Sanāksmes informatīvais plakāts
laukezers
Viesītes un Nameja ielu mikrorajona karte
Radžu ūdenskrātuve ziemā
Lokālplānojuma teritorija Ārijas Elksnes ielai
Radžu ūdenskrātuve rudenī

2022. gada 27. oktobrī Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu Nr.1001 “Par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskā plānojuma redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš plānošanas dokumentam “Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskais plānojums” noteikts četras nedēļas no 04.11.2022. – 01.12.2022.

Publiskās apspriešanas laikā, 2022. gada 9. novembrī, plkst.11.00, atbilstoši Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21. panta trešās daļas 4. punkta prasībām, tiek rīkots sabiedrības līdzdalības pasākums - sabiedriskā apspriede, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku MS Teams – pieslēgšanās saite: https://ieej.lv/TUWPO

Ar tematiskā plānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

 • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv (Ģeoportāls): https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23124
 • klātienē Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes ēkā, 1. stāvā, darba dienās no 8.30 līdz 17.00.
 • pašvaldības mājaslapā (Sākums – Aktualitātes - Sabiedrības līdzdalība): https://www.jekabpils.lv/lv/publiskas-apspriesanas-par-attistibas-jautajumiem
 • sabiedriskās apspriedes laikā, kas notiks 2022. gada 9. novembrī, plkst. 11.00, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes konferenču zālē, 2. stāvā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Klātienes apmeklējums iespējams saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajām prasībām.
  Dalību klātienē lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot teritorijas plānotājai uz tālruņa numuru +371 22018804 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi gunda.cermuksa@jekabpils.lv

Rakstiskus iesniegumus, atsauksmes par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskā plānojuma projektu var iesniegt darba dienās no 8.30 līdz 17.00, Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils nov. vai Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, 4.  vai 12. kab., elektroniski parakstītus - nosūtīt uz e-pastiem pasts@jekabpils.lv vai attistibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2022. gada 1. decembrim. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Informāciju par plānošanas dokumentu attālināti vai klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku) sniegs Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes teritorijas plānotāja Gunda Cērmūkša, tel. +371 22018804.

 

Grafiskā daļa:

 

kukurūza
Plānošanas dokumenta teritorijas karte
Laukezers no putna lidojuma
Kokskaidu plāksnes

Par detālplānojuma 1.redakciju Jāņa Raiņa iela 80, Jēkabpilī

Informējam, ka Jēkabpils novada pašvaldība 28.10.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.398 "Par detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta "Detālplānojums Jāņa Raiņa iela 80, Jēkabpils" 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai laika posmā no 01.11.2021. līdz 28.11.2021. 

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20276.

Par derīgo izrakteņu ieguvi Jēkabpils novada Salas pagastā:

 Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu ieguve.

Ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JĒKABPILS DOLOMĪTS”, reģistrācijas numurs 45403014802.

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Dolomīta atradne “Birži-Miķelāni”,
iecirknis “Dzīles”, Salas pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienība ar kadastra numuru 5686 009 0037 (kadastra apzīmējumi 5686 009 0037, 5686 009 0416, 5686 009 0423, 5686 009424, 5686 009 0271, 5686 009 0306).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības
ietekmes uz vidi novērtējumu: 21.07.2021.

Paredzētās darbības apraksts: dolomīta ieguve ar atvērto metodi un pārstrāde, gatavās
produkcijas uzglabāšana un realizācija.

Dolomīta ieguve paredzēta SIA “Jēkabpils Dolomīts” atradnes iecirknī “Dzīles”, Salas pagastā, Jēkabpils novadā 38,05 ha platībā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 • SIA “JĒKABPILS DOLOMĪTS” birojā “Dzīles”, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

Darba laiks: pirmdiena-piektdiena no plkst.8:00 līdz 17:00,

Lai pieteiktos apmeklējumam jāzvana uz t. 65223446

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus:   līdz 2021. gada 31.oktobrim.

Biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes adrese: rakstiskus priekšlikumus par
paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: +37167321173, epasts: pasts@vpvb.gov.lv; tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv.)

Ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnes adrese, kurā ievietota
informācija par paredzēto darbību: www.jekabpilsdolomits.lv

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti)  no 30. septembra līdz 31. oktobrim.

