Norises vieta: Rīgas ielā 150A, konferenču zālē

Darba laiks: Vienu reizi mēnesī, plkst.13.00

Attīstības un tautsaimniecības komitejas

DARBA KĀRTĪBA

02.02.2023. plkst. 13:00 , Rīgas iela 150A, Jēkabpilī                                                                                                         

1.   Par Darba kārtību

2.   "Par zemes nomas līguma noslēgšanu ("Bābenīca", "Milzkalne", Mežāres pag.)"

3.   "Par zemes nomas līguma noslēgšanu ("Bērzieši", Vīpes pag.)"

4.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un ceļa servitūta nodibināšanu ("Caunes 1", Vīpes pag.)"

5.   "Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu (“Autogarāža”, Mežāres pag.)"

6.   "Par neapbūvēto zemesgabalu saraksta papildināšanu"

7.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu ("Nākotnes", Krustpils pag.)"

8.   "Par medību tiesību nodošanu zemes vienībām Vīpes pagastā"

9.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu ("Māja Nr.3" - 4, Varieši)"

10.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu ("Mušas", Atašienes pag.)"

11.   "Par grozījumiem pirkuma līgumā"

12.   "Par zemes nomu (Viesīte)"

13.   "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu ( Viesīte)"

14.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Līksnas, Elkšņu pag.)"

15.   "Par grozījumu 21.12.2021. domes lēmumā Nr.1187 "Par zemes piekritību pašvaldībai (Viesītes pag.)."

16.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu"

17.   "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu ( Viesīte)"

18.   "Par nekustamā  īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu (Viesīte)"

19.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Silakrogs", Elkšņu pagasts)"

20.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Pļavnieki", Salas pagasts)"

21.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Tvaika iela 1, Jēkabpils)"

22.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Skaras", Salas pagasts)"

23.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (Brīvības 41, Jēkabpils)"

24.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Medņu iela 1A, Jēkabpils)"

25.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Artilērijas iela 16A, Jēkabpils)"

26.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Ļaudonas iela 6, Jēkabpils pilsēta)"

27.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Viestura iela 38B, Jēkabpils)"

28.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Daugavpils iela 5A, Jēkabpils pilsēta)"

29.   "Par zemes gabala nomu (“Mežanči”, Gārsenes pagasts)"

30.   "Par zemes nomas līguma slēgšanu (“Jāņkalni”, Dunavas pagasts)"

31.   "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (“Akācijas” - 4, Dunava, Dunavas pagasts)"

32.   "Par nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu (telpu noma Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts)"

33.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un brīvas cenas apstiprināšanu (“Mežrozes”, Kalna pagasts)"

34.   "Par pārjaunojuma līguma slēgšanu (Leimaņu pagasts)"

35.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (“Liepupe”, Rubenes pagasts)"

36.   "Par publiskās ūdenstilpes Saukas ezers nodošanu nomā"

37.   "Par zemes nomas līguma noslēgšanu (“Upesboķi”, Salas pag.)"

38.   "Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu ( Biržu iela 9-6, Zaļā iela 2-26, Salas pag.)"

39.   "Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Jēkabpils pilsētā)

40.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu (Augšzemes iela 25-2, Aknīste)"

41.   "Par nodomu līgumu"

42.   "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 25.10.2018. lēmumā Nr. 447 "Par projekta ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu""

 

Komitejas priekšsēdētājs                                                            Ainars Vasilis

 

Diāna Ivanova 27807841

2023. gada Attīstības un tautsaimniecības komiteju sēžu audioieraksti