Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2022. gada 26. jūlijā Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “GALLUSMAN”, reģ. Nr. 40103895261, paredzētajai darbībai - olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveidei Jēkabpils novada Krustpils pagastā.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldībā un Valsts vides dienestā, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.