Spēkā esošie saistošie noteikumi:

 •  
Saistošie noteikumi par nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu Jēkabpils novadā
 •  
Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils novadā
 •  
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils novadā
 •  
Par Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.14 "Saistošie noteikumi par peldvietas "Radžu ūdenskrātuve lietošanas un apsaimniekošanas kārtību"  atzīšanu par spēku zaudējušiem
 •  
Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
 •  
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
 •  

Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Jēkabpils novadā

Grozījumi:

Grozījums Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība publiskās vietās Jēkabpils novadā

 •  
Jēkabpils  novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi
 •  

Saistošie noteikumi Nr.19 par Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksu

Grozījumi:

Grozījums Jēkabpils novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 19 “Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksu”

Grozījums Jēkabpils novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 19 “Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksu”

 •  

Saistošie noteikumi "Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā"

Grozījumi:

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13 "Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā"

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13 "Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā"

 •  

Jēkabpils novada Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums 

Grozījumi:

Grozījums Jēkabpils novada domes 2022.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.27 "Jēkabpils novada Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums

 •  
Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Jēkabpils novadā
 •  

Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums

Grozījumi:

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.28 “Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums

 •  
Saistošie noteikumi par  reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jēkabpils novadā 
 •  

Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā

 •  

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā

Grozījumi:

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā

 •  
Saistošie noteikumi par ēku numerācijas, mājas nosaukumu, ielu, laukumu norāžu un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā
 •  
Par vietām un teritorijām Jēkabpils novadā, kurās nav atļauts organizēt azartspēles 
 •  
Par Jēkabpils novada  pašvaldības simboliku 
 •  
Saistošie noteikumi par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritorijas apsaimniekošanu un aizsardzību 
 •  
Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas sabiedriskā transporta (autobusu) lietošanu 
 •  
Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem
 •  
Saistošie noteikumi  “Par Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 20. jūnija saistošo noteikumu Nr.22 “Saistošie noteikumi par bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma saņemšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
 •  
Saistošie noteikumi "Par Jēkabpils novada domes 2011. gada 24. marta saistošo noteikumu Nr.3 “Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Jēkabpils novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem"
 •  

Pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" maksas pakalpojumi 

Grozījumi:

Grozījums Jēkabpils novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” maksas pakalpojumi (pieņemti 30.06.2022.)

Grozījums Jēkabpils novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” maksas pakalpojumi”” (pieņemti 24.11.2022.)

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” maksas pakalpojumi (pieņemti 21.12.2022.)

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” maksas pakalpojumi” (pieņemti 14.12.2023.)

 •  
Pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" nolikums 
 •  
Saistošie noteikumi par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti
 •  
Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, aizbildnim un audžuģimenei Jēkabpils novadā
 •  

Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā

Grozījumi:

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā

 •  

Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā

Grozījumi:

Grozījumi Jēkabpils novada domes 27.01.2022. saistošajos noteikumos Nr. 4 “Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā

Grozījumi Jēkabpils novada domes 27.01.2022. saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā

 •  

Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā

Grozījumi:

Grozījums Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā

 •  
Kārtība, kādā Jēkabpils novada pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus
 •  
Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā
 •  
Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā
 •  
Saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā 
 •  
Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 
 •  
Par Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par mājokļa pabalstu Jēkabpils novada pašvaldībā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
 •  
Saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu sabiedriskā labuma organizācijām Jēkabpils novadā 
 •  
Jēkabpils novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums
 •  
 •  
 •  
Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
 •  
Par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
 •  
Par Salas novada pašvaldības domes 2016. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par Salas novada simboliku" atzīšanu par spēku zaudējušiem 
 •  
Par Krustpils novada pašvaldības domes 2011. gada 19. oktobra saistošo noteikumu Nr. 2011/24 "Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par simbolikas izmantošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem 
 •  
Saistošie noteikumi par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 
 •  
Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu
 •  

Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā

Grozījumi:

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā"

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.10 “Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā

 •  

Saistošie noteikumi par īres maksas noteikšanu Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātas dzīvojamās telpās 

Grozījumi:

Grozījums Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošajos noteikumos Nr.17 “Saistošie noteikumi par īres maksas noteikšanu Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātas dzīvojamās telpās

 •  
Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību 
 •  
Par atsevišķu domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
 •  
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā 
 •  

Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils novadā

Grozījumi:

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.24 "Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils novadā”

 •  

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā 

Grozījumi:

Grozījumi 2022.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.40 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novadā"

 •  
Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā