Pamatojoties uz noteikumiem „Medību tiesību piešķiršanas kārtība Jēkabpils novada pašvaldībā”, kas apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. sēdes lēmumu Nr.240, no 13.05.2022. notiek pieteikšanās medību tiesību lietošanai, šādām zemes vienībām:

Pagasts

zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Pieteikšanās termiņš, līdz

Medību tiesību nomas termiņš

Dignājas

5652 002 0078

1,20

27.05.2022. (ieskaitot)

Nav īsāks par 1 (vienu) gadu, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem

Zasas

5698 005 0075

18,05

27.05.2022. (ieskaitot)

Nav īsāks par 1 (vienu) gadu, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem

 

 

Pieteikumus medību tiesību nomai saskaņā ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. sēdes lēmumu Nr.240, noteikumiem „Medību tiesību piešķiršanas kārtība Jēkabpils novada pašvaldībā”, jāiesniedz Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē – Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā  vai nosūtot uz attistibas.parvalde@jekabpils.lv.