Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56050010592, Skolas  iela 2A, Aknīste, Jēkabpils novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010592 daļu 1 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli, āra karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai.

Pieteikums dalībai izsolē nosūtāms pa pastu vai iesniedzams klātienē Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2024.gada  10.jūnija plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē uz, kuras norādīta Rakstiskās nomas tiesību izsoles noteikumos norādītā informācija. Pa pastu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2024.gada 10.jūnija plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta Rakstiskās nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2024.gada 12.jūnijā plkst.10.00 Pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56019000870 Kārļa Skaubīša iela 20-2, Jēkabpils, Jēkabpils novads, kas sastāv no  telpu grupas  ar kadastra apzīmējumu 56010012775001002 “Biroja telpas” ar kopējo nedzīvojamo telpu platību 42,1 kvadrātmetri un atrodas būves ar kadastra apzīmējumu 56010012775001 Kārļa Skaubīša iela 20, Jēkabpils, Jēkabpils novads, pirmajā stāvā, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2024.gada 20.maija plkst.17.00. Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attistibas.parvalde@jekabpils.lv.

Izsole notiks 2024.gada 22.maijā plkst. 9.30 Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nedzīvojamās telpas  Nr. 208 ar kopējo platību 14,56 m2 būvē ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0654 001 Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli, mērķis - biroja ierīkošanai.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attīstibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2023.gada 11.decembra plkst.12.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2023.gada 14.decembrī plkst.9.00 klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 1.stāvā sēžu zālē.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nedzīvojamo telpu Nr.9 ar platību 18,9 kv.m., ēkā ar kadastra apzīmējumu 5605 001 0161 001, Dzirnavu iela 5, Aknīste, Jēkabpils novads, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli, mērķis - sabiedrības pulcēšanās vietas vajadzībām.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attīstibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2023.gada 11.decembra plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2023.gada 14.decembrī plkst.9.30 klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 1.stāvā sēžu zālē.

Jēkabpils Sporta centrs rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 sporta nama daļas 2 m2 platībā.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2023.gada 13.oktobrim plkst.11.00 Jēkabpils Sporta centra Administrācijā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī, 2.stāvā, 202.kabinetā. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole/piedāvājumu atvēršana notiks 2023.gada 13.oktobrī plkst.11.10  klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads.  

Jēkabpils Sporta centrs rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai 1,5 mplatībā.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2023.gada 11.jūlija plkst.11.00 Jēkabpils Sporta centra Administrācijā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī, 2.stāvā, 202.kabinetā. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole/piedāvājumu atvēršana notiks 2023.gada 11.jūlijā plkst.11.10  klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads.  

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010205 Madonas iela 70, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010258 Madonas iela 72, Jēkabpils, Jēkabpils novads 50430 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību otro izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  12.jūnija plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 12.jūnija plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās nomas objekta nomas tiesību otrās izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 13.jūnija plkst.10.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

 Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļu 38300 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību otro izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  12.jūnija plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 12.jūnija plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību otrās izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 13.jūnija plkst.10.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļu 146800 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību otro izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  12.jūnija plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 12.jūnija plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību otrās izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 13.jūnija plkst.9.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

  

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011710 daļu 60600 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību otro izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  12.jūnija plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 12.jūnija plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību otrās izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 13.jūnijā plkst.9.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011740 Aizupes iela 22, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56010011740 84673 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību  otro izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  9.jūnija  plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 9.jūnija plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību otrās izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 12.jūnija plkst.11.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

 Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011721 Aizupes iela 20, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011721 40184 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību otro izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  9.jūnija plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 9.jūnija plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību otrās izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 12.jūnija plkst.10.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011755 Aizupes iela 18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011755 11982 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību otro izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  9.jūnija plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 9.jūnija plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību otrās izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 12.jūnijā plkst.10.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011720 15273 m2platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību otro izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  9.jūnija plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 9.jūnija plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību otrās izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 12.jūnijā plkst.9.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011704 Aizupes iela 15, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011704 daļu 21000 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību otro izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  9.jūnija plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pastu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 9.jūnija plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību otrās izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 12.jūnija plkst.9.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod nomā publisko ūdenstilpi Saukas ezeru- zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5688 005 0001 un platību 712,17 ha, Saukas pagastā, Jēkabpils novadā, rīkojot elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2023. gada 25. aprīļa pulksten 13.00 līdz 2023. gada 15. maijam plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Pieteikšanās kārtība noteikta nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2023. gada 25. aprīlī plkst. 13.00 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov. Izsoles noslēgums – 25.05.2023. pulksten 13.00.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamā īpašuma “Attīrīšanas iekārtas”, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5676 005 0268, ēkā ar kadastra apzīmējumu 5676 005 9268 002, adrese “Autogarāža”, Mežāre, Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226, esošās nedzīvojamās telpas Nr. 009 - 1 (43,9 m2 platībā), Nr. 009 - 2 (43,8 m2 platībā), Nr. 009 – 3 (38,6 m2 platībā) un funkcionāli saistītās zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0268, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attīstibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2023.gada 21.marta plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2023.gada 28.martā plkst.9.00 klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 1.stāvā sēžu zālē.

 

 

Jēkabpils Sporta centrs rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai 3 mplatībā.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2023.gada 23.februāra plkst.11.00 Jēkabpils Sporta centra Administrācijā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī, 2.stāvā, 202.kabinetā. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole/piedāvājumu atvēršana notiks 2023.gada 23.februārī plkst.11.10  klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads.  

 14.02.2023.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Ambulance – Aptieka”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra numurs 5698 001 0296, ēkas ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0296 001, adrese Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239, nedzīvojamo telpu Nr.004-2 – 13,3 m2 platībā, rīkojot trešo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attīstibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2023.gada 19.janvāra plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2023.gada 25.janvārī plkst.9.00 klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 1.stāvā sēžu zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamā ar nosaukumu “Kalmītes”, Krustpils pagasts, Jēkabpils novads, kadastra numurs 5668 006 0333, ēkas ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0333 001, nedzīvojamās telpas Nr. 001 - 41 (8,6 m2 platībā), Nr. 001-42 (10,8 m2 platībā),  Nr. 001-43 (9,9 m2 platībā) un koplietošanas telpas Nr. 001-50, Nr. 001-49, Nr. 001-47, Nr. 001-48, ar platību 8,5 m2, kas ir proporcionāla nomājamai nedzīvojamo telpu platībai, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attīstibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2022.gada 15.decembra plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022. gada 21. decembrī plkst. 9.30 klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 1. stāvā sēžu zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010205 Madonas iela 70, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010258 Madonas iela 72, Jēkabpils, Jēkabpils novads 50430 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  2.februāra plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 2.februāra plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 3.februārī plkst.11.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

08.12.2022.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļu 38300 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  2.februāra plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 2.februāra plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās  nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 3.februārī plkst.11.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

08.12.2022.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļu 146800 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  2.februāra plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 2.februāra plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās  nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 3.februārī plkst.10.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

08.12.2022.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011710 daļu 60600 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  2.februāra plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 2.februāra plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās  nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 3.februārī plkst.10.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

08.12.2022.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011740 Aizupes iela 22, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56010011740 84673 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  31.janvāra plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 31.janvāra plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 1.februārī plkst.11.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

08.12.2022.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011721 Aizupes iela 20, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011721 40184 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  31.janvāra plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 31.janvāra plkst.17.00.Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 1.februārī plkst.11.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

08.12.2022.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011755 Aizupes iela 18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011755 11982 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  31.janvāra plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 31.janvāra plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 1.februārī plkst.10.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

08.12.2022.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011720 15273 m2platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  31.janvāra plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 31.janvāra plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 1.februārī plkst.10.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

08.12.2022.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011704 Aizupes iela 15, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011704 daļu 21000 m2 platībā, rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2023.gada  31.janvāra plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pastu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2023.gada 31.janvāra plkst.17.00.

Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023.gada 1.februārī plkst.9.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

08.12.2022.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Zariņi”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra numurs 5652 005 0213, ēkas ar kadastra apzīmējumu 5652 005 0213 001, adrese “Zariņi”, Vandāni, Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215, nedzīvojamo telpu Nr. Nr.001-2 – 13,8 m2 platībā, un koplietošanas telpas Nr.13, 6, 15 un 5, kopējā platībā 20,5 m2, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attīstibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2022.gada 13.decembra plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022. gada 16. decembrī plkst. 9.00 klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 1. stāvā sēžu zālē.

 

Jēkabpils Sporta centrs rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 sporta nama daļas 2 m2 platībā.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2022.gada 23.novembra plkst.11.00 Jēkabpils Sporta centra Administrācijā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī, 2.stāvā, 202.kabinetā. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole/piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 23.novembrī plkst.11.10  klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Ambulance – Aptieka”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra numurs 5698 001 0296, ēkas ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0296 001, adrese Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239, nedzīvojamo telpu Nr.004-2 – 13,3 m2 platībā, rīkojot otro nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attīstibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2022.gada 15.novembra plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022.gada 22.novembrī plkst.9.00 klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 1.stāvā sēžu zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56940080205 “Variešu centrs” Variešu pagastā, Jēkabpils novadā būves ar kadastra apzīmējumu 56940080205003 (ūdenstornis) jumta un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080205 daļu 20 m2 robežās, rīkojot, rakstisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2022.gada  15.novembra plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2022.gada 15.novembra plkst.17.00.Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2022.gada 16.novembrī plkst.11.00 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56700050243 “Kūku ūdenstornis”, Kūku pagastā, Jēkabpils novadā būves ar kadastra apzīmējumu 56700050243001 (ūdenstornis) un zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56700050243 daļu 20 m2 robežās, rīkojot, rakstisku nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jānosūta vēstulē pa  pastu vai jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2022.gada  15.novembra plkst.17.00. Pieteikums  jāiesniedz  slēgtā  aploksnē. Pa pasūtu sūtītas vēstules saņemšanas datumam Jēkabpils novada pašvaldības iestādē “Jēkabpils novada Attīstības  pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā ir jābūt ne vēlākam kā līdz 2022.gada 15.novembra plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti rakstiskās izsoles nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2022.gada 16.novembrī plkst.11.30 Jēkabpils novada  pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 1.stāvā, sēžu zālē.

 

Jēkabpils Sporta centrs rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai 4 mplatībā.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2022.gada 3.novembra plkst.11.00 Jēkabpils Sporta centra Administrācijā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī, 2.stāvā, 202.kabinetā. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole/piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 3.novembrī plkst.11.10  klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads.

 

Jēkabpils Sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai 4 mplatībā.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils Sporta centra administrācijā Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: info@jekabpilssc.lv līdz 2022.gada 18.oktobra plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022.gada 20.oktobrī plkst.10.00  klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads.  

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Ambulance – Aptieka”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra numurs 5698 001 0296, ēkas ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0296 001, adrese Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239, nedzīvojamo telpu Nr.004-2 – 13,3 m2 platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attīstibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2022.gada 12.augusta plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022.gada 17.augustā plkst.9.00 klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 1.stāvā sēžu zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56150010303 Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils nov.,  būves ar kadastra apzīmējumu 56150010303010 ar adresi Smilšu iela 39K, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237  telpu Nr. 001-9 37,4 m2 platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attīstibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2022. gada 12. jūlija plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022. gada 15. jūlijā plkst. 9.00 klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 1. stāvā sēžu zālē.

 

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai 4 mplatībā mērķi izvietot karsto dzērienu un pārtikas tirdzniecības automātus.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils sporta centra administrācijā Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: info@jekabpilssc.lv līdz 2022.gada 19.aprīļa plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022.gada 21.aprīlī plkst.10.00, 00 klātienē, Jēkabpils sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils.  

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētu nomas  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 563501200768006 ar platību 0,16 ha, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada Viesītes pārvaldē, Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils novads līdz 2021.gada 6.janvārim plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2021.gada 7.janvārī plkst.13.00, Brīvības ielā 10, Viesīte, Jēkabpils novads, 2.stāva  sēžu zālē. Ja notiks citā vietā, pretendenti tiks iepriekš brīdināti.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētu nomas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 563501200768007 ar platību 0,06 ha, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli. 

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada Viesītes pārvaldē, Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils novads līdz 2021.gada 6.janvārim plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2021.gada 7.janvārī plkst.11.30, Brīvības ielā 10, Viesīte, Jēkabpils novads, 2.stāva  sēžu zālē. Ja notiks citā vietā, pretendenti tiks iepriekš brīdināti.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētu nomas  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 563501200768008 ar platību 0,06 ha, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada Viesītes pārvaldē, Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils novads līdz 2021.gada 6.janvārim plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2021.gada 7.janvārī plkst.11.00, Brīvības ielā 10, Viesīte, Jēkabpils novads, 2.stāva  sēžu zālē. Ja notiks citā vietā, pretendenti tiks iepriekš brīdināti.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamo īpašumu “Laukmales”, Viesītes pagasts, Jēkabpils novads ar kadastra Nr. 56350130082, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada Viesītes pārvaldē, Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils novads līdz 2021.gada 6.janvārim plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2021.gada 7.janvārī plkst.10.30, Brīvības ielā 10, Viesīte, Jēkabpils novads, 2.stāva  sēžu zālē. Ja notiks citā vietā, pretendenti tiks iepriekš brīdināti.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080280 daļu  (nogabals Nr. 6) 2,6372 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.11.00,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080281 daļu (nogabals Nr. 1) 0,5 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.10.00,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080281 daļu (nogabals Nr. 4) 0,5307 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.10.20,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080281 daļu (nogabals Nr. 5) 1,1297 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.10.40,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021110, Neretas iela 121, Jēkabpilī neapbūvētu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021110 daļu  7 kvadrātmetri platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010020636 Dzirnavu iela 2, Jēkabpilī, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010020636 daļu, 3061 kvadrātmetru jeb 0,3061 ha  platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (tirdzniecības vieta) 30 m2 platībā.

 

IZSOĻU ATSAUKUMS par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī nomas tiesību izsolēm

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils sporta centrs, pamatojoties uz Izsoles komisijas 22.09.2020.lēmumu Nr.1 atceļ 11.09.2020 izsludinātās nomas tiesību mutiskās izsoles, ar augšupejošu soli, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas: 1. kafejnīcas telpas 114.5 kvadrātmetru platībā; 2. tirdzniecības vietu 30 kvadrātmetru platībā.

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (kafejnīcas telpas) 114,5 m2 platībā (nedzīvojamā telpa: Nr.1 Kafejnīcas zāle – 78,8 m2 platībā, Nr.2 Virtuve – 31,6 m2 platībā, Nr.3 Personāla tualete – 4,1 m2 platībā).

 

ATCELTS. Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (tirdzniecības vieta) 30 kvadrātmetru platībā.

 

ATCELTS. Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (kafejnīcas telpas) 114,5 kvadrātmetru platībā (nedzīvojamā telpa: Nr.1 Kafejnīcas zāle 78,8 kvadrātmetri, Nr.2 Virtuve - 31,6 kvadrātmetri, Nr.3 Personāla tualete - 4,1 kvadrātmetri).

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010266, 0,716 ha, rīkojot, pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā, rīkojot, pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļu 197,00 m2 platībā, rīkojot nomas tiesību izsoli.