Fasāde
Lauks un plānojums
Fasāde
Lauks un plānojums
Būvniecības ieceres vizualizācija
Lauks un plānojums
Lauks un plānojums
Radzes atrašanās kartē
Radžu ūdenskrātuve ziemā

  

Radžu ūdenskrātuve rudenī

2022. gada 27. oktobrī Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu Nr.1001 “Par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskā plānojuma redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš plānošanas dokumentam “Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskais plānojums” noteikts četras nedēļas no 04.11.2022. – 01.12.2022.

Publiskās apspriešanas laikā, 2022. gada 9. novembrī, plkst.11.00, atbilstoši Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21. panta trešās daļas 4. punkta prasībām, tiek rīkots sabiedrības līdzdalības pasākums - sabiedriskā apspriede, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku MS Teams – pieslēgšanās saite: https://ieej.lv/TUWPO

Ar tematiskā plānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

  • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv (Ģeoportāls): https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23124
  • klātienē Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes ēkā, 1. stāvā, darba dienās no 8.30 līdz 17.00.
  • pašvaldības mājaslapā (Sākums – Aktualitātes - Sabiedrības līdzdalība): https://www.jekabpils.lv/lv/publiskas-apspriesanas-par-attistibas-jautajumiem
  • sabiedriskās apspriedes laikā, kas notiks 2022. gada 9. novembrī, plkst. 11.00, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes konferenču zālē, 2. stāvā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Klātienes apmeklējums iespējams saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajām prasībām.
    Dalību klātienē lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot teritorijas plānotājai uz tālruņa numuru +371 22018804 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi gunda.cermuksa@jekabpils.lv

Rakstiskus iesniegumus, atsauksmes par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskā plānojuma projektu var iesniegt darba dienās no 8.30 līdz 17.00, Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils nov. vai Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, 4.  vai 12. kab., elektroniski parakstītus - nosūtīt uz e-pastiem pasts@jekabpils.lv vai attistibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2022. gada 1. decembrim. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Informāciju par plānošanas dokumentu attālināti vai klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku) sniegs Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes teritorijas plānotāja Gunda Cērmūkša, tel. +371 22018804.

 

Grafiskā daļa:

 

Radžu ūdenskrātuve rudenī
Nosaukums Jēkabpils novada pašvaldība

 

Informatīvs attēls

Jēkabpils novada dome 2021.gada 19. augusta domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.106 (protokols Nr.6, 33. §) “Par Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam un Jēkabpils novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam nodošanu publiskajai apspriešanai”. Sabiedriskā apspriešana ilgs no 2021.gada 23.augusta līdz  26.septembrim.

Atbilstoši likumam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, sākot ar 01.07.2021. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ietilps sešas teritoriālās vienības – Jēkabpils pilsēta un bijušais Aknīstes novads (Aknīste, Aknīstes, Asares, Gārsenes pagasts), Jēkabpils novads (Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagasts), Krustpils novads (Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagasts), Salas novads (Salas un Sēlijas pagasts) un Viesītes novads (Viesīte, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagasts).

Pašreizējo Jēkabpils novada teritoriālo iedalījumu veido 22 pagasti, divas pilsētas – Aknīste un Viesīte un viena valstspilsēta – Jēkabpils. Attīstības teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē sadarbojas visu iesaistīto teritoriju pašvaldības.

Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības teritorijas attīstības plānošanu, tiek izstrādāta  novadam  kopēja Jēkabpils novada Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2021.-2035.gadam un Jēkabpils novada Attīstības programma 2021. – 2027.gadam ietverot ilgtspējīgas attīstības nozīmīgākos elementus – ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības ieceres.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Lai nodrošinātu plašāku interesentu iesaisti aicinām iedzīvotājus  izvēlēties sev ērtāko dalības veidu un laiku piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē klātienē vai tiešsaistē. 

Rakstiskus priekšlikumus Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam un Jēkabpils novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas projekta papildināšanai var iesniegt līdz šī gada 26.septembrim (ieskaitot).

Priekšlikumus var iesniegt:  

Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs.

Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

dokumentu 1.redakcijas pieejamas šeit:
Ilgtspējīgas  Attīstības  Stratēģijas 2021.-2035.gadam 
Jēkabpils novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam


 kā arī drukātā veidā Jēkabpils novada pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja Sandra Gogule (tālr. 65234590; sandra.gogule@jekabpils.lv), kura nepieciešamības gadījumā sniegs konsultācijas attālināti un klātienē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku.