Informācija par darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām publicēta saskaņā ar Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225
Kārtība, kādā tiek publiskota informācija
par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem
un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestāžu amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu.

Amata saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši 26.04.2022. Ministru kabineta noteikumi Nr.262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu aprakstu izstrādāšanas kārtība”.

Darbinieka novērtēšanu veic atbilstoši “Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas nolikumam” 

Par katru Pašvaldības iestādi Iestādes vadītājs, saskaņojot ar Pašvaldības izpilddirektoru, izdod rīkojumu, nosakot darbiniekiem mēnešalgas apmēru un tās piemērošanas kārtību. Mēnešalgu koriģē atbilstoši katrai Pašvaldības iestādei nākamā budžeta gadā paredzētajam finansējumam atlīdzībai.

Informācija par piemaksām, naudas balvām, sociālajām garantijām

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām