Paziņojums par Pārjaunojuma līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 16.1.apakšpunktu, 2024.gada 8.janvārī pārjaunots starp Jēkabpils novada pašvaldību (saistību un tiesību pārņēmējs  Jēkabpils novada pašvaldība) un  Jēkabpils I. Soboļeva individuālā remontdarbnīca “REVERS PLUS”, reģistrācijas Nr. 45402009857, 2010.gada 26.oktobrī noslēgtais nedzīvojamo telpu nomas līguma par nedzīvojamās telpas Nr.3 – garāža, ar kopējo platību 69,5 m2, kura atrodas būvē ar kadastra apzīmējumu 56010021599003, Brīvības ielā 258A, Jēkabpilī nodošanu nomā līdz 2025.gada 25.oktobrim, uz  IK Igors Soboļevs, reģistrācijas Nr.45402009857, nemainot pārējos līguma noteikumus.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18., 21., 69., 70., 73., 74., un 76.punktu, 2024.gada 5.janvārī pagarināts starp  Jēkabpils pilsētas pašvaldību (tiesību un saistību pārņēmējs Jēkabpils novada pašvaldība) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, 2020.gada 3.decembrī noslēgtais nekustamā īpašuma nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010012670 Rīgas ielā 152, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā būves ar kadastra apzīmējumu 5601001267001, kuras kopējā nedzīvojamo telpu platība ir 305,2 m2 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010184 daļas 600 m2 platībā, kuras kopējā platība ir 1058 m2 platībā nomas lietošanu nodošanu nomas lietošanā līdz 2026.gada 31.decembrim. Nekustamā īpašuma nomas maksa gadā 3522,72 euro bez PVN.

Par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18.,21.punktu pagarināts, 2024.gada 5.janvārī pagarināts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību (tiesību un saistību pārņēmējs Jēkabpils novada pašvaldība) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, 2020.gada 3.decembrī noslēgtais Nekustamā īpašuma nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010012670 Rīgas ielā 152, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā būves ar kadastra apzīmējumu 5601001267001, kuras kopējā nedzīvojamo telpu platība ir 305,2 m2 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu56010010184 daļas 600 m2 platībā, nomas lietošanu līdz 31.12.2026. par gada nomas maksu 3522,72 euro (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit divi eiro, 72 centi), (mēneša nomas maksa 293,56 euro), bez pievienotās vērtības nodokļa.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi" 29.10., 30.4. un 33.6.apakšpunktiem, 2023.gada 2.novembrī noslēgts Zemes nomas līgums starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA “Radio1”, reģistrācijas Nr.45403007181 par sekojošu zemes vienības daļu nodošanu nomas lietošanā  uz 5 gadiem no nomas līguma noslēgšanas par nomas maksu 28,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nomas lietošanā nodota zemes vienības  daļu, reklāmas objektu izvietošanai:

  1. nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010022971 Draudzības aleja 24, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022971 daļa 1,5 m2 (kvadrātmetru) platībā, saskaņā ar Līguma 1.pielikumu;
  2.  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010027181 Ledus iela, Jēkabpils zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010027181 daļu 1,5 m2 (kvadrātmetru) platībā, saskaņā ar Līguma 2.pielikumu;
  3. nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010017148 Rīgas iela, Jēkabpils zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010017129 daļu 2,0 m2 (kvadrātmetru) platībā, saskaņā ar Līguma 3.pielikumu;
  4. Iznomātāja īpašumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010017148 Rīgas iela, Jēkabpils zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010017162, daļu 1,5 m2 (kvadrātmetru) platībā, saskaņā ar Līguma 4.pielikumu;
  5.  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010017067 Viesītes iela, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021278 daļu 1,5 m2 (kvadrātmetru) platībā, saskaņā ar Līguma 5.pielikumu.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu, Madonas iela 66, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

2023.gada 13.jūnijā plkst.10.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļu 38300 m2 platībā

Starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA "Mežbrēķi", reģ.nr.45403026642, 2023.gada 1.septembrī noslēgts Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļas 38300 m2 platībā nomas lietošanu par nomas maksu 235,00 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa uz 10 gadiem.

2023.gada 13.jūnijā plkst.9.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļu 146800 m2 platībā.

Starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA "Mežbrēķi", reģ.nr.45403026642, 2023.gada 1.septembrī noslēgts Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļas 146800 m2 platībā nomas lietošanu par nomas maksu 920,00 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa uz 10 gadiem.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

2023.gada 12.jūnija plkst.11.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011740 Aizupes iela 22, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011740 84673 m2 platībā.

Starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA "Mežbrēķi", reģ.nr.45403026642, 2023.gada 1.septembrī noslēgts Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011740 Aizupes iela 22, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011740 84673 m2 platībā nomas lietošanu par nomas maksu 515,00 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa uz 10 gadiem.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu, Aizupes iela 20, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā

2023.gada 12.jūnijā plkst.10.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011721 Aizupes iela 20, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011721 40184 m2 platībā.

Starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA "Mežbrēķi", reģ.nr.45403026642, 2023.gada 1.septembrī noslēgts Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011721 Aizupes iela 20, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011721 40184 m2 platībā nomas lietošanu par nomas maksu 245,00 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa uz 10 gadiem.

 

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

2023.gada 12.jūnijā plkst.10.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011755 Aizupes iela 18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011755 11982 m2 platībā.

Starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA "Mežbrēķi", reģ.nr.45403026642, 2023.gada 1.septembrī noslēgts Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011755 Aizupes iela 18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011755 11982 m2 platībā nomas lietošanu par nomas maksu 75,00 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa uz 10 gadiem

Paziņojums nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļu 38300 m2 platībā nomas tiesību otrās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 13.jūnijā plkst.10.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļu 38300 m2 platībā. Par izsoles uzvarētu atzīts SIA "Mežbrēķi", reģ.Nr.45403026642 ar kuru slēdzams  zemes nomas līgums par summu 235,00 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011710 daļas 60600 m2 platībā nomas tiesību otrās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 13.jūnija plkst.9.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās otrās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011710 daļu 60600 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

    

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011740 Aizupes iela 22, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011740 84673 m2 platībā nomas tiesību otrās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 12.jūnijā plkst.11.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011740 Aizupes iela 22, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011740 84673 m2 platībā. Par izsoles uzvarētu atzīts SIA "Mežbrēķi", reģ.Nr.45403026642 ar kuru slēdzams  zemes nomas līgums par summu 515,00 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

Paziņojums nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļas 146800 m2 platībā nomas tiesību otrās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 13.jūnijā plkst.9.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļu 146800 m2 platībā. Par izsoles uzvarētu atzīts SIA "Mežbrēķi", reģ.Nr.45403026642 ar kuru slēdzams  zemes nomas līgums par summu 920,00 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

Paziņojums nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011721 Aizupes iela 20, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011721 40184 m2 platībā nomas tiesību otrās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 12.jūnijā plkst.10.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011721 Aizupes iela 20, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011721 40184 m2 platībā. Par izsoles uzvarētu atzīts SIA "Mežbrēķi", reģ.Nr.45403026642 ar kuru slēdzams  zemes nomas līgums par summu 245,00 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

Paziņojums par  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011755 Aizupes iela 18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011755 11982 m2 platībā nomas tiesību otrās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 12.jūnijā plkst.10.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011755 Aizupes iela 18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011755 11982 m2 platībā. Par izsoles uzvarētu atzīts SIA "Mežbrēķi", reģ.Nr.45403026642 ar kuru slēdzams  zemes nomas līgums par summu 75,00 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011720 15273 m2 platībā nomas tiesību otrās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 12.jūnija plkst.9.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās otrās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011720 15273 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011704 Aizupes iela 15, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011704 daļa 21000 m2 platībā nomas tiesību otrās rakstiskās izsoles rezultātu

2023.gada 12.jūnija plkst.9.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika rakstiskās otrās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011704 Aizupes iela 15, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011704 daļu 21000 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

 

Paziņojums par Zemes nomas līguma pagarināsānu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi" 53. un 56.punktu pagarināts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "KAFE SERVISS", reģisrācijas Nr.40003419037. kas 2021.gada 1.jūnijā reorganizēta pievienojot SIA "Coffee Address", reģistācijas Nr.40003174017, noslēgtais 2021.gada 1.jūnija Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010021110 Neretas iela 121, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021110 daļas 7 kv.m. platībā nodošanu nomas lietošanā līdz 31.05.2024.

