Dzīvesvietas deklarēšana

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Dzīvesvietu var deklarēt:

  • Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības ielā 120, tālr.: +371 65236777; +371 65207304pasts@jekabpils.lv
  • elektroniski portālā www.latvija.lv;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, kā arī personai, attiecībā uz kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par tiesiskā statusa noteikšanu vai uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu.

Pašvaldības atbalsts dzīvokļa jautājuma risināšanā

Ja persona, pamatojoties uz 2022. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā” ir reģistrēta reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā, tā var izvēlēties konkrētu dzīvokli no pašvaldības brīvo dzīvokļu saraksta.

Bērnu uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Jēkabpils novadā ir vienota bērnu reģistrācija uzņemšanai Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādēs „Auseklītis”, „Bērziņš”, „Kāpēcītis”, „Zvaigznīte”, „Zvaniņš”, Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte", Salas pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte" vai Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte". Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā pirmsskolas izglītības iestādē.

Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.

Kā notiek remigrantu bērnu uzņemšana mācību iestādēs?

Kārtību, kādā izglītības iestādē jāuzņem skolēns, kurš ir atgriezies no ārzemēm,  nosaka Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu  Nr.591 “Kritēriji un kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai uz nākamo klasi” 30. un 31.punkts. Proti, ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir ieradies no mācībām citā valstī, tad:

  • izglītības iestādes vadītājs izveido komisiju trīs pedagogu sastāvā, lai novērtētu skolēna valodas prasmi un sasniegumus mācību priekšmetu apguvē;
  • pedagogu komisija kopā ar skolēnu un skolēna vecākiem novērtē mācību sasniegumus;
  • izglītības iestādes vadītājs uzņem skolēnu vecumam un vajadzībām  atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācību satura pēctecību un
  • nosaka mācību procesā nodrošināmos atbalsta pasākumus pamatizglītības programmas apguvei (no viena līdz trīs mācību gadu laikā) mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī to mācību priekšmetu, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā, apguvei.

Savukārt, ja izglītojamais iepriekš ir mācījies Latvijā, uzņem viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, iepriekš izvērtējot  iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus, ja nepieciešams, tiek noteikts atbalsts mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture” apguvei viena mācību gada laikā.   
 

Konsultācijas neskaidros jautājumos var saņemt sazinoties ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi.

Buklets "Jēkabpils - pilsēta, ko saukt par mājām"

Citi pakalpojumi

Jēkabpils reģionālā slimnīca

Par iespējām saņemt medicīniskos pakalpojumus un pierakstu pie ārsta
Adrese: A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
Tālrunis:  +371 62203333
E-pasts:  info@jrslimnica.lv

Mācību centra "BUTS" Jēkabpils filiāle

Prasmju un valodu apguve:
Adrese: Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils
Tālrunis: +371 65236618, +371 27898022
Fakss: +371 65236618
E-pasts: jekabpils@buts.lv


Vēlies uzsākt savu uzņēmējdarbību? Informāciju par valsts un pašvaldības atbalsta iespējām lasi šeit

Par kultūras notikumiem Jēkabpils novadā lasi Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes interneta vietnē

Par sporta norisēm lasi Jēkabpils Sporta centra interneta vietnē.

Par apskates objektiem novadā lasi Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centra interneta vietnē.

Informācija ar norisēm pilsētā un reģionā pieejama arī Jēkabpils novada pašvaldības sociālo tīklu kontos.

Seko un uzzini

www.facebook.com/JekabpilsLV
www.instagram.com/JekabpilsLV
www.twitter.com/JekabpilsLV
www.draugiem.lv/JekabpilsLV