Jaunais Jēkabpils novada teritorijas plānojums - nozīme, izstrādes process un iespējas līdzdarboties

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Atbilstoši Jēkabpils novada domes lēmumam[1] ir sākta jauna teritorijas plānojuma izstrāde. Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tajā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Prasības attiecināmas uz funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanu un apbūvi. Tas ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kas regulē to, kā drīkst izmantot Jēkabpils novada teritoriju – nekustamos īpašumus, t.sk. kas ir atļauts, kas aizliegts, kādi nosacījumi jāievēro, lai varētu veikt apbūvi, kādas ir īpašās teritorijas.

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Viens no galvenajiem jaunā teritorijas plānojuma uzdevumiem būs aktualizēt, integrēt un salāgot spēkā esošos teritorijas plānojumus[2]. Spēkā esošie teritorijas plānojumi bija izstrādāti iepriekšējām, līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošajām administratīvajām teritorijām, kas nu jau šobrīd apvienotas kopējā Jēkabpils novadā. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde ir svarīga, lai nodrošinātu to, ka visa Jēkabpils novada teritorija tiek attīstīta un pārvaldīta pēc vienādiem principiem.

Izstrādes process, ņemot vērā šī dokumenta nozīmi, sarežģītību un nepieciešamību nodrošināt plašas līdzdalības iespējas, paredzēts līdz 2025. gada beigām. Tas sastāvēs no vairākiem posmiem.

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Sākotnējā posmā paredzēts darbs ar institūcijām, Jēkabpils novada pašvaldības speciālistiem, kā arī dažādām interešu grupām. Iedzīvotāji, uzņēmēji un citi nekustamo īpašumu īpašnieki vai tiesiskie lietotāji aicināti sniegt savus priekšlikumus iecerēm un nepieciešamajām izmaiņām jau dokumenta izstrādes sākuma posmā. Sākuma posms rezultēsies dokumenta 1. redakcijas izstrādē, kuram tiks organizēts publiskās apspriešanas process. Publiskās apspriešanas ietvaros būs iespēja iepazīties ar izstrādāto dokumenta 1. redakciju, piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs, sniegt priekšlikumus. Paredzams, ka pēc šī izstrādes posma sekos nākamais posms – 2. redakcijas izstrāde, kuras ietvaros atkārtoti tiks rīkota publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas process tiks organizēts tā, lai ar dokumentu redakcijām varētu iepazīties gan elektroniski, gan klātienē. Nepieciešamības gadījumā tiks izstrādātas papildu redakcijas, nodrošinot to, lai visu pušu intereses maksimāli tiktu ņemtas vērā, vienlaicīgi sekmējot ilgtspējīgu teritorijas plānošanu, attīstību un apsaimniekošanu.

Īpaši būtiska ir sabiedrības iespēja iesaistīties plānošanas procesā. Lai nodrošinātu to, ka jaunā teritorijas plānojuma izstrādes process ir caurspīdīgs, saprotams ikvienam interesentam, zemāk veikts apkopojums ar biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ).

Jautājums

 

Atbilde

1.      Kāpēc nepieciešams izstrādāt jaunu teritorijas plānojumu?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Izstrādāt teritorijas plānojumu un nodrošināt tā pārraudzību ir viens no pašvaldības pienākumiem. Ņemot vērā to, ka pēc 2021. gada 1. jūlijā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas Jēkabpils novads apvieno vairākas administratīvās teritorijas, nepieciešams jauns, vienots teritorijas plānojums visai novada teritorijai.

2.      Kad būs gatavs jaunais teritorijas plānojums?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Jaunais novada teritorijas plānojums jāizstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

3.      Kāds statuss ir iepriekšējiem teritorijas plānojumiem?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Līdz jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai spēkā esoši ir Jēkabpils novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi par teritorijas plānojumiem.

4.      Kā jaunais teritorijas plānojums atšķirsies no iepriekšējiem teritorijas plānojumiem?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Jaunais teritorijas plānojums aptvers visu Jēkabpils novada teritoriju. Galvenā atšķirība būs tāda, ka visā novada teritorijā tiks izmantoti vienādi nosacījumi un nepastāvēs atšķirības vai savstarpējas pretrunas. Ja šobrīd spēkā esoši ir seši dažādos laikos un veidos izstrādāti dokumenti, tad līdz ar jauno dokumentu tiks nodrošināta vienota pieeja.

5.      Vai teritorijas plānojums sastāv tikai no kartēm?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Nē, teritorijas plānojumu veido vairākas daļas: 1) Paskaidrojuma raksts, 2) Grafiskā daļa, 3) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 4) Pārskats par izstrādi. Ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņems lēmumu par to, ka dokumentam ir jāpiemēro stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, tad tiks izstrādāts arī Vides pārskats.

6.      Kāds ir teritorijas plānojuma juridiskais statuss?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tiek pieņemti kā pašvaldības saistošie noteikumi. Tas nozīmē, ka tie būs saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, veicot apbūvi vai citu saimniecisko darbību novada teritorijā. Paskaidrojuma raksts, Pārskats par izstrādi un Vides pārskats ir informatīvi dokumenti.

7.      Kā es varu iesaistīties?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Ikviens interesents jau šobrīd rakstiski var iesniegt pašvaldībai iesniegumu ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, pamatojot nepieciešamās izmaiņas, kas būtu jāparedz jaunajā teritorijas plānojumā. Pirms iesnieguma iesniegšanas jāiepazīstas ar spēkā esošajā plānojumā noteikto zonējumu gan savā, gan blakus esošajos nekustamajos īpašumos, vai tajos atļautā izmantošana un apbūves parametri atbilst ilgtermiņa attīstības iecerēm, neveidojas konfliktsituācijas ar kaimiņu īpašumos atļauto izmantošanu. Tiklīdz būs sagatavota dokumenta 1. redakcija, tiks organizēts publiskās apspriešanas process (t.sk. sanāksmes). Paredzams, ka pēc tā dokuments tiks pilnveidots, ņemot vērā saņemtos iesniegumus. Pēc tam sekos 2. redakcija un nepieciešamības gadījumā arī tālāko redakciju publiskā apspriešana, kurā atkal būs iespēja iesaistīties. Darba procesā, iespējams, ka tiks īstenotas nelielas aptaujas, kā arī teritoriālās un dažādu mērķauditoriju (iedzīvotāji, uzņēmēji, NVO u.c.) sanāksmes, aicinot tajās piedalīties ikvienu interesentu. Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot sagatavoto formu.

8.      Kā es zināšu, ka notiek dokumenta publiskās apspriešanas process?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Informācija par visām aktivitātēm tiks savlaicīgi publicēta dažādos pašvaldības komunikācijas kanālos (t.sk. gan digitālajos, gan drukātajos). Piemēram, tiklīdz tiks uzsākts publiskās apspriešanas process dokumenta 1. redakcijai, būs nodrošināta paziņojumu izvietošana visos iespējamajos pašvaldības oficiālajos komunikācijas kanālos (informatīvajā izdevumā, tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos). Procesam iespējams sekot līdzi un vēlāk, publiskās apspriešanas laikā, iesniegt arī savus priekšlikumus Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

9.      Kā es varu iesniegt savus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Iesniegumu, adresējot Jēkabpils novada Attīstības pārvaldei ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, var iesniegt dažādos veidos. Aicinām izvēlēties sev ērtāko:

·        Elektroniski, sūtot uz e-pastu attistibas.parvalde@jekabpils.lv;

·        Pa pastu, sūtot uz adresi Rīgas iela 150a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202;

·        Iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot sagatavoto formu.

Publiskās apspriešanas laikā iesniegumu būs iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv.  

10.   Ja mani viss apmierina iepriekšējā (spēkā esošajā teritorijas plānojumā), vai man ir jāiesniedz iesniegums?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Pamatā tiek plānots, ka tiks saglabāti esošajos teritorijas plānojumos paredzētie risinājumi, bet izmaiņas tiks veiktas tad, ja būs būtiska un pamatota nepieciešamība, kā arī, ja mainījušies normatīvie akti vai nosacījumi. Gadījumā, ja attiecībā uz Jūsu nekustamo īpašumu tiks rosināts veikts izmaiņas, tās tiks iekļautas 1. redakcijā, tādēļ publiskās apspriešanas procesā būs iespējams pārliecināties, vai Jūs viss apmierina, vai nav iebildumu, citu priekšlikumu.

11.   Vai man jāgaida līdz publiskai apspriešanai, lai sniegtu savu priekšlikumu?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Nē, iesniegumus iespējams iesniegt jau šobrīd – dokumenta izstrādes sākuma posmā. Turklāt tas ir pat īpaši rekomendējams, lai nodrošinātu to, ka iesniegumu var ņemt vērā jau gatavojot teritorijas plānojuma 1. redakciju.

12.   Vai es varu plānot izmaiņas savā nekustamā īpašumā, kamēr nav stājies spēkā jaunais teritorijas plānojums?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Kamēr nebūs pieņemts lēmums par jaunā teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par tā īstenošanu, tikmēr spēkā esoši ir pašreizējie pašvaldības saistošie noteikumi par teritorijas plānojumiem. Tādēļ visām aktivitātēm (būvniecībai, teritorijas izmantošanai) jābūt saskaņā ar tiem.

13.   Kur es varu atrast šobrīd spēkā esošo teritorijas plānojumus?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Visus spēkā esošos teritorijas plānojumus iespējams atrast elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv:

·        Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojums 2019. - 2030. gadam,

·        Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam,

·        Krustpils novada teritorijas plānojums 2013.–2024. gadam,

·        Salas novada teritorijas plānojums (spēkā no 2019. gada),

·        Aknīstes novada teritorijas plānojums (spēkā no 2020. gada),

·        Viesītes novada teritorijas plānojums (spēkā no 2019. gada).

Ar teritorijas plānojumiem iespējams iepazīties vēršoties pašvaldībā pie Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes (telefons: 65207421, e-pasts: attistibas.parvalde@jekabpils.lv, adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5202)

14.   Kā saprast teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, t.sk. krāsas un apzīmējumus?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā (kartēs) noteikta atļautā (plānotā) izmantošana (funkcionālais zonējums) katrai zemes vienībai. Vispirms kopējā novada kartē jāatrod sava pilsēta, pagasts, ciems un zemes vienībā noteiktais burtu un krāsu kods (apzīmējums). Piemēram, DzS - Savrupmāju apbūves teritorija (dzeltens), P - Publiskās apbūves teritorija (gaiši sarkans), M - Mežu teritorija (pelēki zaļš). Tad Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos jāatrod attiecīgā sadaļa (funkcionālās zonas nosaukums un burtu apzīmējums), kurā aprakstīti atļautie teritorijas izmantošanas veidi un nosacījumi - apbūves parametri u.c. konkrētajā funkcionālajā zonā. Piemēram, DzS - savrupmāju apbūves teritorijā ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasar­nīcu apbūve. Atļautā minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 1200 m2, maksimālais apbūves blīvums – 30%, maksimālais stāvu skaits, apbūves augstums - 2 stāvi, 12 m u.c. apbūves parametri un teritorijas izmantošanas nosacījumi atbilstošajā funkcionālajā zonā.

15.   Ko es varu darīt savā īpašumā, ja tam noteiktā funkcionālā zona ir Lauksaimniecības teritorija (L)?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Lauksaimniecības teritorija (L) ir viens no visplašāk sastopamajiem un elastīgākajiem teritoriju izmantošanas veidiem. Ja īpašumam noteikts šāds funkcionālais zonējums, tad to var izmantot daudzveidīgi - lauksaimniecībai, viensētu apbūvei, lauksaimnieciskās vai vieglās ražošanas (pārtikas ražošanas, kokapstrādes u.c.) uzņēmumu apbūvei, publiskajai apbūvei, kā arī citiem papildu noteiktiem teritorijas izmantošanas veidiem. Lauku teritorijās (ārpus pilsētu un ciemu teritoriju robežām) Lauksaimniecības teritorijas (L) jaunveidojamās zemes vienības minimālā platībai jābūt 2 ha, ja vien citos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka minimālā platība vai ir kādi citi izņēmumu gadījumi. Piemēram, mazākā zemes vienībā atļauts atdalīt esošu viensētu, atsevišķu ražošanas, publiska vai komerciāla rakstura objektu būvniecībai un apsaimniekošanai nepieciešamo teritoriju.

16.   Kas izstrādā jauno teritorijas plānojumu?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Teritorijas plānojuma izstrādes procesu vada Jēkabpils novada Attīstības pārvalde (izstrādes vadītāja Gunda Cērmūkša, tel.nr.: 22018804, e-pasts.: gunda.cermuksa@jekabpils.lv). Dokumenta izstrādi veic vadošais telpiskās attīstības plānošanas uzņēmums Latvijā - SIA “Reģionālie projekti” (projekta vadītāja Santa Pētersone, tel.nr.: +371 29 419 002, e-pasts: santa@rp.lv)[3].

17.   Kur es varu rast papildu atbildes uz dažādiem jautājumiem saistībā ar jaunā teritorijas plānojuma izstrādi?

Ilustratīvs simbols teksta saturam

Pirmkārt, vēršoties pašvaldībā (plānojuma izstrādes vadītāja Gunda Cērmūkša, tel.nr.: 22018804, e-pasts.: gunda.cermuksa@jekabpils.lv). Otrkārt, teritorijas izstrādes sekmīgai nodrošināšanai ir piesaistīts telpiskās plānošanas uzņēmums SIA “Reģionālie projekti” (projektu vadītāja Santa Pētersone, santa@rp.lv).

 

 


[1] Jēkabpils novada domes 2022. gada 30. jūnija lēmums Nr. 568 (protokols Nr.13, 84.§) “Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”

[2] Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojums 2019. - 2030.gadam, Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam, Krustpils novada teritorijas plānojums 2013.–2024. gadam, Salas novada teritorijas plānojums (spēkā no 2019. gada), Aknīstes novada teritorijas plānojums (spēkā no 2020. gada) un Viesītes novada teritorijas plānojums (spēkā no 2019. gada)

[3] Saskaņā ar atklātā iepirkuma konkursa “Jēkabpils novada teritorijas plānojums” izstrāde”” rezultātiem un noslēgto līgumu

 

Plānošanas dokumenta teritorijas karte