Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Ambulance – Aptieka”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra numurs 5698 001 0296, ēkas ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0296 001, adrese Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239, nedzīvojamo telpu Nr.004-2 – 13,3 m2 platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attīstibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2022.gada 12.augusta plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022.gada 17.augustā plkst.9.00 klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 1.stāvā sēžu zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56150010303 Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils nov.,  būves ar kadastra apzīmējumu 56150010303010 ar adresi Smilšu iela 39K, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237  telpu Nr. 001-9 37,4 m2 platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai attīstibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2022. gada 12. jūlija plkst.17.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022. gada 15. jūlijā plkst. 9.00 klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 1. stāvā sēžu zālē.

 

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai 4 mplatībā mērķi izvietot karsto dzērienu un pārtikas tirdzniecības automātus.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils sporta centra administrācijā Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: info@jekabpilssc.lv līdz 2022.gada 19.aprīļa plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022.gada 21.aprīlī plkst.10.00, 00 klātienē, Jēkabpils sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils.  

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētu nomas  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 563501200768006 ar platību 0,16 ha, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada Viesītes pārvaldē, Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils novads līdz 2021.gada 6.janvārim plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2021.gada 7.janvārī plkst.13.00, Brīvības ielā 10, Viesīte, Jēkabpils novads, 2.stāva  sēžu zālē. Ja notiks citā vietā, pretendenti tiks iepriekš brīdināti.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētu nomas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 563501200768007 ar platību 0,06 ha, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli. 

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada Viesītes pārvaldē, Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils novads līdz 2021.gada 6.janvārim plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2021.gada 7.janvārī plkst.11.30, Brīvības ielā 10, Viesīte, Jēkabpils novads, 2.stāva  sēžu zālē. Ja notiks citā vietā, pretendenti tiks iepriekš brīdināti.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētu nomas  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 563501200768008 ar platību 0,06 ha, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada Viesītes pārvaldē, Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils novads līdz 2021.gada 6.janvārim plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2021.gada 7.janvārī plkst.11.00, Brīvības ielā 10, Viesīte, Jēkabpils novads, 2.stāva  sēžu zālē. Ja notiks citā vietā, pretendenti tiks iepriekš brīdināti.

 

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamo īpašumu “Laukmales”, Viesītes pagasts, Jēkabpils novads ar kadastra Nr. 56350130082, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada Viesītes pārvaldē, Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils novads līdz 2021.gada 6.janvārim plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2021.gada 7.janvārī plkst.10.30, Brīvības ielā 10, Viesīte, Jēkabpils novads, 2.stāva  sēžu zālē. Ja notiks citā vietā, pretendenti tiks iepriekš brīdināti.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080280 daļu  (nogabals Nr. 6) 2,6372 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.11.00,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080281 daļu (nogabals Nr. 1) 0,5 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.10.00,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080281 daļu (nogabals Nr. 4) 0,5307 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.10.20,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080281 daļu (nogabals Nr. 5) 1,1297 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.10.40,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021110, Neretas iela 121, Jēkabpilī neapbūvētu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021110 daļu  7 kvadrātmetri platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010020636 Dzirnavu iela 2, Jēkabpilī, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010020636 daļu, 3061 kvadrātmetru jeb 0,3061 ha  platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (tirdzniecības vieta) 30 m2 platībā.

 

IZSOĻU ATSAUKUMS par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī nomas tiesību izsolēm

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils sporta centrs, pamatojoties uz Izsoles komisijas 22.09.2020.lēmumu Nr.1 atceļ 11.09.2020 izsludinātās nomas tiesību mutiskās izsoles, ar augšupejošu soli, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas: 1. kafejnīcas telpas 114.5 kvadrātmetru platībā; 2. tirdzniecības vietu 30 kvadrātmetru platībā.

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (kafejnīcas telpas) 114,5 m2 platībā (nedzīvojamā telpa: Nr.1 Kafejnīcas zāle – 78,8 m2 platībā, Nr.2 Virtuve – 31,6 m2 platībā, Nr.3 Personāla tualete – 4,1 m2 platībā).

 

ATCELTS. Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (tirdzniecības vieta) 30 kvadrātmetru platībā.

 

ATCELTS. Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (kafejnīcas telpas) 114,5 kvadrātmetru platībā (nedzīvojamā telpa: Nr.1 Kafejnīcas zāle 78,8 kvadrātmetri, Nr.2 Virtuve - 31,6 kvadrātmetri, Nr.3 Personāla tualete - 4,1 kvadrātmetri).

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010266, 0,716 ha, rīkojot, pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā, rīkojot, pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļu 197,00 m2 platībā, rīkojot nomas tiesību izsoli.