Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Nodarbinātais var celt trauksmi, iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, par iespējamiem pārkāpumiem, iestādei nodrošinot ziņotāja anonimitāti.

Konstatējot pārkāpumu iestādē, nodarbinātais ceļ trauksmi par konstatēto gadījumu, sniedzot skaidru un pārdomātu informāciju, ievērojot Iesnieguma likuma 3.pantu, vienā no šādiem veidiem:

1. izmanto Valsts kancelejas izstrādātā trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (pieejams:    www.trauksmescelejs.lv), to atsūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, LV – 5201, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;   

2. sūta uz elektroniskā pasta adresi trauksme@jekabpils.lv, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums; 

3. iesniedz personīgi Atbildīgajai personai, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;   

4. iesniedz elektroniski bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv, ja ziņojumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas portālā un tīmekļvietnē.

 

Trauksmes cēlējs var izmantot pasta kasti pašvaldības telpā 1.stāvā pie galvenās ieejas Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā (ziņojumu un sūdzību pasts), kurā, nenorādot iesniedzēja identitāti, var anonīmi sniegt ziņojumu par konstatētajiem pārkāpumiem.

Anonīmu ziņojumu gadījumā ziņojumu izskatīs atbilstoši iespējām un nodarbinātajam netiks nodrošinātas Trauksmes cēlēju likumā paredzētās aizsardzības garantijas

 

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona Jēkabpils novada pašvaldībā:

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja
Darja Semjonova
E-pasts: trauksme@jekabpils.lv
Tālrunis: 28645857

Iekšējā trauksmes celšanas kārtība iestādē “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde”   

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv