Apraksts

Jēkabpils novada Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un nodrošina sociālos pakalpojumus Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pamatdzīvesvietu deklarējušām personām (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otrā daļa).

Sociālos pakalpojumus sniedz, tikai pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. Sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta pirmā un otrā daļa).

Sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincips - sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam "Par sociālo drošību" (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.panta pirmā daļa).

Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 18.pants).

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 19.pants).

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pants).

rosme
Jēkabpils novada sociālā dienesta Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "ROSME", Jaunā iela 39i Jēkabpilī
NAKTS PATVERSME PIEAUGUŠAJIEM ZAĻĀ IELA 9
Nakts patversme pieaugušajiem, Zaļā iela 9
DIENAS APRŪPES CENTRS JAUNĀ IELA 39I
Dienas aprūpes centrs, Jaunā iela 391