Viena no pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību tās administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. Lai veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, pašvaldība šo uzdevumu veic dibinot biedrību. Biedrība ir dibināta 2020.gadā. Dibinātāji ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Mārīte Pole.  Biedrības dibināšanas mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību un tūrismu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā

Biedrības mērķi:

  • Jēkabpils pilsētas un Zemgales reģiona mazo un vidējo uzņēmēju (turpmāk - uzņēmēju) interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām;
  • uzņēmēju savstarpējās sadarbības un konkurētspējas stiprināšana un mārketinga aktivitāšu veicināšana;
  • uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības veicināšana un ar to saistītu pasākumu un projektu izstrādāšana un īstenošana;
  • uzņēmēju interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī;
  • uzņēmēju un personu, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, informēšana un izglītošana par biznesa vidi un tūrisma jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un nodokļu politiku, kā arī par iespēju saņemt atbalstu dažādās pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības  programmās;
  • informācijas par tūrisma pakalpojumiem pieejamības nodrošināšana;
  • Jēkabpils pilsētas un reģiona tūrisma piedāvājumu popularizēšana.

Kontaktinformācija:

Valdes locekle: Mārīte Pole, tel.: +371 27299940
Reģistrācijas numurs: 40008294449
Biroja adrese: A.Pormaļa iela 11, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: jekabpils.rezidence@gmail.com
Mājas lapa: https://jekabpilsrezidence.lv/, Jēkabpils rezidence Facebook