Jēkabpils novada ģerbonis

Jēkabpils novada ģerboņa attēls

Kultūras ministrija, izskatot Jēkabpils novada pašvaldības iesniegumu, ir nolēmusi ar 2022. gada 11. oktobri reģistrēt Ģerboņu reģistrā ar Valsts heraldikas komisijas 2022. gada 26. septembra atzinumu apstiprināto Jēkabpils novada ģerboni.

Ģerboņa apraksts: Sudraba laukā zaļā egle uz tādas pašas pamatnes, priekšā ejošs lūsis dabiskās krāsās. Sarkana ar zelta krustu dalīta apmale.

Jau drīzumā pašvaldība plāno izstrādāt saistošos noteikumus, kas reglamentēs gan ģerboņa, gan citas novada simbolikas lietošanu.

 

Jēkabpils karogs

Jēkabpils karogs

Taisnstūra audums ar divām vienāda platuma horizontālām joslām: augšējā josla ir melnā, apakšējā – sarkanā krāsā. Karoga laukuma centrā attēlots krāsains Jēkabpils pilsētas ģerbonis, kura augstums ir 3/5 no karoga platuma.

Karoga platuma attiecības pret garumu ir 1:2 un tā izmēri var būt 1m X 2m vai 1,5m x 3m. Standarta izmēri ir 14cm x 28cm. 

Jēkabpils pilsētas karoga lietošanas kārtību nosaka Nolikums par Jēkabpils pilsētas karogu. Nolikumā noteikts, ka „nozīmes, vimpeļus un citu atribūtiku, kā arī dažādus priekšmetus ar Jēkabpils pilsētas karoga attēlu var izgatavot tikai ar Jēkabpils pilsētas domes atļauju pēc attiecīgās nodevas iemaksas Jēkabpils pilsētas ārpusbudžeta kontā.

Jēkabpils pilsētas dome kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras var atveidot Jēkabpils pilsētas simboliku vai tās elementus, kā arī pēc vienošanās ar ieinteresēto iestādi, organizāciju, uzņēmumu, nosaka regulāras iemaksas atkarībā no realizētās produkcijas ar simboliku apjoma.

Skat. "Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas simboliku" (Nr.385, 19.08.2010)

Jēkabpils ģerbonis

gerbonis

Jēkabpils ģerbonī attēlots sudraba laukumā zem egles uz labo pusi ejošs lūsis dabīgās krāsās. Arī Jēkabpils ģerboņa zīmējumu Heraldiskā komisija pieņēma 1924.gada 21.novembrī.

Šādam ģerboņa zīmējumam bijusi sava priekšvēsture. Reiz Kurzemes hercogs Jēkabs devies medīt. Ilgi viņš klīdis pa savas hercogistes mežiem, bet medījums nav gadījies. Beidzot viņš nonācis Daugavas krastā un te zem kuplas egles – lūsis. Nomedījis hercogs lūsi un pamanījis, ka tuvumā ir neliela pilsētiņa.

Jēkabpils logo

Ieskats Jēkabpils zīmola grāmatas aprakstā

Pilsētas stāsts

Mūsu pilsēta ir labākā. Mūsu pilsēta ir vieta, kur mēs dzīvojam, strādājam, baudām dzīvi. Mūsu pilsēta ir tā, ar ko mēs lepojamies un kuru mēs gribam parādīt arī citiem - kā modernu un uz attīstību vērstu, kā tādu, kur vienā dzīves rītā apvienojas vēsture, kultūra, izglītība un iespējas. Iespējas dzīvot, strādāt un attīstīties - gan pilsētai, gan mums pašiem.
Jēkabpils zīmola grāmata ir palīgs. Palīgs jēkabpiliešiem un palīgs Jēkabpils viesiem. Palīgs visiem, kas grib saskatīt, ieraudzīt un izjust Jēkabpili kā vienotu veselumu. Zīmola grāmata ir pilsētas vizuālais attēls. Tā noskaņo mūs uz viena - Jēkabpils - viļņa. Ar pietāti pret pilsētas tradīcijām, ar izpratni par pilsētas tēlu un vīziju, ar domu par nākotnes perspektīvām.
Jēkabpils zīmola grāmata ir rokasgrāmata visiem, kam svarīga mūsu pilsēta un kam svarīgi to parādīt. Parādīt mūsdienīgās līnijās, krāsās un noskaņās. Zīmola grāmatas galvenais uzdevums ir radīt vienotu telpu, vīziju un ideju par pilsētas vakardienu, šodienu un nākotni. Radīt modernu estētiku pilsētas vizuālajā tēlā, iezīmēt akcentus un parādīt vienotu pilsētas veidolu. Modernu, bet ar cieņu pret pilsētas bagāto vēsturi.
Mēs gribam, lai tie, kurus uzrunājam, mūs saprastu. Saprastu galveno - Jēkabpils ir lieliska pilsēta!

Kas ir zīmola grāmata?

