Nr.p.k. Asenizatora nosaukums Asenizatora reģistrācijas numurs Asenizatora juridiskā adrese Asenizatora kontaktinformācija
1. SIA "Jēkabpils ūdens" 45403000395 Jaunā iela 60, Jēkabpils

+371 25578934 info@jekabpilsudens.lv