Nosaukums, Juridiskā adrese Kontakti Darbības virziens

Sabiedriskā labuma organizācija "Vidusdaugavas NVO centrs", Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201

Lāsma Mežsēta
T. +371 29449622 
epasts: nvoresursi@inbox.lv

Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba veicināšana; apmācības, konsultācijas; saiknes starp indivīdiem, sabiedrības grupām, privāto sektoru, valsti un pašvaldību veidošana; invalīdu un viņu ģimeņu locekļu interešu aizstāvība; jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā veicināšana, iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē.

Jēkabpils Invalīdu biedrība, Brīvības iela 126, Jēkabpils, LV 5201

Pēteris Dzērve
+371 29423276

Invalīdu interešu aizstāvība, brīvā laika organizēšana

Jēkabpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, Brīvības iela 87, Jēkabpils, LV 5201

Egils Strauts
T. +371 9478607; +371 65233263

Ugunsdrošības profilakse un ugunsgrēku dzēšana

Biedrība "Izglītības Iniciatīvu centrs", Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV 5202

Daiga Zaķe 
T. +371 65235635
e-pasts: iic.daiga@gmail.com 
www.iic.lv
Pedagogu tālāk izglītošana, izglītotas, pilsoniskas sabiedrības veidošana un sabiedrības integrācijas veicināšana

Jēkabpils pensionāru biedrība "Sasaiste", Brīvības iela 126, Jēkabpils, LV 5201

Velga Novika 25924481
e-pasts: sasaiste@inbox.lv

Pensionāru interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana,
Sabiedrības integrācija

Latvijas Sarkanā krusta  Jēkabpils  komiteja, Rīgas iela 201, Jēkabpils

Kaspars Skruzmans
t. +371 26463489
e-pasts: lsk.jekabpils@redcross.lv

Labdarības pasākumi, donoru kustība

Jauniešu klubs „13.pirmdiena”, Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV 5201

Lilija Upīte
T. +371 65231284
e-pasts: lilija67@inbox.lv

Jauniešu iesaistīšana sabieriskajā dzīvē, diskusiju un citu pasākumu organizēšana

Biedrība "Latvijas Mazpulki"; biedrība "Jēkabpils BJC mazpulks", Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV 5201

Sandra Āriņa
T. +371 65231284   www.mazpulki.lv
e-pasts: bjcmazpulks@inbox.lv

Jaunatnes izglītošana un audzināšana

Latvijas politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļa, Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

Gaida Rautiņa
tālr. 26114250
e-pasts:
gaidara@inbox.lv

Represēto tiesību aizsardzība

Invalīdu apmācības un dienas centrs “Ausma”, Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, LV 5201

Valdis Strods
T.+371 28311319
e-pasts:sidlavs@inbox.lv 
iadcausma@inbox.lv

Sekmēt invalīdu integrāciju sabiedrībā

Daugavas Vanagu Latvijas apvienības Jēkabpils nodaļa, Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

Tamāra Brūvere
T.+371 26226626

Interešu aizstāvība, sabiedrfiskās aktivitātes, patriotiskā audzināšana

Biedrība KPK „TILTS”, Brīvības iela 126, Jēkabpils, LV – 5202

Inita Zarkeviča
T. +371 27040603
e-pasts: kpk.tilts@gmail.com

Ģimenes un personības pašizaugsmes, pašiniciatīvas un pilsoniskās līdzdalības veicināšana.Sabiedrības un nozares profesionāļu izglītošana.Sociālo pakalpojumu sniegšana.Sabiedrības veselības veicināšana.
https://www.facebook.com/KPK.TILTS/
www.kpktilts.lv

„Biedrība Jēkabpils mantojums”, Brīvības iela 231-1, Jēkabpils,LV- 5201

Jānis Zeps,
t.+371 28822459
Renāte Lenša,
t.+371 26233225
e-pasts: jekabpilsmantojums@gmail.com

Vides, dabas objektu, vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas, izpētes, saglabāšanas, popularizēšanas, aizsardzības veicināšana Jēkabpilī un apkārtnē.

Latvijas kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļa, Brīvības ielā 126, Jēkabpils, LV 5201

Valija Cīrule
T. +371 26089356
e-pasts: cirulitis5@inbox.lv

Palīdzības sniegšana slimniekiem, konsultācijas

Jēkabpils krievu biedrība  “Rodņik”, Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

Nataļja Čehova 
T. +371 65236020; +371 25967420
e-pasts: nchehova@inbox.lv
http://rodnik-jekabpils.blogspot.com/
Krievu kultūras saglabāšana un popularizēšana

Poļu kultūras biedrība "RODACY", Brīvības ielā 126, Jēkabpils, LV 5201

Ganurina Gončarova
T. +371 26483571
e-pasts: rodacylotwa@inbox.lv

Poļu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana
Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība "JAVIR"
Brīvības iela 258A, Jēkabpils, LV 5201

Valentīna Zarņicka
tālr. 27158505
e-pasts:
vzarnicka@inbox.lv

Ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana

Jēkabpils ebreju kopiena,
Andreja Pormaļa iela 44, Jēkabpils, LV 5201

Raja Ļegkodimova
T. +371 65223822
www.jews.lv/lv/

Nacionālās pašapziņas uzturēšana, kultūras un tradīciju saglabāšana, vēstures pieminekļu apzināšana