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 23.02.2023. (protokols Nr.2, 57.§) lēmumu Nr.159Par publiskās ūdenstilpes Saukas ezers nodošanu nomā un Jēkabpils novada domes 23.03.2023. (protokols Nr.4, 67.§) lēmumu Nr.255Par publiskas ūdenstilpes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu (“Saukas ezers”, Saukas pagasts) elektronisko izsoļu vietnē tika rīkota publiskās ūdenstilpes Saukas ezers zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5688 005 0001, Saukas pagastā, Jēkabpils novadā (turpmāk – nomas objekts ) nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Par publiskās ūdenstilpes nomas tiesības izsoles uzvarētāju, kas ieguvusi nomas tiesību, noteikta biedrība “Saukas dabas parka biedrība”, reģistrācijas Nr.4008079842, juridiskā  adrese Lone, Saukas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5224, kura pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas slēdz nomas līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par  publiskas ūdenstilpes  Saukas ezers, Saukas pagastā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5688 005 0001, kuras platība ir 712,17ha, par nomas  gada maksu 1550,00 euro (piecdesmit seši eiro un 00 centi) gadā 1550,00 euro (viens tūkstotis piecdesmit eiro eiro un 00 centi), plus pievienotās vērtības nodoklis 21% 325,50 euro (trīs simti divdesmit pieci eiro un 50 centi), kopā 1875,50 euro (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit pieci eiro un 50 centi) gadā, plus nekustamā īpašuma nodoklis, uz līguma termiņu 6 gadi no līguma noslēgšanas dienas.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010205 Madonas iela 70, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010258 Madonas iela 72, Jēkabpils, Jēkabpils novads 50430 m2 platībā nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 3.februārī plkst.11.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010205 Madonas iela 70, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010258 Madonas iela 72, Jēkabpils, Jēkabpils novads 50430 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļas 38300 m2 platībā nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 3.februārī plkst.11.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļu 38300 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļas 146800 m2 platībā nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 3.februārī plkst.10.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļu146800 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011710 daļas 60600 m2 platībā nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 3.februārī plkst.10.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011710 daļu 60600 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011740 Aizupes iela 22, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011740 84673 m2 platībā nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 1.februārī plkst.11.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011740 Aizupes iela 22, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011740 84673 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011721 Aizupes iela 20, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011721 40184 m2 platībā nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 1.februārī plkst.11.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011721 Aizupes iela 20, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011721 40184 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011755 Aizupes iela 18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011755 11982 m2 platībā nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 1.februārī plkst.10.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011755 Aizupes iela 18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011755 11982 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011720 15273 m2 platībā nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 1.februārī plkst.10.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011720 15273 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011704 Aizupes iela 15, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011704 daļa 21000 m2 platībā nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu

2023.gada 1.februārī plkst.9.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika rakstiskās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011704 Aizupes iela 15, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011704 daļu 21000 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

Ar Jēkabpils novada domes 23.02.2023. lēmumu Nr.143 (protokols Nr.2, 41.§), apstiprināti nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Ambulance – Aptieka”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra numurs 5698 001 0296, ēkas ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0296 001, adrese Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239, nedzīvojamai telpai Nr.004-2 – 13,3 m2 platībā, trešās mutiskās izsoles rezultāti.

Nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas ieguva fiziska persona par piedāvāto nomas maksu 0,68 euro/m2, jeb kopā 9,04 euro mēnesī. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli. 

Nedzīvojamās telpas iznomātas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai. 

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 3 m2 platībā nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultātu un  Nomas līguma par nedzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī noslēgšanu.

2023.gada 23.februārī plkst. 11.10 klātienē, Jēkabpils sporta halles konferenču zālē, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 3 m2 platībā nomas tiesību izsole/pieteikumu atvēršana. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.

 

28.02.2023.

Ar Jēkabpils novada domes 27.01.2023. lēmumu Nr.91 (protokols Nr.1, 93.§), apstiprināti nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Zariņi”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra numurs 5652 005 0213, ēkas ar kadastra apzīmējumu 5652 005 0213 001, adrese “Zariņi”, Vandāni, Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215, nedzīvojamo telpu Nr. Nr.001-2 – 13,8 m2 platībā, un koplietošanas telpas Nr.13, 6, 15 un 5, kopējā platībā 20,5 m2, mutiskās izsoles rezultāti.

Nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas ieguva fiziska persona par piedāvāto nomas maksu 1,27 euro/m2, jeb kopā 17,53 euro mēnesī. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli. 

Nedzīvojamās telpas iznomātas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai. 

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

2023.gada 16.janvārī starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA “TeleTower”, reģistrācijas Nr.40103257495, noslēgts Zemes nomas līgums  par nomā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56940080205 “Variešu centrs” Variešu pagastā, Jēkabpils novadā būves ar kadastra apzīmējumu 56940080205003 (ūdenstornis) jumta un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080205 daļu 20 m2 robežās, tādā apjomā, kāds nepieciešams inženierstruktūru izbūvei un elektronisko sakaru tīkla aprīkojuma izvietošanai un uzglabāšanai, nodošanu nomas lietošanā uz 10 gadiem no līguma stāšanās spēkā par  nomas maksu 2160,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

2023.gada 16.janvārī starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA “TeleTower”, reģistrācijas Nr.40103257495, noslēgts Zemes nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56700050243 “Kūku ūdenstornis”, Kūku pagastā, Jēkabpils novadā būves ar kadastra apzīmējumu 56700050243001 (ūdenstornis) un zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56700050243 daļas 20 m2 robežās, tādā apjomā, kāds nepieciešams inženierstruktūru izbūvei un elektronisko sakaru tīkla aprīkojuma izvietošanai un uzglabāšanai, nodošanu nomas lietošanā uz 10 gadiem no līguma stāšanās spēkā par  nomas maksu 2160,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 sporta nama daļas 2 m2 platībā nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultātu un  Nomas līguma par nedzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī noslēgšanu.

2022.gada 23.novembrī plkst. 11.10 klātienē, Jēkabpils sporta halles konferenču zālē, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 sporta nama daļas 2 m2 platībā nomas tiesību izsole/pieteikumu atvēršana.

Rakstiskās izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 sporta nama daļas 2 m2 platībā  nomas tiesības uz 3 gadiem no Nomas līguma noslēgšanas dienas,  karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai un uzturēšanai, ieguva SIA “Coffee Address”, reģistrācijas numurs 40003174017, par  nomas maksu 117,00 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija).

2022.gada 23.novembrī starp Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils Sporta centru un SIA “Coffee Address”, reģistrācijas numurs 40003174017, noslēgts Nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 sporta nama daļas 2 m2 platībā nodošanu nomas lietošanā, karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai un uzturēšanai, uz 3 gadiem no 2022.gada 26.novembra, par  nomas maksu 117,00 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija).

 

30.11.2022.

 

Paziņojums par Nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 4.1.apakšpunktu un 5.punktu, 2022.gada 4.augustā starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA "AIS Prakse", reģistrācijas Nr.40203424736 ir noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums par telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 56010012770001018 (doktorāts) Palejas iela 9-18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, ar nedzīvojamo telpu  40,1 kvadrātmetru kopplatībā, kuras atrodas būvē  ar kadastra apzīmējumu 56010012770001 Palejas iela 9, Jēkabpils, Jēkabpils novads pirmajā stāvā, nomas lietošanu īdz 31.07.2027. par nomas maksu 2,65 euro par vienu kvadrātmetru, t.i.  106,27 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem. Nedzīvojamās telpas iznomātas saimnieciskās darbības veikšanai, t.i. ārsta prakses izveidošanai un darbības nodrošināšanai.

25.11.2022.

Paziņojums par nomas līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18. un 21.punktu pagarināts starp Jēkabpils novada pašvaldību un Jēkabpils I.Soboļeva individuālā remontdarbnīca "Revers Plus", reģistrācijas Nr.45402009857 noslēgtais 2010.gada 26.oktobra nedzīvojamo telpu nomas līgums pagarināts līdz 25.10.2025. par nedzīvojamās telpas 69,5 kv.m. platībā nomas lietošanu ar nomas maksu 125,10 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

25.11.2022.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultātu un  Nomas līguma par nedzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī noslēgšanu.

2022.gada 3.novembrī plkst. 11.10 klātienē, Jēkabpils sporta halles konferenču zālē, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību izsole/piedāvājumu atvēršana.

Rakstiskās izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā  nomas tiesības uz 3 gadiem no Nomas līguma noslēgšanas dienas,  karsto dzērienu un pārtikas tirdzniecības automātu izvietošanai un uzturēšanai, ieguva SIA “PROFFESSIONAL COFFEE SERVICE”, reģistrācijas Nr. 40103796675, par  nomas maksu 401,00 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija).

2022.gada 7.novembrī SIA “PROFFESSIONAL COFFEE SERVICE” atsūtīja rakstisku atteikumu slēgt nomas līgumu. Ievērojot nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību pirmās izsoles noteikumu (turpmāk – izsoles noteikumi) 62.punktu, SIA “Kafijas pasaule”, kā pēdējam pārsolītajam dalībniekam, tika piedāvāts stāties Nosolītāja vietā. SIA “Kafijas pasaule” 2022.gada 10.novembrī atsūtīja rakstisku piekrišanu stāties Nosolītāja vietā un slēgt nomas līgumu.

2022.gada 14.novembrī starp Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils Sporta centru un SIA “Kafijas pasaule”, reģistrācijas Nr. 40103476661, noslēgts Nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nodošanu nomas lietošanā, karsto dzērienu un pārtikas tirdzniecības automātu izvietošanai un uzturēšanai, uz 3 gadiem no 2022.gada 15.novembra, par  nomas maksu 273,01 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija).

 

15.11.2022.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

2022.gada 24.oktobrī starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA “Brūklenājs”, reģistrācijas Nr.45402005817, noslēgts Zemes nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra 5 kvadrātmetru platībā nodošanu nomas lietošanā no 2022.gada 1.septembr līdz 2023.gada 31.augustam par  nomas maksu 128,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa, informācijas objekta izvietošanai.

07.11.2022.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību izsoles rezultātu.

2022.gada 20.oktobrī plkst. 10.00 klātienē, Jēkabpils sporta halles konferenču zālē, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību izsole.

Izsole atzīta par nenotikušu, saskaņā ar nomas tiesību noteikumu 75.3.apakšpunktu, jo neviens no izsoles dalībniekiem, kuri ieguvuši tiesības slēgt Nomas līgumu, atbilstoši noteiktajai kārtībai neparaksta Nomas līgumu.

 

26.10.2022.

 

2022. gada 5. augustā starp Jēkabpils novada pašvaldību un fizisku personu ir noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56150010303 Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils nov., būves ar kadastra apzīmējumu 56150010303010 ar adresi Smilšu iela 39K, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237  telpu Nr. 001-9 37,4 m2 platībā, nomu, ar līguma termiņu pieci gadi, no līguma parakstīšanas brīža, ar iespēju termiņu pagarināt. Par nomas maksu 0,62 eur/m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 4.1.apakšpunktu un 5.punktu, 2022.gada 4.augustā starp Jēkakbpils novada pašvaldību un fizisko personu ir noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums par telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 56010012770001018 (doktorāts) Palejas iela 9-18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, ar nedzīvojamo telpu  40,1 kvadrātmetru kopplatībā, kuras atrodas būvē  ar kadastra apzīmējumu 56010012770001 Palejas iela 9, Jēkabpils, Jēkabpils novads pirmajā stāvā, nomas lietošanu īdz 31.07.2027. par nomas maksu 2,65 euro par vienu kvadrātmetru, t.i.  106,27 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem. Nedzīvojamās telpas iznomātas saimnieciskās darbības veikšanai, t.i. ārsta prakses izveidošanai un darbības nodrošināšanai.

2022.gada 15.jūlijā plkst.09.00. Jēkabpils novada pašvaldības iestādes "Jēkabpils novada Attīstības pārvalde" Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads 1.stāva sēžu zālē notika Jēkabpils novada  pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56150010303 Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils nov.,  būves ar kadastra apzīmējumu 56150010303010 ar adresi Smilšu iela 39K, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237, telpas Nr. 001-9 platība 37,4 m2mutiska izsole.

Nomas tiesības ieguva fiziska persona par piedāvāto nomas maksu 0,62 euro/m2, jeb kopā 23,19 euro mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa, ar kuru slēdzams nomas līgums uz 5 gadiem no līguma noslēgšanas dienas ar iespēju termiņu pagarināt.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi" 53.un 137.punktu, 2022.gada 2.augustā noslēgta vienošanās par  starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Pārtikas un veterinārais dienests, reģistrācijas Nr.90000024205  2013.gada 5.jūlija Zemes nomas līguma par nekustamā īpašuma  ar kadastra Nr.56010022347 Vienības iela 2, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010022347 258 kv.m. nomas lietošanu pagarināšanu līdz 30.06.2025., Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumzemgales pārvaldes darbības nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 7.punktu, starp Jēkabpils novada pašvaldību un  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūtu "BIOR" 2022.gada 19.maijā noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums  par nedzīvojamo telpu 34,5 kv.m. kopplatībā nomas lietošanu no 23.02.2022 - 22.02.2025., ar nomas maksu 63,79 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

16.05.2022.Paziņojums par Nomas līguma noslēgšanu

2022.gada 9.maijā ir noslēgts starp Jēkabpils novada pašvaldību un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Drukas Nams", reģistrācijas Nr.45403056897, Nomas līgums par 46 stiklotu metāla konstrukcijas - sabiedriskā transporta pieturvietu daļu (turpmāk visas kopā  sauktas- Objekts, katra  atsevišķi - Objekta daļa) nomu ar tiesībām uzstādīt reklāmas stendu un izvietot reklāmu un pienākumu par  saviem līdzekļiem uzturēt pieturvietu nojumes Jēkabpils novada Jēkabpils pilsētā, ar līguma termiņu trīs gadi no līguma noslēgšanas dienas, ar iespēju termiņu pagarināt.Nomas objekta nomas maksa 1200,00 euro gadā, plus pievienotās vērtības nodoklis 21% 252,00 euro, pavisam kopā 1452,00 euro gadā. 

 

06.05.2022. Paziņojums par rakstiskas izsoles par sabiedriskā transporta pieturvietu daļu ar tiesībām uzstādīt reklāmas  stendu un izvietot reklāmu un pienākumu uzturēt pieturvietu nojumes Jēkabpils novada Jēkabpils pilsētā, nomas tiesību izsoles rezultātu.

