūc.ģim.)

21350

15309

11602

7154

2194

Pab.skolēniem, kuriem noteikta mājapmācība (pārtikas taloni)

 

1328

 

1179

 

1078

 

1121

 

817

Pabalsts izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs

 

8644

 

4082

 

1900

 

536

 

426

Zupas virtuve

1797

1383

1559

1280

1450

Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai skolēniem

 

888

 

615

 

457

 

346

 

184

Pabalsts skolēniem uzsākot mācību gadu (trūc.ģim.)

 

5804

 

5394

 

3019

 

2280

 

1760

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsti audžuģimenēm

 

52371

 

45920

 

53054

76475 (t.sk. valsts dotāc. 10780)

71924 (t.sk. valsts dotāc. 11421)

Kopā

524556

518992

553806

562875

463910

 

Piedzimšanas pabalsti

13161

19640

19800

16400

18000

Apbedīšanas pab.un pakalpojumi

7551

8988

6526

11812

9205

Pab.profesionālās ievirzes izglīt. (Jēkabpils audžuģimenēs ieviet.)

 

60

 

60

 

0

 

0

 

0

Ikmēneša atlīdzība par audžuģim. pienākumu pildīšanu

 

1900

 

4306

 

5540

 

7402

 

8911

Svētku pab.100 gadu jubilejā

0

0

150

0

300

Svētku pab.politiski repres. pers.

3899

7860

8160

15300

15480

Taloni Ziemassv. paciņu iegādei

889

802

2018

38

1784

Brīvpusdienas (daudzb.ģim., u.c.)

33127

35362

32163

20820

13091

Pabalsts skolēniem uzsākot mācību gadu (daudzb.ģim.)

 

15048

 

16932

 

22275

 

23760

 

24240

Ikmēneša pabalsti aizgādņiem

10697

12938

13761

13475

14482

Kopā

86332

106888

110393

109007

1054935

PAVISAM sociālajai palīdzībai un materiālajam atbalstam

 

610888

 

625880

 

664199

 

671882

 

569403

 

Izdev. ilgstošas vai īslaicīgas soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai

 

370976

 

334745

 

361120

 

412156

 

432202

Izdev.pašu nodrošinātajiem soc. pakalpojumiem (Ģimenes atbalsta centrs, Naktspatversme, Dienas aprūpes centrs, Aprūpes mājās birojs)

 

357020

 

399108

 

430364

 

443808

 

400486

Sociālo dzīvokļu uzturēšana

35687

36919

33440

31657

30294

Pirts un peldbaseina (no 2017.gada) pakalpojumu apmaksai

 

9377

 

8333

 

12191

 

13277

 

15479

Kopā

773060

779105

837115

900898

878461