Pašvaldība Jēkabpils novads
Nosaukums Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka ar Jēkabpils novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 49.§) uzsākts darbs pie detālplānojuma zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5648 003 0185, “Radzes”, Ābeļu pagastā. Ar lēmumu var iepazīties domes mājas lapā www.jekabpils.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā wwww.geolatvija.lv caur saiti https://ieej.lv/Radzes.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA “Baltic - Calves”, reģistrācijas numurs 40003747122. Detālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 13,62 ha. Detālplānojuma teritorija atrodas Brodu ciemā pie Aldaunes ielas. Izstrādes vadītāja ir Jēkabpils novada pašvaldības teritorijas plānotāja Santa Šmite.

Detālplānojuma izstrāde notiek, lai pamatotu zemes vienības sadali jauktas publiskās apbūves teritorijā (P2), paredzot nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženiertehniskās apgādes tīklus, atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Saskaņā ar Jēkabpils novada 2013. gada 22. augusta domes sēdē (lēmums Nr.288) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr. 9/2013 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, kas stājušies spēkā 30.08.2013., īstenojami no 14.11.2013., detālplānojuma teritorijas plānotais (atļautais) izmantošanas veids ir jauktas publiskās apbūves teritorijā (P2). Šīs funkcionālās zonas pamatizmantošana ir publisku ēku būvniecība, kā papildizmantošana ir  pieļaujama mazo ražotņu un savrupmāju būvniecība, iekļaujot dzīvokļu vai nedzīvojamo ēku palīgēku izveidi.

Ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas pa tālruni +37128612924 un elektronisko pastu santa.smite@jekabpils.lv,  attistibas.parvalde@jekabpils.lv.