Raiņa ielas shēma

Ar Jēkabpils novada pašvaldības domes 25.05.2023. lēmumu Nr. 478 “Par detālplānojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8,79.§) ir apstiprināta detālplānojuma “Jāņa Raiņa 80, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202” izstrāde zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5601 001 0067, 5601 001 3045, 5601 001 3066, 5601 001 0068 un 5601 001 7135.

Detalplānojuma teritorija Jēkabpilī, Jēkabpils novadā

Jēkabpils novada dome 27.04.2023. pieņēma lēmumu Nr.348 “Par adresācijas objektu nosaukumu maiņu” (protokols Nr.6, 64.§), mainot ielas nosaukumu Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. Saskaņā ar Lēmumu Jēkabpilī, Jēkabpils novadā adrese “Jāņa Raiņa iela” (objekta kods adrešu klasifikatorā 100355155) mainīta uz “Raiņa iela”, līdz ar to dokumentos, kas saistīti ar izstrādāto detālplānojumu turpmāk lietojams jaunais ielas nosaukums.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27290), Jēkabpils novada mājaslapā www.jekabpils.lv.

 

Pielikumā: