Nosaukums, juridiskā adrese

Kontakti

Darbības virziens

Biedrība “Aloksnīte”


“Kokles”, Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236

 

1. Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību,
2. Kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju, vides saglabāšana un pilnveidošana,
3. Sniegt iespēju iesaistīties sabiedriski aktīvā darbībā dažādām sociāli mazaizsargātām grupām: bērniem, jauniešiem, senioriem, personām ar īpašām vajadzībām,
4. Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos, mājamatniecības attīstība,
5. Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu,
6. Sociālo pakalpojumu sniegšana.

 

Aloksnīte, 40008207526 – par uzņēmumu (lursoft.lv)

Biedrība “SKN Sports”

"Piejūti 2", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222

1.Tehnisko sporta veidu attīstība un popularizēšana
2. Sporta pasākumu organizēšana
3. Izklaides un atpūtas pasākumu organizēšana
4. Sporta būvju apsaimniekošana un būvniecība

SKN Sports, 40008167558 - uzņēmuma dati (lursoft.lv)

 

Biedrība “Daugmales”

“Daugmales”, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5238

Tālr.26413188; e-pasts daugmales@inbox.lv

Veicināt vietējās sabiedrības sadarbību un līdzdalību ar mērķi paplašināt Daugavas baseina ekonomisko potenciālu, tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību;
Veicināt ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu, vides un dzīves kvalitātes paaugstināšanu;
Organizēt pasākumus un sacensības uz ūdeņiem, kultūras pasākumus, popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
Veicināt sabiedrības piederības veidošanos savam pagastam, novadam, Latvijai. Sekmēt lauku sabiedrības dažādu paaudžu un sociālo grupu sadarbību vides, kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanā un pilnveidošanā;
Sadarboties ar valsts institūcijām, pašvaldībām un to iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, jauniešu organizācijām un sabiedrības iniciatīvu grupām.

 

Daugmales, 40008304889 - par uzņēmumu (lursoft.lv)

Biedrība “Dabas resursu aizsardzības biedrība”

“Ezerkrasti”, Kūku pagasts, Jēkabpils novads, LV-5222

Tālr.27170166; e-pasts: dabasbiedriba@inbox.lv

Zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrole Latvijas teritorijā;
Vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas kontrole Latvijas teritorijā;
zivju resursu atjaunošana;
makšķerēšanas - tūrisma piesaiste, makšķerēšanas sacensību organizēšana;
dabas resursu ieguves un izmantošanas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, un dabas aizsardzības kontrole, kontrolēt piesārņojošo vielu emisiju nonākšanu vidē, uzraudzīt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, novērst publiski pieejamas teritorijas piegružošanu ar atkritumiem;
palīdzības sniegšana iedzīvotājiem un seku likvidēšana neatliekamo pasākumu veikšana, lai mazinātu kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi;
Informēt sabiedrību par biedrības darbību un sniegt sabiedrībai aktuālu informāciju zivju resursu aizsardzības un vides aizsardzības jomā;
Izglītot sabiedrību vides aizsardzības jomā, popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu, aktīvi iesaistīt jauniešus vides aizsardzības pasākumos;
Sadarboties ar citām tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kā arī piedalīties sadarbības programmās un projektos;
Sniegt priekšlikumus normatīvo aktu projektu izstrādē.

 

Dabas resursu aizsardzības biedrība, 40008174808 - par uzņēmumu (lursoft.lv)