Norises vieta: Rīgas ielā 150A, konferenču zālē

Darba laiks: Katra mēneša pirmā ceturtdiena, plkst.13.00

Attīstības un tautsaimniecības komitejas

DARBA KĀRTĪBA

07.12.2023. plkst. 13:00 , Rīgas iela 150A, Jēkabpils/Microsoft Teams platforma

                                                                                                                  

1.   Darba kārtības apstiprināšana

2.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu" (“Mežāres”, Krustpils pagasts)

3.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu"  (“D/s Mostoviks Nr.28”, Variešu pagasts)

4.   "Par zemes nomas līguma pagarināšanu" (“Ūdri”, Vīpes pagasts)

5.   "Par lauku apvidus zemes nomas līguma izbeigšanu" (“Neretas 8”, Vīpes pagasts)

6.   "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu" (“Autogarāža”, Mežāres pagasts)

7.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 25.08.2022. lēmumā Nr.713 “Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un atsavināšanu” (protokols Nr.19, 17.§)"

8.   "Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un atsavināšanu" (“Saknītes”, "Neretas 8", Vīpes pagasts)

9.   "Par zemes nomas līguma noslēgšanu" (Aknīstes pagasts)

10.   "Par zemes nomas līguma noslēgšanu" (Asares pagasts)

11.   "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (Viesīte)

12.   "Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (Viesīte)

13.   "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu" (Aknīste)

14.   "Par izmaiņām nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā, nekustamo īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (Asare)

15.   "Par Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemes komisijas lēmuma aktualizāciju"

16.   "Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļu reģistrēšanu"

17.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Biržu iela 4-11, Biržu iela 7-15, Biržu iela 7-17, Salas pagasts)

18.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Daugavieši, Salas pag.)

19.   "Par zemes nomas līguma izbeigšanu" (“Daugavieši”, Salas pagasts)

20.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 27.04.2023. lēmumā Nr.371 “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu” (Jaunzvaniņi, Salas pag.)

21.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās cenas apstiprināšanu" (“Skroderi”, Salas pag.)

22.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (kadastra numurs 56010010929, Jēkabpils)

23.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Robežu iela 31, Jēkabpils)

24.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Ozolu iela 18A, Jēkabpils)

25.   "Par atļaujas sniegšanu bezmantinieka mantas atsavināšanai" (Zīlānu iela 39, Jēkabpils)

26.   "Par zemes nomas līguma pagarināšanu" (“Kumelītes”, Ābeļu pagasts)

27.   "Par zemes nomas līgumu izbeigšanu" (“Vecās Desāres”, Kalna pagasts)

28.   "Par medību tiesību nodošanu Zasas pagastā"

29.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un brīvas cenas apstiprināšanu" (Ābeļu pagasts, Jēkabpils)

30.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (“Bērzāres”, Leimaņu pagasts)

31.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai" (Dunavas pagasts)

32.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (“Vihotkas”, Ābeļu pagasts)

33.   "Par tiesību piešķiršanu un atļaujas (administratīvā akta) izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56580020070 un 56580080091", Elkšņu pagastā

34.   "Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu Jēkabpilī"

35.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un brīvas cenas apstiprināšanu Jēkabpils pilsētā"

36.   "Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes vienību 5601 001 0068 un 5601 001 7135 robežu pārkārtošanai", Jēkabpils, Jēkabpils novads

37.   "Par pārjaunojuma līguma slēgšanu"

38.   "Par nomas maksas  samazināšanu" (Dzirnavu iela 28, Jēkabpils, Jēkabpils novads)

39.   "Par zemes nomas līguma izbeigšanu" (SIA "Reitan Convenience Latvia")

40.   "Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā" (Draudzības aleja 26-75, Jēkabpils, Jēkabpils novads)

41.   "Par atļaujas sniegšanu bezmantinieku mantas atsavināšanai" (Madonas iela 81-4, Jēkabpils, Ķieģeļu 7-20, Jēkabpils, Nameja iela 32-29, Jēkabpils, Celtnieku iela 3-14, Jēkabpils)

42.   "Par nekustamā īpašuma nomas līguma grozīšanu" (Rīgas iela 152, Jēkabpils)

43.   "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu"

44.   "Par atļauju veikt zondāžas un ekshumācijas darbus" (zemes vienībā ar kadastra Nr. 56010010279)

45.   "Par detālplānojuma 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Radzes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5648 003 0185", Ābeļu pagastā

46.   "Par zemes ierīcības projekta, robežu pārkārtošanai starp nekustamā īpašuma “Centrs” zemes vienību 5674 005 0113 un nekustamā īpašuma “Imanti” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5674 005 0073 un 5674 005 0074, Leimaņu pagastā, zemes konsolidācijas"

47.   "Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles organizēšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu" (Pļaviņu ūdenskrātuve, Sēlpils pagasts)

48.   "Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles organizēšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstprināšanu" (Vārzgūnes ezers, Kalna pagasts)

49.   "Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu"

50.   "Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, uz pašvaldības dzīvokļu īpašumiem attiecināmas aizdevuma daļas samaksu"

51.   "Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 2, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, uz pašvaldības dzīvokļu īpašumiem attiecināmas aizdevuma daļas samaksu"

52.   "Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 181, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu"

 

Komitejas priekšsēdētājs                                                            Ainars Vasilis

 

Vineta Višteine 25421830

                                                                                                            

 

2023. gada Attīstības un tautsaimniecības komiteju sēžu audioieraksti