Jēkabpils Vide
Radžu ūdenskrātuve ziemā

Publicēts ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskajam plānojumam.

No 2022. gada 4. novembra līdz 1. decembrim notika apspriede par plānošanas dokumenta “Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskais plānojums” izstrādi.

Publiskās apspriešanas laikā, 2022. gada 9. novembrī, plkst.11.00, tika rīkots sabiedrības līdzdalības pasākums - sabiedriskā apspriede, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Microsoft Teams, iepriekš piesakoties varēja piedalīties arī klātienē, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes konferenču zālē, 2. stāvā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī.

Paziņojums par publisko apspriešanu un sabiedriskās apspriedes sanāksmes organizēšanu plānošanas dokumentam “Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskais plānojums” tika publicēts www.jekabpils.lv, www.geolatvija.lv, https://www.facebook.com/jekabpilslv un izdevumā “Jēkabpils Novada Vēstis”.

Ar lēmumu un tematiskā plānojuma redakciju bija iespējams iepazīties:

Rakstiskus iesniegumus, atsauksmes par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskā plānojuma projektu varēja iesniegt darbdienās no 8.30 līdz 17.00, Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., vai Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, 4. vai 12. kab., kā arī elektroniski parakstītus - nosūtīt uz e-pastiem: pasts@jekabpils.lv vai attistibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2022. gada 1.decembrim.

Informāciju par plānošanas dokumentu un konsultācijas attālināti vai klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku) sniedza izstrādes vadītāja Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes teritorijas plānotāja Gunda Cērmūkša, tel. +371 22018804.

Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti atzinumi par izstrādāto plānošanas dokumenta redakciju no institūcijām, kas bija sniegušas informāciju, nosacījumus tematiskā plānojuma izstrādei:

  1. AS “Augstsprieguma tīkls”;
  2. AS “Sadales tīkls”;
  3. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija;
  4. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Jēkabpils nodaļa;
  5. Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecība;
  6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigāde;
  7. Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde;
  8. Zemgales Plānošanas reģions.

Atbildes uz institūciju atzinumiem, norādot iebildumu vai priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanai, apkopotas ziņojuma par publiskās apspriešanas rezultātiem Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskajam plānojumam pielikumā.

Citi fizisku vai juridisku personu iesniegumi (iebildumi, priekšlikumi, atsauksmes) par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskā plānojuma izstrādāto redakciju publiskās apspriešanas laikā netika saņemti.

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem un tā pielikums publicēts pašvaldības mājas lapā https://www.jekabpils.lv/lv/publiskas-apspriesanas-par-attistibas-jautajumiem un TAPIS sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26009

Ziņojumu sagatavoja:

  • Tematiskā plānojuma izstrādātājs: SIA “Veido Vidi”
  • Tematiskā plānojuma izstrādes vadītāja, teritorijas plānotāja: Gunda Cērmūkša

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem

 

Tematiskais plānojums

Paskaidrojuma raksts. Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskais plānojums

Paskaidrojuma raksta 1. pielikums

Paskaidrojuma raksta 2. pielikums

Paskaidrojuma raksta 3. pielikums

Paskaidrojuma raksta 4. pielikums

Grafiskā daļa

Plānotās funkcionālās zonas

Plānotās funkcionālās zonas savietojumā ar īpaši aizsargājamām dabas vērtībām un teritorijā noteiktām aizsargjoslām

Ainavas attīstības koncepcija Plānotais funkcionālais zonējums, mobilitāte un aktivitātes

Plānotās inženiersistēmas

VAI

skati Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26009