Jēkabpils Vide Daba Dabas aizsardzība
Radžu ūdenskrātuve rudenī

9. novembrī, plkst. 11.00 Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes konferenču zālē, 2. stāvā, Rīgas ielā 150A, notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematisko plānojumu.

Atgādinām, ka 2022. gada 27. oktobrī Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu Nr.1001 “Par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskā plānojuma redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš plānošanas dokumentam “Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskais plānojums” noteikts četras nedēļas no 04.11.2022. – 01.12.2022.

Publiskās apspriešanas laikā, 2022. gada 9. novembrī, plkst.11.00, atbilstoši Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21. panta trešās daļas 4. punkta prasībām, tiek rīkots sabiedrības līdzdalības pasākums - sabiedriskā apspriede, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku MS Teams – pieslēgšanās saite: https://ieej.lv/TUWPO

Ar tematiskā plānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

  • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv (Ģeoportāls): https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23124
  • klātienē Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes ēkā, 1. stāvā, darba dienās no 8.30 līdz 17.00.
  • pašvaldības mājaslapā (Sākums – Aktualitātes - Sabiedrības līdzdalība): https://www.jekabpils.lv/lv/publiskas-apspriesanas-par-attistibas-jautajumiem
  • sabiedriskās apspriedes laikā, kas notiks 2022. gada 9. novembrī, plkst. 11.00, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes konferenču zālē, 2. stāvā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Klātienes apmeklējums iespējams saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajām prasībām.
    Dalību klātienē lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot teritorijas plānotājai uz tālruņa numuru +371 22018804 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi gunda.cermuksa@jekabpils.lv

Rakstiskus iesniegumus, atsauksmes par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskā plānojuma projektu var iesniegt darba dienās no 8.30 līdz 17.00, Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils nov. vai Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, 4.  vai 12. kab., elektroniski parakstītus - nosūtīt uz e-pastiem pasts@jekabpils.lv vai attistibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2022. gada 1. decembrim. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Informāciju par plānošanas dokumentu attālināti vai klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku) sniegs Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes teritorijas plānotāja Gunda Cērmūkša, tel. +371 22018804.