Uzņēmējiem Vide Krustpils pagasts
Kokskaidu plāksnes

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 3. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/7/2022 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA SPECTRUM BALTIC paredzētajai darbībai.

Paredzētā darbība: kokskaidu plātņu ražotnes izveide.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA SPECTRUM BALTIC (reģ. Nr. 40103879426, jur. adrese: Volguntes iela 32, Rīga, LV-1046).

Paredzētās darbības norises vieta: “Loģistikas parks”, Krustpils pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5402 (kadastra apzīmējums 5668 007 0482).

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 23. marta līdz 29. martam.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 23. marta plkst. 17.00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 2022. gada 30. martam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  1. papīra formātā Jēkabpils novada pašvaldības ēkā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī;
  2. Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jekabpils.lv;
  3. tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/aktualitates.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2022. gada 31. martam.