Mēs esam pilsēta, par kuru gribam pastāstīt tēlu valodā. IEDVESMA, SIMBOLI, VĀRDI, STĀSTS, VĒSTURE UN VĒRTĪBAS ir atslēgas punkti Jēkabpils zīmola grāmatas izveidē. Mēs esam pilsēta, kurai ir daudz, ko stāstīt savējiem un tiem, kas pie mums atbraukuši. Zīmola grāmata un vienots vizuālais veidols nosaka pamatu mūsu stāstam, kuru stāstīt.

Iedvesma

Jēkabpils: viena pilsēta - divi krasti
Jēkabpils ir unikāla pilsēta, jo tās vēsturi, tradīcijas un pilsētas likteņa līkločus veidojušas divas pilsētas daļas abos likteņupes Daugavas krastos. Daugava bijusi kā robežšķirtne starp vēstu¬riski nozīmīgām pilsētas daļām, taču šobrīd Daugavas tilti vieno labo krastu - vēsturisko Krustpili - un kreiso krastu - vēsturisko Jēkabpili. Gluži kā Eiropas pērle Budapešta, kas sākotnēji bijusi kā divu atšķirīgu varu un kultūru robeža ar divām pilsētām Donavas pretējos krastos, arī Jēkabpils savā vēsturē piedzīvojusi divu pilsētu laikus, taču šobrīd attīstības ceļš ir vienots un vienojošs. Zīmola grāmata, veidojot jauno pilsētas identitāti, ir saglabājusi abu krastu simbolus: Krustpils pils un Jēkabpils pareizticīgo klostera atpazīstamos siluetus, taču Daugavas plūstošā līnija vieno, nevis šķir un sadala pilsētu divās daļās. Vēstures plūdums ir radījis VIENU LIELISKU PILSĒTU Daugavas krastos.

Atslēgas vārdi

Vēsture. Daugava. Pilsēta. Radošais gars.
Pilsētas mākslinieciskais logotips ir atvērta vienojoša līnija ar krā¬su pāreju, attēlojot trīs Jēkabpils galvenos simbolus - Jēkabpils un Krustpils atpazīstamus siluetus un vienojošo elementu - simbolisku Daugavas viļņu attēlojumu. Pilsētas mākslinieciskais logotips simbolizē Jēkabpils ģeogrāfisko atrašanās vietu un vēsturiskās attīstības likumsakarības.

Pilsētas logotipa pamata krāsas

Pilsētas logotipā izmantotās pamata krāsas ir silti zaļā un Daugavas zilā, kas logotipa grafiskajā izpildījumā plūstoši pāriet no zaļās uz zilo. Kā arī atbilstošais logotipa monohromais variants. Pamata krāsas izmantojamas arī grafiskajos elementos un pilsētas vizuālajos materiālos kā pamata pantoņa krāsas, kā arī izmantojot abu minēto krāsu pārejas. Krāsu izmantojums pilsētas logotipā sasaucas ar pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību jaunā logotipa komplekta pamata krāsām un ir atpazīstams kā vienots veselums.
Citu krāsu izmantojums logotipā pieļaujams tikai atsevišķo nozaru logotipos, izmantojot tos specifiski konkrēto nozaru / iestāžu vizuālajā komunikācijā.

Pilsētas logotipa krāsu variācijas

Pilsētas logotipa krāsainā versija paredz zaļās un zilās krāsu izmantojumu grafiskajā zīmējumā, bet tumši pelēkā toņa izmantojumu (skat. pantoņu aprakstu) pilsētas nosaukumā un / vai pilsētas moto, savukārt monohromajā versijā – melnās krāsas izmantošanu uz gaišiem foniem, bet baltās krāsas – uz tumšiem foniem atbilstoši vadlīnijās noteiktajiem logotipa izmantošanas noteikumiem.

Latvijas Republikas Patentu valde saskaņā ar likumu „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” Jēkabpils pilsētas logo jeb grafisko zīmi un saukli „Jēkabpils – labo pārmaiņu pilsēta” ir iekļāvusi Valsts preču zīmju reģistrā. Tas nozīmē, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldībai pieder izņēmuma tiesības ierobežot un neatļaut Jēkabpils pilsētas logo izmantošanu citu personu komerciālo mērķu īstenošanai.

Jēkabpils pilsētas logo un tā lietošanas instrukcija jeb stila grāmata tika apstiprināti Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 28. marta sēdē. Lēmums nosaka, ka logo drīkst lietot tikai Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes pašvaldības atpazīstamības nodrošināšanai.

Jēkabpils logo un sauklis ir Jēkabpils mārketinga elements, kas mērķtiecīgi veicina Jēkabpils kā zīmola attīstību. Pilsētas zīmola uzdevums ir rosināt pozitīvas asociācijas par pilsētu, veidot emocionālu saikni.

Likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4. panta trešajā daļā noteikts, ka gadījumos, ja preču zīmes īpašniekam ir pamats uzskatīt, ka kāda persona pārkāpj viņa izņēmuma tiesības un izmanto preču zīmi bez īpašnieka atļaujas, tad preču zīmes īpašnieks ir tiesīgs brīdināt šo personu par iespējamo pārkāpumu.

Lai trešās personas varētu likumīgi izmantot Jēkabpils pilsētas logo un saukli gan komerciāliem, gan nekomerciāliem mērķiem, tas jāsaskaņo ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.