Raiņa ielas shēma

Paziņojums

  1. Ar Jēkabpils novada domes 27.04.2023.  lēmumu Nr .349 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 6 “Par Jēkabpils novada domes 2009. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par detālplānojumu Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam ,,Pauguri”, kadastra Nr.56480030007 apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.  Skatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17649 un https://likumi.lv/ta/id/341575-par-jekabpils-novada-domes-2009-gada-17-septembra-saistoso-noteikumu-nr-9-par-detalplanojumu-jekabpils-novada-abelu-pagasta
  2. Ar Jēkabpils novada domes 27.04.2023.  lēmumu Nr .350 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 7 “Par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par detālplānojuma Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam „Gārdiņi”, kadastra Nr.56480010096, apbūves noteikumiem un grafisku daļu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Skatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17655  un  https://likumi.lv/ta/id/341574-par-jekabpils-novada-pasvaldibas-2012-gada-26-janvara-saistoso-noteikumu-nr-2-par-detalplanojuma-jekabpils-novada-abelu
  3. Ar Jēkabpils novada domes 27.04.2023.  lēmumu Nr .351 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 8 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu “Par Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra saistošo noteikumu Nr.30 “Detālplānojums Jēkabpils pilsētā kvartālā starp Jauno, Kapu, A.Pormaļa ielu un Draudzības aleju” atzīšanu par spēku zaudējušiem". Skatīt  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17713 un https://likumi.lv/ta/id/341573-par-jekabpils-pilsetas-domes-2010-gada-14-oktobra-saistoso-noteikumu-nr-30-detalplanojums-jekabpils-pilseta-kvartala
  4. Ar Jēkabpils novada domes 27.04.2023.  lēmumu Nr .352 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 9 “Par Salas novada pašvaldības 2009. gada 30.septembra  saistošo noteikumu Nr.10 “Par Salas pagasta padomes 2007. gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Īpašuma “Salasciems” teritorijas (kadastra nr.56860020166) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”“ atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Skatīt  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17824 un https://likumi.lv/ta/id/341572-par-salas-novada-pasvaldibas-2009-gada-30-septembra-saistoso-noteikumu-nr-10-par-salas-pagasta-padomes-2007-gada-26-julija

Saistošie noteikumi spēkā no 09.05.2023.