2022.gada 27.aprīlī plkst.10.00. Jēkabpils novada pašvaldības iestādes "Jēkabpils novada Attīstības pārvalde" Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads 1.stāva sēžu zālē notika Jēkabpils novada  pašvaldības īpašumā esošo 46 sabiedriskā transporta pieturvietu daļu ar tiesībām uzstādīt reklāmas stendu un izvietot reklāmu un pienākumu uzturēt pieturvietu nojumes Jēkabpils novada Jēkabpils pilsētā piedāvājumu  atvēršana.

Nomas tiesības ieguva SIA "Drukas Nams", reģistrācijas Nr.45403056897 par piedāvāto nomas maksu 1200,euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, ar, kuru slēdzams nomas līgums uz 3 gadiem no līguma noslēgšanas dienas  ar iespēju termiņu pagarināt.

Pamatojoties uz MInistru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18.,21. un 119.punktu pagarināts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību (tiesību un saistību pārņēmējs Jēkabpils novada pašvaldība) un SIA "Mimoza", reģistrācijas Nr.45403005354 2011.gada 14.septerī noslēgtais Nedzīvojamo telpu un zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 141, Jēkabpiī, Jēkabpils novadā apbūvēta zemes gabala (zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 560100221469002) 547 kv.m. platībā un nedzīvojamo telpu (būve  ar kadastra apzīmējumu 56010022146001) 105,7 kv.m. platībā nomas lietošanu līdz 14.09.2026. par nedzīvojamo telpu nomas maksu 4,02 eur/kv.m. mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, komunāklajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem un zemes nomas maksu 1,5% no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18.,19.,20. un 21.punktu pagarināts starp Jēkakbpils pilsētas pašvaldību (Jēkabpils novada pašvaldība tiesību un saistību pārņēmējs) un individuālo uzņēmumu "I.Soboļeva individuālā remontdarbnīca "REVERS PLUS" , reģistrācijas Nr.45402009857 2010.gada 26.oktobra Nedzivojamo telpu nomas līgums par nedzīvojamās telpas Nr.3-garāža, ar kopējo platību 69,5 kv.m., kura  atrodas būvē  ar kadastra apzīmējumu 56010021599003 Brīvības ielā 258A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā nomas lietošanu līdz 25.10.2022. par nomas maksu 1,73 eur/kv.m. mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas matas iznomāšanas noteikumi" 18.,21. un 119.punktu pagarināts starp starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību (tiesību un saistību pārņēmājs Jēkabpils novada pašvaldība) un Privatizējamo SIA "JK Namu pārvalde'"  (tiesību un saistību pārņēmējs SIA JK Namu pārvalde), reģistrācijas Nr.45403000484 2011.gada 8.augusta Nedzīvojamo telpu nomas līgums par nedzīvojamo telpu ar kadastra Nr.56019000870 Kārļa Skaubīša ielā 20-2, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā 42,1 kv.m. platībā nomas līetošanu līdz 31.07.2026. par nomas maksu 2,36 eur/kv.m. mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi" 53.un 137.punktu pagarināts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Pārtikas un veterinārais dienests, reģistrācijas Nr.90000024205 noslēgtais 2013.gada 5.jūlija Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma  ar kadastra Nr.56010022347 Vienības iela 2, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010022347 258 kv.m. nomas lietošanu Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumzemgales pārvaldes darbības nodrošināšanai līdz 30.06.2022.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021110, Neretas iela 121, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021110 daļas 7 kvadrātmetru platībā nomas tiesību izsoles rezultātu un Zemes nomas līguma noslēgšanu

2021.gada 21.maijā plkst. 10.00 attālināti, izmantojot MS Teams tiešsaistes  platformu un nodrošinot mutiskas izsoles principus, notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021110, Neretas iela 121, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021110 daļas 7 kvadrātmetru platībā nomas tiesību izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021110, Neretas iela 121, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021110 daļas 7 kvadrātmetru platībā  nomas tiesības uz 2 gadiem no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas, āra karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai un uzturēšanai, ieguva SIA “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr.40003419037, par  nomas maksu 75,00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem.

2021.gada 1.jūnijā starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr.40003419037, noslēgts Zemes nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021110, Neretas iela 121, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021110 daļas 7 kvadrātmetru platībā nodošanu nomas lietošanā, āra karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai un uzturēšanai, uz 2 gadiem no abpusēja zemes nomas līguma parakstīšanas dienas, par  nomas maksu 75,00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem.