Baltkrievu biedrība
"Spatkanne"
Brīvības iela 126, Jēkabpils, LV- 5201

Inna Jansone
tālr. 26134425
e-pasts: 
Inna2605@inbox.lv

Baltkrievu kultūras saglabāšana un popularizēšana

Sporta klubs „T.K.D.”
Viestura iela 38c-6, Jēkabpils, LV 5201

Jurijs Jeršovs
T. +371 29678692
www.btka.lv
Iedzīvotāju iesaistīšana Tekvon-do un citu sporta veidu apguvē profesionālu treneru vadībā, sacensību organizēšana

Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrība “Belovodije”, Andreja Pormaļa 28, Jēkabpils, LV 5201

Valērijs Plotņikovs
T. +371 29197301
www.belovodije.com
Sekmēt vecticībnieku reliģisko, kultūras, garīgo un tikumisko vērtību popularizēšanu, vecticībnieku integrāciju sabiedrībā

Biedrība "Jēkabpils Uzņēmēju biedrība", A.Pormaļa iela 14, Jēkabpils, LV- 5201

Armands Lībietis
T. +371 29110554
e-pasts: jub.jekabpils@inbox.lv
www.jekabpilsuznemeji.lv

Jēkabpils pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām; uzņēmēju savstarpējās sadarbības  un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana; labdarības pasākumu organizēšana sociāli neaizsargātām un maznodrošinātām iedzīvotāju grupām.

Radošā apvienība „ALLA PRIMA“, Nameja iela 20 - 17, Jēkabpils, LV 5201

Jolanta Ābele
T. +371 29414900
Mākslas tradīciju atjaunošana, mākslinieciskās darbības pieredzes popularizēšana, jaunrades spēju attīstīšana

Biedrība "4.siena", Brīvības iela 286B - 5, Jēkabpils, LV-5201

Mētra Štelmahere
T.  +371 28347944

Biedrības mērķis ir apvienot atbildīgus un mērķtiecīgus cilvēkus, lai brīvprātīgi uz līdzīgu interešu pamata darbotos kultūras, neformālās izglītības un mūžizglītības norišu veicināšanā un popularizēšanā:

Biedrība "In&Ga"
Dambja iela 19, Jēkabpils

Ina Gelecka
T. +371 28348078 
i_gelecka@inbox.lv 

Atbalstīt un veicināt dažādu vecuma grupu aktivitātes mākslas, kultūras un sporta dzīvē; organizēt radošās darbnīcas, plenērus, nometnes, neformālās izglītības kursus, izstādes, pieredzes apmaiņu.

MC  Brīvības Gari
Avotu iela 6b, Jēkabpils, LV 5201

Erlends Gadzāns
T. +371 26041310
www.mc-brivibasgari.lv
 Veicināt motociklu, motosporta un moto tūrisma popularizēšanu Latvijā

Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Jēkabpils nodaļa
Krasta iela 61-88, Jēkabpils, LV 5202

Egita Kazarjane
T. +371 65221618
www.lmsa.lv

Slimnieku aprūpe

Māmiņu biedrība "Atspulgs", Juridiskā adrese: Viestura iela 38a-71, Jēkabpils​​​​​​ 

Svetlana Iftodija
e-pasts: m.b.atspulgs@inbox.lv 
T. +371 28342026; +371 20323834

Māmiņu un bērnu interešu aizsardzību un ģimenes vērtību popularizēšana sabiedrībā, atbalsta sniegšana krīzes situācijās nonākušajām un vientuļajām māmiņām; bērnu un māmiņu radošā potenciāla attīstīšana, lietderīgu brīvā laika pavadīšana.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība "DOMUS", Rīgas iela 150, Jēkabpils

Nadežda Balode
T. +371 22312018
epasts: domusbiedriba@gmail.com
www.domusatbalsts.lv

Bērnu tiesību aizsardzība, profesionāla atbalsta sistēma un starpinstitucionāla sadarbība, sniedzot atbalstu ģimenei, audžuģimenei, aizbildņiem, adoptētājiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem; sociālās palīdzības un krīzes centra pakalpojumi krīzes situācijā nonākušām personām; noziedzīgos nodarījumos cietušo personu un mazāk aizsargāto sabiedrības grupu interešu aizstāvība.

