Nr.p.k. Asenizatora nosaukums Asenizatora reģistrācijas numurs Asenizatora juridiskā adrese Asenizatora kontaktinformācija
1. SIA "Jēkabpils ūdens" 45403000395 Jaunā iela 60, Jēkabpils

+371 25578934 info@jekabpilsudens.lv

2. SIA "SERKKO" 55403045471 "Jaudzemāres", Kūku pagasts, Jēkabpils novads

+371 28341416
guntis3838@inbox.lv