Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu dzīvesvietu, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Jēkabpilī.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējot bērna dzimšanas faktu vienlaikus tiek veikta šī bērna dzīvesvietas adreses deklarēšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
  - Dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu aizpilda pašvaldības darbinieks un persona to paraksta

  - Dokumenti
  1) Iestādes darbiniekam tiek uzrādīta Pase vai personas apliecība
  2) Dzimšanas apliecība, deklarējot nepilngadīga bērna dzīvesvietu un dokumentus, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības.
  3) Pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
  4) Ārzemniekiem un bezvalstniekiem jāuzrāda Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.

  Vai

  E-paklpojums Latvija.lv

 2. Pakalpojuma maksa
  Valsts nodevas apmērs ir 4.27 euro.
  Samaksas atvieglojumi skatīt: cita informācija
  E-pakalpojums Latvija.lv: bez maksas