 

03.06.2021.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

2021.gada 10.martā starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA “RINO GRUPA”, reģistrācijas Nr.45403026801, noslēgts Zemes nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010020636 Dzirnavu iela 2, Jēkabpilī, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010020636 daļas, 3061 kvadrātmetru platībā nodošanu nomas lietošanā uz 10 gadiem no abpusēja zemes nomas līguma parakstīšanas dienas par  nomas maksu 180,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

 

17.03.2021.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010020636 Dzirnavu iela 2, Jēkabpilī, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010020636 daļas, 3061 kvadrātmetru platībā, nomas tiesību izsoles rezultātu.

 2020.gada 18.februārī plkst. 14.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī 4.stāvā, sēžu zālē notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010020636 Dzirnavu iela 2, Jēkabpilī, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010020636 daļas, 3061 kvadrātmetru platībā nomas tiesību izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010020636 Dzirnavu iela 2, Jēkabpilī, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010020636 daļas, 3061 kvadrātmetru platībā  nomas tiesības uz 10 gadiem no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas, ieguva SIA “RINO GRUPA”, reģistrācijas Nr.45403026801, par  nomas maksu 180,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. 

 

01.03.2021.

Paziņojums par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18. un 21.punktu pagarināts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils I.Soboļeva individuālā remontdarbnīca "Revers Plus", reģistrācijas Nr.45402009857 noslēgtais 2010.gada 26.oktobra nedzīvojamo telpu nomas līgums līdz 25.10.2021. par nedzīvojamās telpas 69,5 kv.m. platībā nomas lietošanu ar nomas maksu 120,24 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

10.12.2020.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

2020.gada 4.septembrī starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA “TOLKA”, reģistrācijas Nr.40103541406 noslēgts Zemes nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010266, 0,716 ha platībā nodošanu nomas lietošanā uz 30 gadiem no abpusēja zemes nomas līguma parakstīšanas dienas par  nomas maksu 276,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

 

05.11.2020.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

2020.gada 4.septembrī starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA “TOLKA”, reģistrācijas Nr.40103541406 noslēgts Zemes nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā nodošanu nomas lietošanā uz 30 gadiem no abpusēja zemes nomas līguma parakstīšanas dienas par  nomas maksu 100,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. 

 

05.11.2020.

Paziņojums par Zemes nomas līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi" 53. un 56.punktu pagarināts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "RERE VIDE", reģistācijas Nr.40103820553 noslēgtais 2020.gada 27.aprīļa Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5601022665 Jēkaba iela 105, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022665 daļas 0,53 ha platībā nodošanu nomas lietošanā līdz 23.12.2020.

 

03.11.2020.

Paziņojums par Zemes nomas līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi" 53., 56.punktu un 137.punktu pagarināts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "Narvesen Baltija", reģistācijas Nr.40003365783 noslēgtais 2015.gada 26.oktobra  Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010022081 Vecpilsētas laukums 1, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu56010021290 Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpilī daļas ar kadastra apzīmējumu  560100220818005, 39 kv.m. platībā nodošanu nomas lietošanā līdz 30.09.2025. par nomas maksu 220,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa

 

23.10.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas (kafejnīcas telpu) 114,5 m2 platībā nomas tiesību pirmās izsoles rezultātu.

Nomas tiesības uz Jēkabpils Sporta centra rīkoto nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļu (kafejnīcas telpu) 114,5 m2 platībā pirmo nomas tiesību izsoli,  ieguva SIA “Bezdelīgas 3”, reģistrācijas numurs LV45403026426, piedāvājot EUR 5,56 (bez PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī.

 

06.10.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas (tirdzniecības vieta) 30 m2 platībā nomas tiesību pirmās izsoles rezultātu

Jēkabpils Sports centra rīkotā izsole par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas (tirdzniecības vieta) 30 m2 platībā nodošanu nomas lietošanā  atzīta par nenotikušu, saskaņā ar nomas tiesību noteikumu 71.1.apakšpunktu, jo uz to nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi pretendentu reģistrā nav iekļauts neviens pretendents.

 

06.10.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010266 0,716 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu.

2020.gada 14.augustā plkst. 10.50 Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī 4.stāvā, sēžu zālē notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010266, 0,716 ha platībā nomas tiesību izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010266, 0,716 ha platībā  nomas tiesības uz 30 gadiem no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas ieguva SIA “TOLKA”, reģistrācijas Nr.40103541406 par  nomas maksu 276,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. 

 

15.09.2020;

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu.

2020.gada 14.augustā plkst. 10.30 Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī 4.stāvā, sēžu zālē notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā nomas tiesību izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā  nomas tiesības uz 30 gadiem no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas ieguva SIA “TOLKA”, reģistrācijas Nr.40103541406 par  nomas maksu 100,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. 

