Apraksts

2021.gada 1.jūlijā ar Jēkabpils novada domes 01.07.2021. lēmumu Nr.7 apstiprināts jaunizveidotās Jēkabpils novada pašvaldības nolikums, ar kuru pašvaldības funkciju izpildei noteiktas vairākas iestādes, tostarp – Jēkabpils novada Sociālo dienests.

19.08.2021. Jēkabpils novada dome nolēma ar 01.11.2021. apvienot iestādes:

Jēkabpils Sociālais dienests,

Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests,

Aknīstes novada pašvaldības Sociālais dienests,

Jēkabpils novada pašvaldības Sociālais dienests,

Viesītes novada Sociālais dienests,

Salas novada pašvaldības Sociālais dienests,

izveidojot jaunu iestādi – Jēkabpils novada sociālais dienestu (Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmums Nr.126 “Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu”).

Jēkabpils novada Sociālais dienests atrodas  jaunās, renovētās, plašās telpās, klientiem pieejamā vietā, kabineti iekārtoti individuālām sarunām ar klientu

Sociālais dienests nodrošina pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem iespēju saņemt to vajadzībām atbilstošus sociālā darba, sociālās rehabilitācijas, sociālos un cita sociālā atbalsts pakalpojumus, sociālo palīdzību, materiālo atbalstu un sociālās garantijas, kā arī asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā. Lai nodrošinātu minēto funkciju izpildi, sociālais dienests veic Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos uzdevumus, kā arī veic klientu personas datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA, īsteno atkarību profilakses pasākumus un veic sabiedrības izglītošanu par atkarību, tuberkulozes un infekciju slimību izplatības ierobežošanu, koordinē valsts nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu Jēkabpils novadā, konsultē un informē iedzīvotājus sociālā dienesta kompetences jautājumos, slēdz līgumus ar valsts un pašvaldības iestādēm, fiziskām un juridiskām personām savas kompetences jautājumos un kontrolē līgumu izpildi u.c..

rosme
Jēkabpils novada sociālā dienesta Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "ROSME", Jaunā iela 39i Jēkabpilī
NAKTS PATVERSME PIEAUGUŠAJIEM, ZAĻĀ IELA 9, JĒKABPILĪ
Nakts patversme pieaugušajiem, Zaļā iela 9
Grupu dzīvoklis "SAKA", Brīvības iela 286A, Jēkabpilī
Grupu māja "Saka", Brīvības iela 286A, Jēkabpilī
Grupu māja Aknīste
Grupu māja "Aknīste", Skolas iela 9A, Aknīste, Jēkabpils novads
Atelpas brīdis "Līkumi"
Sociālās aprūpes centrs "Atelpa", "Līkumi", Sēlpils pag., Jēkabpils nov. 
Birži 12
Dienas aprūpes centrs "Birži", Biržu iela 12, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads