Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības iecere:  “Zāģmateriālu kaltes jaunbūve Zīlānu ielā 66E, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”

Objekta adrese: Zīlānu iela 66E, Jēkabpils, Jēkabpils novads LV-5202

Būvniecības ierosinātājs: SIA "PATA" Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141. Reģ. Nr. 40003448619. Tālr. Nr. 26691444

Projektētājs: SIA "BRK Projekti" Kastaņu iela 4, Jēkabpils, LV-5202.Reģ. Nr. 45403050593. Būvkomersanta reģ. Nr. 14439. Arhitekte Ineta Buka, sertifikāts Nr. 1-00676. Tālr. Nr. 29455679

Būvniecības ieceres publiskās apsriešanas termiņš noteikts no 12.07.2021 līdz 09.08.2021.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 19.07.2021. plkst 17.15 Zīlānu ielā 66d, Jēkabpilī, pie plānotās ēkas.

Iepazīties ar publiskās apspriešanas materiāliem par būvniecības ieceri līdz 09.08.2021. ir iespējams:

  1. Jēkabpils pilsētas būvvaldē Jaunajā ielā 31C, 5.kabinetā. Darba dienās, darba laikā, iepriekš vienojoties par konkrētu laiku.
  2. Jēkabpils pilsētas mājaslapā www.jekabpils.lv sadaļā "Sabiedriskās apsriešanas".

Atsauksmes līdz 09.08.2021. iespējams iesniegt:

  1. Jēkabpils pilsētas būvvaldē Jaunajā ielā 31C, 5.kabinetā. Darba dienās, darba laikā.
  2. Vienas pieturas aģentūrā (VPA), Brīvības ielā 120. Darba dienās, darba laikā.
  3. Elektroniski e-pastā: pasts@jekabpils.lv

Pielikumā:

 

Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Zāģmateriālu kaltes jaunbūve Zīlānu ielā 66E, Jēkabpilī”

Jēkabpils pilsētas būvvalde 2021.gada 26.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.BIS/BV-5.2-2021-11 (63) par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei “Zāģmateriālu kaltes jaunbūve Zīlānu ielā 66E, Jēkabpilī” (kadastra apzīmējumi 5601 001 0930).

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6.punktu, būvniecības ieceres publisko apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc lēmuma par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņemšanas.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “PATA”.

Lēmums