 

15.09.2020.

Paziņojums par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18. un 21.punktu pagarināts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "Jēkabpils grāmata", reģistrācijas Nr.45403000357 noslēgtais 2018.gada 16.augusta nedzīvojamo telpu nomas līgums līdz 31.10.2020. 

 

31.08.2020.

Paziņojums par Nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu

2020.gada 26.jūnijā starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "AAO projekts", reģistrācijas Nr.45403043801 noslēgts Nomas līgums par nedzīvojamo telpu nomu Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļas 197,00 kvadrātmetru platībā nodošanu nomas lietošanā uz 5 gadiem no līguma spēkā stāšanās brīža par  nomas maksu 59,10 eiro mēnesi (0,30 eiro/m2 mēnesī) bez pievienotās vērtības nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa un komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem. 

 

08.07.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļas nomas tiesību izsoles rezultātu.

2020.gada 10.jūnijā plkst. 10.00. Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī 4.stāvā, sēžu zālē notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļas 197,00 m2 platībā nomas tiesību izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļas 197,00 m2 platībā nomas tiesības uz 5 gadiem no nomas līguma noslēgšanas dienas ieguva SIA “AAO projekts”, reģistrācijas Nr.45403043801 par  nomas maksu 0,30 euro/m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa un komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem.

 

26.06.2020.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

2020.gada 25.maijā starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "Narvesen Baltija", reģistrācijas Nr.40003365783 noslēgts Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010021229 Stadiona iela 1A, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021229 daļas 36 kvadrātmetru platībā nodošanu nomas lietošanā uz 5 gadiem no abpusēja zemes nomas līguma parakstīšanas dienas par  nomas maksu 57,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. 

 

08.06.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010021229 Stadiona iela 1A, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021229 daļas 36 kvadrātmetru platībā nomas tiesību izsoles rezultātu.

2020.gada 15.maijā plkst. 11.00. Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī 4.stāvā, sēžu zālē notika  nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010021229 Stadiona iela 1A, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021229 daļas 36 kvadrātmetru platībā nomas tiesību izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010021229 Stadiona iela 1A, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021229 daļas 36 kvadrātmetru platībā nomas tiesības uz 5 gadiem no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas ieguva SIA “Narvesen Baltija” par  nomas maksu 57,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

 

25.05.2020.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi" 29.6.apakšpunktu starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "RERE VIDE", reģistācijas Nr.40103820553 noslēgts Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5601022665 Jēkaba iela 105, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022665 daļas 0,53 ha platībā nodošanu nomas lietošanā līdz 30.10.2020 par  nomas maksu 754,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. 

 

28.05.2020.

Paziņojums par Nedzīvojaamo telpu nomas līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 7.punktu 2020.gada 1.aprīlī starp Jēkakbpils pilsētas pašvaldību un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālo centru ir noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums par nedzīvojamo telpu  316,5 kvadrātmetru kopplatībā nomas lietošanu būvē  ar kadastra apzīmējumu 56010022202001 Brīvības ielā 126, Jēkabpilī līdz 31.12.2030. par nomas maksu 445,49 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

 

23.04.2020.

Paziņojums par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18. un 21.punktu pagarināts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un IK "Moiša", reģistrācijas Nr.45402015251 noslēgtais 2010.gada 25.janvāra nedzīvojamo telpu nomas līgums līdz 31.12.2024. par nedzīvojamās telpas 17,2 kv.m. platībā nomas lietošanu ar nomas maksu 25,80 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

29.01.2020.

Paziņojums par Nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 7.punktu 2020.gada 9.janvārī starp Jēkakbpils pilsētas pašvaldību un Nodarbinātības valsts aģentūru, reģistrācijas Nr.90001634668 ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums par nekustamā īpašuma  ar kadastra Nr.56010023199 Jaunā ielā 79E, Jēkabpilī nomu līdz 31.12.2024. par nomas maksu 300,09 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa, komunālo pakalpojumu izdevumiem un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumiem.

 

22.01.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010205 Madonas iela 70, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010258 Madonas iela 72, Jēkabpils, Jēkabpils novads 50430 m2 platībā nomas tiesību otrās rakstiskās izsoles rezultātu.

2023.gada 13.jūnijā plkst.10.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē, notika  rakstiskās otrās nomas tiesību izsoles/pieteikumu atvēršana uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010205 Madonas iela 70, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010258 Madonas iela 72, Jēkabpils, Jēkabpils novads 50430 m2 platībā. Līdz noteiktajam datumam un laikam netiek iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, izsole tika atzīta par nenotikušu.