 " Career and hobby education" (ex "Deju studija VFSports")
Ķieģeļu iela 13b-28, Jēkabpils, LV 5202

Vitālijs Filipskis
T. +371 29867324
e-pasts: filipskisvitalijs@inbox.lv
www.psyho.lv

Mūsdienu deju un aktīva dzīvesveida popularizēšana. Atbalstīt personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanu neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

"JK NAMS JAUNIEŠU KLUBS", Bebru iela 3-15, Jēkabpils, LV 5201

Žanna Ivanova
T. +371 29140037, +371 29779036
e-pasts:  zhannajc@inbox.lv

 Jauniešu brīvā laika organizēšana

Jēkabpils ROTARI klubs, Pasta iela 23, Jēkabpils, LV 5201

Gvido Liepiņš
T. +371 229283474

 Labdarības organizēšana, kalpošana sabiedrībai
Jēkabpils Galda Hokeja Klubs "PLUS"

Kristaps Zarinieks
T. +371 28350541, +371 28348255, +371 26985902
e-pasts: jekabpils.ghk@inbox.lv

Jauna sporta veida popularizēšana, sportistu sagatavošana, brīvā laika lietderīga pavadīšana

Mednieku biedrība "Bebris", Siliņu iela 34, Jēkabpils, LV 5201

Vladimirs Drozds  

Mednieku biedrība "VIDSALIETIS", Siguldas iela 2, Jēkabpils, LV 5202

Agris Alands  

Viss sportam, Draudzības aleja 9, Jēkabpils, LV 5201

Liene Dišlere Iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu, kas veicina sporta meisterības izaugsmi.
Biedrība "Sēlijas novada tautskola" Brīvības 203, Jēkabpils, LV 5201 Leone Pauniņa T. +371 29485496  

Vides un tūrisma attīstības Klubs "SĒLIJA", Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

Rasma Draška
T. +371 27759808
e-pasts: klubsselija@inbox.lv

Vides un tūrisma attīstības projektu realizācija

Biedrība „Vecāki izglītības atbalstam”, R.Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, LV-5201

Zanda Lamba Bērnu izglītības interešu aiztāvība

Biedrība "Vides iniciatīvu centrs", Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201

Ivars Pleiko
T. +371 29449622

e-pasts: videsveseliba@inbox.lv

Vides izglītība un iniciatīvas, koordinācija

Biedrība „Izglītības projekti”, Bebru iela 57, Jēkabpils, LV 5202

Kristīne Liepiņa  
T. +371 29164099
e-pasts: ip@tvnet.lv

Pieaugušo izglītība, demokrātiskas, iekļaujošas un pilsoniskas sabiedrības veidošana

Klubs "Dzintra", Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV 5201

Dzintra Siliņa T. +371 26687978

Sieviešu iesaistīšana sabiedrības pārvaldē un aktivitātēs

Biedrība "Pirmā avēnija", Krustpils pagasta padome "Spuņģēni" ,Jēkabpils rajons

Inita Zarkeviča
T. +371 29516749
e-pasts: inita.zarkevicha@inbox.lv

 

Sēļu kultūras biedrība, Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV-5201

Vita Talla
T. +371 65231284, +371 29508939
e-pasts: vita.talla@inbox.lv

Kultūras tradīciju popularizēšana

Zemgales NVO atbalsta centrs, Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001

Uldis Dūmiņš
T. fakss : +371 63021910,
e-pasts: znvoc@apollo.lv

NVO atbalsts Zemgalē, pilsoniskā sabiedrība

Sporta klubs MUSTANGS
Meliorācijas iela 14, Jēkabpils, LV-5200

Normunds Pastars
T. +371 26165832
e-pasts: mustangs.jekabpils@inbox.lv

 Sporta attīstības veicināšana, sacensību organizēšana

Kara veterānu atbalsta biedrība "Pamjatj"
Rīgas iela 216a
Jēkabpils, LV-5202

Lidija Anosova
T. +371 65236305
Mob.t. +37129813112
Kara veterāniem veltīto pasākumu organizēšana, kara veterānu konsultācijas

Jēkabpils Latviešu biedrība
Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī, LV - 5201

 

Latvijas kā nacionālas valsts veidošana un nacionālo vērtību saglabāšana

 

Romu Savienība
Salamandras iela 8-2,
Rīga, LV 1024

Sandra Aleksandrova

Čigānu tautības iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšana, kultūras attīstība, socioloģisko pētījumu veikšana, attīstība, integrācijas veicināšana

Latvijas Neredzīgo biedrības Jēkabpils teritoriālās organizācijas valde,
Brīvības iela 126, Jēkabpils, LV 5200

Aija Eglīte
tālr. 20003365

www.lnbrc.lv

Neredzīgo interešu aizsardzība, pašpalīdzības pasākumu organizēšana

 

Vidusdaugavas mežizstrādes un kokapstrādes apvienība,
Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils, LV 5201

Andris Cielavs
T. +371 29255207
Kokapstrādes uzņēmumu interešu apvienošana, aizstāvēšana, investīcijas projektu sagatavošana

Attīstības aģentūra "Pieci"
Jaunā iela 22-48, Jēkabpils, LV 5201

Dzintra Anspoka
T. +371 26891826
www.aapieci.lv 
e-pasts: info@aapieci.lv

Projektu un interaktīvu mācību programmu izstrāde, pasākumu organizēšana aktīvai atpūtai, Mūžizglītība, Psiholoģiskais atbalsts, Juridiskais atbalsts, Veselīgs un videi draudzīgs dzīvesveids, Sabiedrības integrācija

Biedrība "Emanuēls"
Viesītes iela 45 - 9 Jēkabpils, LV 5201

Marina Sporāne
T. +371 29805612
e-pasts: emanuels@inbox.ru

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.