Jēkabpils novada pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pirmajā izsolē pārdod tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010022678 Nameja iela 113, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0.5076 ha platībā.

Izsolāmais objekts tiek pārdots izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles veids - elektroniskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākums – 15.11.2021., izsoles noslēgums – 15.12.2021. plkst.13.00. Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 15.novembra plkst.13:00 līdz 2021.gada  05.decembrim plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles nosacītā cena 9242,00 euro.

Detalizēta informācija par izsoles kārtību, pieteikšanos -  izsoles noteikumos.

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pirmajā izsolē pārdod tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010023923 Ganību iela 9A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0.2769 ha platībā. 

Izsolāmais objekts tiek pārdots izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles veids - elektroniskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākums – 15.11.2021., izsoles noslēgums – 15.12.2021. plkst.13.00. Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 15.novembra plkst.13:00 līdz 2021.gada  05.decembrim plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles nosacītā cena 11542,00 euro.

Detalizēta informācija par izsoles kārtību un pieteikšanos izsoles noteikumos.

Jēkabpils novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma ‘’Gastalāni’’, Rites pag., Jēkabpils nov.,  ar kadastra numuru 56800040309,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040053, ar platību 5.77 ha. Sākotnējā  izsoles cena EUR 14800.00 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).

Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Zemes galvenais lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ noteikumiem kā personai, kura drīkst iegādāties lauksaimniecības zemi.

Ir noslēgts  zemes nomas līgums līdz 2024.gada 31.decembrim. Pircējam jāpārņem saistības ar nomnieku.

Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotai personai piederošas būves.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 4.novembrim (ieskaitot) darba laikā Jēkabpils novada pašvaldības Viesītes pārvaldē,  Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils nov.

Izsole sāksies 2021.gada 5.novembrī plkst. 9.00  Jēkabpils novada pašvaldības Viesītes pārvaldē Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils nov.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Izsoles dienas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.