Tās laikā tiek organizēta neklātienes apspriešana, kas notiks no 2021. gada 11. līdz 15. oktobrim. Tās laikā interneta vietnē www.jekabpilsdolomits.lv sadaļā “Jaunumi” būs pieejama prezentācija par paredzēto darbību un iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi j.dolomits@inbox.lv;

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 11. oktobrī plkst. 12:00-13:00. Pieejas saite tiešsaistes videokonferencei un instrukcija tiks publicēta interneta vietnē www.jekabpilsdolomits.lv sadaļā “Jaunumi”, pēc pieprasījuma e-pastā j.dolomits@inbox.lv vai zvanot uz t. 26860264 saiti varēs saņemt arī e-pastā.

Paziņojums publicēts 2021. gada 30.septembrī Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jēkabpils novada vēstis” nr.3.

 

Par koku ciršanu Brīvības ielā, Jēkabpilī:

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Brīvības ielā, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā zemes vienībā Brīvības ielā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 5686 002 0755, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

Būvprojekta “Brīvības ielas pārbūve, Jēkabpilī”, proj. Nr. JPP 2018/25/ERAF, realizācijas gaitā secināts, ka Pk 13+06,70, ceļa labajā pusē augošie koki – parastās liepas (Tilia cordata) traucē būvprojekta risinājumu izbūvei.

Būvprojekta risinājums paredzēja minētos kokus saglabāt, veicot to vainaga kopšanu, taču veicot projektēto ceļa elementu un inženierkomunikāciju nospraušanu dabā, secināts, ka minētā koka ceļam tuvākais stumbrs faktiski atrodas tuvāk projektētā ceļa malai, nekā secināms no topogrāfiskā uzmērījuma (aptuveni 2 m no projektētās brauktuves malas), turklāt traucē arī ielas apgaismojuma tīklu izbūvei. Tādējādi, lai nodrošinātu satiksmei nepieciešamo brīvtelpu, nāktos apzāģēt aptuveni 40% no koku lapotnes, kā arī ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves procesā ievērojami ciestu tā sakņu sistēma, kā rezultātā koka turpmākā dzīvotspēja būtu apdraudēta, līdz ar to tā saglabāšana uzskatāma par nelietderīgu.

Zāģējamo koku saraksts norādīts publiskās apspriešanas aptaujas lapā: 

Jēkabpils novada pašvaldība laika posmā no 2021.gada 3.septembra līdz 2021.gada 17.septembrim (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 vai uz e-pastu: pasts@jekabpils.lv

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Par zāģmateriālu kaltes jaunbūvi Zīlānu ielā 66C, Jēkabpilī:

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības iecere:  “Zāģmateriālu kaltes jaunbūve Zīlānu ielā 66E, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”

Objekta adrese: Zīlānu iela 66E, Jēkabpils, Jēkabpils novads LV-5202

Būvniecības ierosinātājs: SIA "PATA" Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141. Reģ. Nr. 40003448619. Tālr. Nr. 26691444

Projektētājs: SIA "BRK Projekti" Kastaņu iela 4, Jēkabpils, LV-5202.Reģ. Nr. 45403050593. Būvkomersanta reģ. Nr. 14439. Arhitekte Ineta Buka, sertifikāts Nr. 1-00676. Tālr. Nr. 29455679

Būvniecības ieceres publiskās apsriešanas termiņš noteikts no 12.07.2021 līdz 09.08.2021.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 19.07.2021. plkst 17.15 Zīlānu ielā 66d, Jēkabpilī, pie plānotās ēkas.

Iepazīties ar publiskās apspriešanas materiāliem par būvniecības ieceri līdz 09.08.2021. ir iespējams:

 1. Jēkabpils pilsētas būvvaldē Jaunajā ielā 31C, 5.kabinetā. Darba dienās, darba laikā, iepriekš vienojoties par konkrētu laiku.
 2.  Jēkabpils pilsētas mājaslapā www.jekabpils.lv sadaļā "Sabiedriskās apsriešanas".

Atsauksmes līdz 09.08.2021. iespējams iesniegt:

 1. Jēkabpils pilsētas būvvaldē Jaunajā ielā 31C, 5.kabinetā. Darba dienās, darba laikā.
 2.  Vienas pieturas aģentūrā (VPA), Brīvības ielā 120. Darba dienās, darba laikā.
 3.  Elektroniski e-pastā: pasts@jekabpils.lv

Pielikumā: