Jēkabpils
Lokālplānojuma teritorijas karte

PLĀNOŠANAS DOKUMENTA NOSAUKUMS: Lokālplānojums Ārijas Elksnes ielā 6 un 6A, Jēkabpils, Jēkabpils novads 

VIDES PĀRSKATA UN LOKĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN ĪSS RISINĀJUMU APRAKSTS: 

Vides pārskats sagatavots, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 23.03.2023. lēmumu Nr. 4-02/23/2023 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. Lokālplānojumu izstrāde ir uzsākta, pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 24.11.2022. lēmumu Nr.1112 (prot. Nr.25, 68.§). 

Lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā Jēkabpils valstspilsētas daļai, lai grozītu spēkā esošajā Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu nekustamajos īpašumos Ārijas Elksnes ielā 6, kadastra numurs 56010013513  un Ārijas Elksnes ielā 6A, kadastra numurs 56010010220 (atrodas un darbojas LPKS “LATRAPS” esošs graudu pirmapstrādes komplekss) no Jauktas centra apbūves teritorijas (JC3) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R1) un nodrošinātu pilsētas ekonomiskajai konkurētspējai nozīmīgu rūpniecisko, ražošanas un pārstrādes uzņēmuma darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. Funkcionālā zonējuma grozīšanas uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju R1 nepieciešama, lai juridiski (de jure) sakārtotu funkcionālā zonējuma atbilstību teritorijas plānojumam un atbilstoši īstenotai lauksaimnieciskajai ražošanai, uzņēmums varētu saņemt B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. Teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājas sugas vai biotopi, dižkoki vai citas dabas vērtības. Ar šo plānošanas dokumentu netiek paredzēta jaunas dabas pamatnes teritorijas transformācija par ražošanas teritoriju, kā arī netiek paredzētas tādas jaunas darbības, kas varētu būtiski ietekmēt vides kvalitāti, tai skaitā vēsturiskās dzīvojamās apbūves (starp dzelzceļa pievadceļu uz lokālplānojuma teritoriju un dzelzceļa līniju “Rīga Pasažieru-Krustpils”) iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. Teritorija jau atrodas pie dzelzceļa, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus un  atbilstoši piemērota turpmākai lauksaimnieciskās ražošanas funkcijas attīstībai. 

Vides pārskatā identificētas, aprakstītas un izvērtētas plānošanas dokumenta  risinājumu īstenošanas iespējamās būtiskās ietekmes uz vidi un iespējamās alternatīvas, ņemot vērā lokālplānojuma darba uzdevumu, mērķus un teritoriju, kura varētu tikt ietekmēta. Secināts, ka plānošanas dokumentā nav identificējami tādi risinājumi, kas radītu vērā ņemamu atmosfēras gaisa, augsnes, grunts, virszemes un pazemes kvalitātes, vides trokšņa situācijas pasliktināšanos. Kopumā izstrādātā Ārijas Elksnes 6, 6A lokālplānojuma redakcija vērtējama neitrāli, būtiski neietekmēs vides stāvokli salīdzinoši ar esošo. Ievērojot TIAN nosacījumus, ārējo normatīvo aktu prasības un saņemot B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumus, pie plānotās darbības īstenošanas netiek prognozētas būtiskas ietekmes uz vides kvalitāti  un apkārtējām teritorijām. 

LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJS: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, mob. tel. + 371 26522307, e-pasts: birojs@rp.lv, www.rp.lv.   

VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDĀTĀJS: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, mob. tel. + 371 26522307, e-pasts: birojs@rp.lv, www.rp.lv.   

Jēkabpils novada dome 2023. gada 25.maijā pieņēma lēmumu Nr.479 (protokols Nr 8, 80) „ Par lokālplānojuma “Ārijas Elksnes ielā 6 un 6A, Jēkabpilī 1.0. redakcijas un Vides pārskata projekta” 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ: no 2023. gada 5. jūnija līdz 2023. gada 4. jūlijam.   

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME: ievērojot  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Microsoft Teams platformā 2023. gada 29. jūnijā plkst. 17.00.  

Saite uz sanāksmi: https://ieej.lv/AElksnes6_6A 

QR kods uz sanāksmi:

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ AR VIDES PĀRSKATA PROJEKTU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES: 

  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25850, 

  • Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.jekabpils.lv/lv/publiskas-apspriesanas-par-attistibas-jautajumiem. 

  • izdrukātā veidā ar Lokālplānojuma redakciju 1.0 un Vides pārskata projektu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes ēkā, Rīgas ielā 150 A, Jēkabpils, Jēkabpils novads pašvaldības darba laikā.  

  • SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ PAPILDUS INFORMĀCIJU IESPĒJAMS IEGŪT KLĀTIENĒ JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ: sazinoties ar Jēkabpils novada pašvaldības teritorijas plānotāju Santu Šmiti pa tālruni +37128612924 vai rakstot uz e-pastu: santa.smite@jekabpils.lv. 

RAKSTISKUS PRIEKŠLIKUMUS UN ATSAUKSMES PAR lokālplānojuma 1.0 redakciju un VIDES PĀRSKATA PROJEKTU LĪDZ 2023. GADA 4. JŪLIJAM IESPĒJAMS IESNIEGT: 

  • nosūtot pa pastu Jēkabpils novada pašvaldībai, adrese: Rīgas ielā 150 A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202. 

  • nosūtot uz e-pasta adresi Jēkabpils novada pašvaldībai elektroniski parakstītu iesniegumu: attistibas.parvalde@jekabpils.lv 

  • klātienē - Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150 A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.