Jēkabpils novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Smilšu iela 42A, Viesīte, Jēkabpils nov.,  ar kadastra numuru 56150010057,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010055, ar platību 691 kv.mtr. Sākotnējā  nosacītā un izsoles cena EUR 1561.00 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit vins  euro un 00 centi).. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Īpašums ir starpgabals- platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību. Pieguļošo īpašumu īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

Ir persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības.

Uz zemes vienības neatrodas būves.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2022.gada 6.janvārim (ieskaitot) plkst.16.00 Jēkabpils novada Viesītes pārvalds ēkā,  Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils nov.

Ja neviena uz īpašuma  pirmpirkumu tiesīgā persona izsolei nepieteiksies, izsole sāksies 2022.gada 7.janvārī plkst. 10.00  Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils nov., 2.stāvā -sēžu zālē.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Izsoles dienas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

 

 

Jēkabpils novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma ‘’Pūcītes’’, Rites pag., Jēkabpils nov.,  ar kadastra numuru 56350110140,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110126, ar platību 2,98 ha. Sākotnējā  izsoles cena EUR 5120.00 (pieci tūkstoši viens simts divdesmit  euro un 00 centi).. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2022.gada 6.janvārim (ieskaitot) plkst.16.00 Jēkabpils novada Viesītes pārvaldes ēkā,  Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils nov.

Izsole sāksies 2022.gada 7.janvārī plkst. 9.00  Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils nov., 2.stāvā -sēžu zālē.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Izsoles dienas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Jēkabpils novada pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pirmajā izsolē pārdod tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010010462 Sporta iela 21, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0.2061 ha platībā.

Izsolāmais objekts tiek pārdots izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles veids - elektroniskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākums – 20.12.2021., izsoles noslēgums – 20.01.2022. plkst.13.00. Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 20.decembra plkst.13:00 līdz 2022.gada  07.janvārim plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lvIzsoles nosacītā cena 4015,00 euro.

Detalizēta informācija par izsoles kārtību, pieteikšanos -  izsoles noteikumos.

Jēkabpils novada pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pirmajā izsolē pārdod tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010011610 Artilērijas iela 16A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0.5748 ha platībā.

Izsolāmais objekts tiek pārdots izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles veids - elektroniskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākums – 20.12.2021., izsoles noslēgums – 20.01.2022. plkst.13.00. Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 20.decembra plkst.13:00 līdz 2022.gada  07.janvārim plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lvIzsoles nosacītā cena 6008,00 euro.

Detalizēta informācija par izsoles kārtību, pieteikšanos -  izsoles noteikumos.

       Jēkabpils novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma ‘’Jaunmūri’’, Rites pag., Jēkabpils nov.,  ar kadastra numuru 56800040314,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040312, ar platību 2128 kv.mtr. Sākotnējā  nosacītā un izsoles cena EUR 1587.00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit septiņi  euro un 00 centi).. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

      Nodrošinājuma apmērs 10%.

      Īpašums ir starpgabals- nav nodrošināts pieslēgums koplietošanas ceļam/ielai. Pieguļošo īpašumu īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

       Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotai personai piederošas būves daļa.

       Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 2.decembrim (ieskaitot) darba laikā Jēkabpils novada pašvaldības iestādes “Viesītes novada pašvaldība” ēkā,  Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils nov.

     Ja neviena uz īpašuma  pirmpirkumu tiesīgā persona izsolei nepieteiksies, izsole sāksies 2021.gada 3.decembrī plkst. 9.00  Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils nov., 2.stāvā -sēžu zālē.

       Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Izsoles dienas.

       Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Jēkabpils novada pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pirmajā izsolē pārdod tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010022678 Nameja iela 113, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0.5076 ha platībā.

Izsolāmais objekts tiek pārdots izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles veids - elektroniskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākums – 15.11.2021., izsoles noslēgums – 15.12.2021. plkst.13.00. Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 15.novembra plkst.13:00 līdz 2021.gada  05.decembrim plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles nosacītā cena 9242,00 euro.

Detalizēta informācija par izsoles kārtību, pieteikšanos -  izsoles noteikumos.

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pirmajā izsolē pārdod tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010023923 Ganību iela 9A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0.2769 ha platībā. 

Izsolāmais objekts tiek pārdots izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles veids - elektroniskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākums – 15.11.2021., izsoles noslēgums – 15.12.2021. plkst.13.00. Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 15.novembra plkst.13:00 līdz 2021.gada  05.decembrim plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles nosacītā cena 11542,00 euro.

Detalizēta informācija par izsoles kārtību un pieteikšanos izsoles noteikumos.

Jēkabpils novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma ‘’Gastalāni’’, Rites pag., Jēkabpils nov.,  ar kadastra numuru 56800040309,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040053, ar platību 5.77 ha. Sākotnējā  izsoles cena EUR 14800.00 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).

Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Zemes galvenais lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ noteikumiem kā personai, kura drīkst iegādāties lauksaimniecības zemi.

Ir noslēgts  zemes nomas līgums līdz 2024.gada 31.decembrim. Pircējam jāpārņem saistības ar nomnieku.

Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotai personai piederošas būves.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 4.novembrim (ieskaitot) darba laikā Jēkabpils novada pašvaldības Viesītes pārvaldē,  Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils nov.

Izsole sāksies 2021.gada 5.novembrī plkst. 9.00  Jēkabpils novada pašvaldības Viesītes pārvaldē Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils nov.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Izsoles dienas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.