Norises vieta: Rīgas ielā 150A, konferenču zālē

Darba laiks: Katra mēneša pirmā ceturtdiena, plkst.13.00

Attīstības un tautsaimniecības komitejas

DARBA KĀRTĪBA

07.03.2024. plkst. 13:00 , Rīgas iela 150A, Jēkabpils/Microsoft Teams platforma

                                                                                                                  

1.   Darba kārtības apstiprināšana

2.   INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS: Mežsaimniecības inženiera prezentācija.

3.   "Par tiesību piešķiršanu un atļaujas (administratīvā akta) izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā, īpašumā Rasas, Kūku pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56700080110""

4.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (meža cirsmas “Lazdukalni”, Leimaņu pag., “Centrs, Zasas pag.”, “”Gričānu  karjers”, Viesītes pag., )

5.   "Par rīcību ar kokiem un krūmiem"

6.   "Par aizņēmumu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā” Nr. EKII-7/20 īstenošanai"

7.   "Par deleģēšanas līgumu" ( Ancenes BUB, ugunsdzēs. pēc VARAM )

8.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (groz. Lic. makšķ. Saukas ezerā nol., pēc Saukas Dabas Parka Biedrības iesnieguma)

9.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (ēku numura zīmes)

10.   "Par grozījumiem nolikumā “Nolikums par atbalsta sniegšanu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai Jēkabpils novadā”"

11.   "Par kārtības apstiprināšanu (kritēriji nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai)"

12.   "Par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Zasas pagasta Zasas ciemā"

13.   "Par kustamās mantas atsavināšanu" (apkures katls Varieši, Variešu pagasts)

14.   "Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā"

15.   "Par zemes robežu precizēšanu" (Kalna pagasts)

16.   "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 28.06.2018. lēmumā Nr.294 “Par projekta ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu”"

17.   "Par grozījumiem 23.02.2023. lēmumā Nr. 165 “Par grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā (2017-2020)”

18.   "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu Jēkabpilī"

19.   "Par zemes lietošanas mērķi Aizupes iela 18, 20, 22, Jēkabpils, Jēkabpils novads"

20.   "Par zemes vienības atdalīšanu un starpgabala statusa piešķiršanu" (Brīvības iela 24, Jēkabpils)

21.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" ("Ziemeļsusēja", Ābeļu pagasts)

22.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" ("Birzmala", Mežāres pagasts)

23.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" (Augšzemes iela 8B, Aknīste)

24.   "Par izsoles rezultātu  apstiprināšanu" ("Ziemelīši", Kalna pagasts)

25.   "Par izmaiņām nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskajā daļā" (Robežu iela 21B, Viesīte)

26.   "Par izmaiņām nekustamā īpašuma Valsts kadastra sistēmā" (Aknīste)

27.   "Par grozījumu zemes nomas līgumā" (Aknīstes pagasts)

28.   "Par zemes nomas līguma slēgšanu" (Rites pagasts)

29.   "Par vienošanos pie 10.03.2022. Zemes nomas līguma" (AVSAC)

30.   "Par zemes nomas līguma izbeigšanu" (Aknīstes pag.)

31.   "Par zemes nomas līguma izbeigšanu un pārslēgšanu" (Elkšņu pagasts)

32.   "Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu" ("Smeltes", Elkšņu pagasts)

33.   "Par nekustamā īpašuma otrās izsoles sākuma cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu" (Kalna iela 15A, Viesīte)

34.   "Par nekustamā īpašuma otrās izsoles sākuma cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu" ("Dzenīši", Aknīstes pagasts).

35.   "Par nekustamā īpašuma otrās izsoles sākuma cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu" (Kalna iela 13B, Viesīte)

36.   "Par būvju piespiedu nojaukšanu" (Ziemeļu iela 12, Jēkabpils)

37.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu" (Ārijas Elksnes iela 10B, Jēkabpils)

38.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Donaviņas iela 3, Jēkabpils)

39.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Vītolu iela 11, Jēkabpils)

40.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Vītolu iela 13, Jēkabpils)

41.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Vītolu iela 15, Jēkabpils)

42.   "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības" (“Landzāni 1”-1, Vīpes pagasts)

43.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (“Gravu lauks”, Kūku pagasts)

44.   "Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu" (“Ceļtekas”, "Bernīši", Atašienes pagasts)

45.   "Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu" (Atašienes pagasts)

46.   "Par zemes vienību apvienošanu un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Kūku pagasts)

47.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (D/s Liesma, Ābeļu pagasts)

48.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (“Upītes”, Zasas pagasts)

49.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (“Pīlādži”, Dunavas pagasts)

50.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (Dunavas pagasts)

51.   "Par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu Kalna pagastā"

52.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (“Meldri”, Rubenes pagasts)

53.   "Par starpgabala statusa piešķiršanu un nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai" (Zasas, Dignājas un Kalna pagasts)

54.   "Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5654 004 0109, “Vecā skola”, Dunavas pagasts, sadali, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes vienības daļas nodošanu atsavināšanai"

55.   "Par otrās izsoles rīkošanu" (“D/s Liesma Nr.18”, Ābeļu pag.)

56.   "Par otrās izsoles rīkošanu" (“Pakalniņi”, Kalna pag.)

57.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 22.02.2024. lēmumā Nr. 120 “Par dzīvokļa īpašuma iegādi Zasas pagastā”"

58.   "Par projekta “Zandartu mazuļu ielaišana Jēkabpils novada Laukezera, Baļotes un Marinzejas ezera zivju resursu papildināšanai” iesniegšanu Zivju fonda atbalsta pasākumā zivju resursu pavairošanai un atražošanai""

59.   "Par projekta “Zandartu mazuļu ielaišana Jēkabpils novada Radžu ūdenskrātuves zivju resursu papildināšanai” iesniegšanu Zivju fonda atbalsta pasākumā zivju resursu pavairošanai un atražošanai""

60.   "Par projekta “Zandartu mazuļu ielaišana Daugavā zivju resursu papildināšanai” iesniegšanu Zivju fonda atbalsta pasākumā zivju resursu pavairošanai un atražošanai""

61.   "Par projekta “Zandartu mazuļu ielaišana Jēkabpils novada Viesītes, Zuju un Vecmuižas ezeru zivju resursu papildināšanai” iesniegšanu Zivju fonda atbalsta pasākumā zivju resursu pavairošanai un atražošanai""

62.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (D/S Automobīlists Nr.5/4-64, Salas pag.)

63.   "Par zemes vienības piekritību Jēkabpils novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā (Vizulīši, Salas pagasts)

64.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Aizkārkli, Salas pag.)

65.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Ošānu iela 8A, Salas pag.)

66.   "Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā" (Sēlpils pagasts)

67.   "Par apbūves tiesību pārjaunojuma līgumu" (Varoņu iela 10, Jēkabpils)

68.   "Par nomas maksas  samazināšanu" (Dzirnavu iela 28, Jēkabpils, Jēkabpils novads)

69.   "Par vienošanās noslēgšanu pie nekustamā īpašuma nomas līguma" (SIA "AIJA AUDIO", Ķieģeļu iela 19B, Jēkabpils)

70.   "Par otrās izsoles rīkošanu" (Celtnieku iela 5C-35, Jēkabpils)

71.   "Par otrās izsoles rīkošanu" (Ķieģeļu iela 11-32, Jēkabpils)

72.   "Par otrās izsoles rīkošanu" (Ķieģeļu iela 7-39, Jēkabpils)

73.   "Par dzīvojamās mājas “Arāji”, Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu"

74.   "Par dzīvojamās mājas Brīvības iela 274, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu"

 

 

 

Komitejas priekšsēdētājs                                                            Ainars Vasilis

 

Vineta Višteine 25421830

 

 

 

 

2023. gada Attīstības un tautsaimniecības komiteju sēžu audioieraksti